Luœi Atuuc 1

1- 2Tënë Thiöpiluth athördiɛ̈n tueŋ yic, ɣɛn acï gɛ̈t käk cï Jethu looi, ku käk cï piɔ̈ɔ̈c tɛ̈wäär jɔɔk yen luɔide cök, agut aköl jɔt ye nhial. Tɛ̈wën këc Jethu guɔ ɣäth nhial, ëcï wɛ̈t than piny ë riɛl cï Wëi Nhialic yiëk ye, tënë kɔc cï lɔc bïk atuɔ̈ɔ̈cke. 3Nïn thiärŋuan thuɔnde cök ciëën, Jethu ëcï rot nyuɔɔth arak juëc tënë atuɔ̈ɔ̈cke, ku bïk ŋic, ke cïn diu, lɔn nadë ke yeen aŋot pïr. Yeen ëcï atuɔ̈ɔ̈cke tïŋ ku jiɛɛm ke ke käk bääny Nhialic. 4Ku nawën cä atuɔ̈ɔ̈cke kenhïïm mat tɛ̈tök, ke thɔn ëlä, "Duɔ̈kkë jiël Jeruthalem. Tiɛtkë Wëi Nhialic cï Wä thɔn bï tuɔ̈c we, wäär ca lɛ̈k we. 5Joon acï kɔc muɔɔc nhïïm ë pïu, ku nïn lik, Wëi Nhialic bï we muɔɔc nhïïm abï tuɔ̈c we." 6Nawën cï Jethu rɔ̈m kek atuɔ̈ɔ̈cke, ke thiëckë, "Bɛ̈ny, ba kɔc Itharel cɔl aa ben mac ëmën?" 7Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ëlä, "Aköl le yen kë bï looi, ku käk bï looi, aaye Wä guiir riɛlde, ku acïn këdun thïn bäk ŋic ye nɛn bï kek röt looi. 8Ku na la Wëi Nhialic bɛ̈n, ka bï we yiëk riɛl, ku wek aabï jam riɛnkiɛ̈ Jeruthalem ku Judia, ku Thamaria, ku jɔl a pinynhom ëbën." 9Wën cï yen jam këya, ke jɔt nhial, ku ë dɛɛi kek, ku kum luät bïk cïï ben tïŋ. 10Ku jɔlkë lïïth ke döt nhial, ku Jethu ke jiël. Tɛ̈ɛ̈n nyin yic ke röör karou cï ruk alɛ̈th ɣer bɔ̈, ku kɛ̈ɛ̈ckë atuuc lɔ̈m, 11ku luelkë, "Kɔc Galilia, yeŋö ye wek kɔ̈ɔ̈c ke we döt nhial? Yen Jethu, cï nyaai tënë we ku ɣɛ̈th nhial, abï la dhuk tɛ̈cït tɛ̈ cï wek ye tiɛ̈ŋ thïn ke la nhial." 12Kaam wën, ka atuuc Jethu jiël gɔn Olip nhom thiääk kek gɛu ke cït kilomïter tök, ku dhukkë geeu Jeruthalem. 13Keek aacï jäl ɣet geeu ku lek ɣön yen ciëŋ kek thïn. Atuuc Jethu, aake yï Pïtɛr ku Joon, ku Jemith ku Andria, ku Pilipo, ku Thomath, ku Bartholomeo, ku Matheo, ku Jemith wën Alpawuth, ku Thaimon, raan man kɔc thäi bïk panden mac, ku jɔl a Judath wën Jemith. 14Keek aake ye lac rɔ̈m ku röökkë ke ya akut, kek diäär kɔ̈k ku Maria man Jethu ku wämäthakën. 15Nïn lik cök, ke kɔc cï gam cït raan buɔɔt ku thiär-rou ëbën, aake cï kenhïïm mat. Go Pïtɛr rot jɔt ku jiɛɛm, 16"Wämäthkiɛ̈, wɛ̈t cï gɔ̈t athör Wël Nhialic yic abï rot dhiɛl tiɛɛŋ. Wëi Nhialic ëcï wɛ̈t lɛ̈k Debit kë bï rot looi aköldä tënë Judath, raan bï Jethu nyuɔ̈th kɔc dɔm ye. 17Judath ë ye raan akuɔ̈tda, ku yeen ëcï Jethu kuany bï la abaŋ luɔi bï looi luɔide yic." 18- 19(Wëëu cï Judath riɔp luɔi rɛc cï looi, aacï yen ke dom ɣɔɔc, dom yen reet yen yeyic thïn ku thou. Kënë, aacï kɔc ke ciëŋ Jeruthalem piŋ ëbën, ku jɔlkë dom kënë aa cɔɔl thuɔŋden, rin cɔl Akeldama, ku wɛ̈tde yic "Ee Dom Riɛm.") 20"Ku acï gɔ̈t athör Waak Nhialic yic ëlä, 'Bï ɣɔ̈nde yic ciɛ̈n kë tɔ̈ thïn, ku cïn raan ciëŋ thïn.' "Ku ëcï gɔ̈t aya këlä, 'Bï raan dɛ̈t nyiɛnde löök yic luɔi yic.' 21- 22"Këya, raan adhil rot mät ɣo, ku bï ŋic cïmënda lɔn cï Jethu Bänyda rot jɔt raŋ yic. Raan buk mät ɣoyiic adhil a raan töŋ akuɔ̈tda. Ku ë raan ŋic käŋ tɛ̈ɣɔn jɔɔk Joon luɔiden miɔ̈c nhom cök, ku jɔl a tɛ̈wäär ye ɣok cath kek Jethu agut aköl jiël yen tënë ɣo bï ɣäth nhial." 23Ku jɔlkë kɔc karou gut rin, Jothep ku ë ŋic aya ke cɔl Barthabath (ë cɔl Juthtuth aya), ku Mathayo. 24Ku röökkë ëlä, "Bɛ̈ny, yïn aŋic kë tɔ̈ raan ëbën puɔ̈u, këya, nyuɔ̈th ɣo raan töŋ nhiar kamken karou, 25ku bï luui ke ya atuuc nyin Judath wäär cï nyääŋ piny, ku ler tënë yen ye tɛ̈de." 26Ku jɔlkë cuɛt gɛk, ku bïk raan tök kuany kam ë kɔckä karou. Ku raan yen cïk bɛ̈n lɔc ë ye Mathayo, ku jɔl mɛt akut atuuc kathiäär ku tök yic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\