Luœi Atuuc 25

1Nin kadiäk cök ciëën wën cï Pethtuth ɣëët Cetharia, ke jiël thïn bï la Jeruthalem. 2Tɛ̈wën ke kɔcdït käk Nhialic ku jɔl aa bäny Itharel ke gɔɔny Paulo la tënë ye, ku lëkkë wɛ̈tden. Ku läŋkë Pethtuth, 3ku bï ke luɔ̈i kë wïckë kepuɔ̈th ku bï Paulo bɛ̈ɛ̈i Jeruthalem, rin ë cïk mat yic ku bïk Paulo nɔ̈k dhël yic. 4Go Pethtuth bɛ̈ɛ̈r, "Paulo abï rëër ke mac Cetharia, rin ɣɛn adhuk ë nïnkä. 5Calkë bänykun aa la Cetharia kek ɣa, ku bïk jäl la kuɛ̈n guɔ̈p tɛ̈ le yen awuɔ̈c cï looi." 6Go Pethtuth nïn kabɛ̈t aduërkë aa thiäär kaŋ nɔ̈k ke ke, ku jɔl la Cetharia. Na aköl dɛ̈ɛ̈të ke la luk yic, ku jɔl apuruuk yɔ̈ɔ̈k ku bïk Paulo kuɛ̈ɛ̈th yenhom. 7Na la Paulo ɣëët, go kɔc Itharel ke bɔ̈ Jeruthalem ke kääc, ke cïk gɔ̈ɔ̈m piny, jɔɔk bïk kärɛc apɛi luɛɛl yeguɔ̈p, ku acïn kë cie nyuɔɔth lɔn ye käkkä yith. 8Go Paulo rot kony ëlä, "Ɣɛn acïn kë ca wuɔ̈ɔ̈c lööŋ kɔc Itharel yiic, ku acïn aliäm ca looi luaŋ Nhialic, agut Bɛ̈nyŋaknhom Roma acïn wɛ̈t rɛɛc ca luɛɛl yeguɔ̈p." 9Ku wën wïc Pethtuth ye bï nyuɔ̈th kɔc Itharel lɔn nhiɛɛr yen ke, go Paulo thiëëc, "Cï lëu ba la Jeruthalem ku ba luɔ̈ŋdu la luk thïn lɔn ye käk cï kuɛɛn yïguɔ̈p yith?" 10Go Paulo lueel, "Tɛ̈ kɛ̈ɛ̈c ɣɛn thïn ë luŋ bɛ̈ny yic, ku ë yen tɛ̈ lëu ye bï luɔ̈ŋdiɛ̈ tïŋ thïn. Acïn kërɛɛc ca looi tënë kɔc Itharel, cïmën ŋic yïn ye apath. 11Na ca löŋ dhoŋ kɔ̈u, ku le kërɛɛc ca looi lëu bï ɣa tɛ̈m awuɔ̈c bï ɣa nɔ̈k, ka cä lëu ku ba thiëc bï ɣɛn puɔ̈l. Ku na cïn yiny tɔ̈ thïn käk cï kuɛɛn ɣaguɔ̈p, ka cïn raan lëu ye bä thɔ̈n ke bïk ɣa nɔ̈k. Ke yeen awiëc ku bï ya bɛ̈ny yen bï luɔ̈ŋdiɛ̈ la luk." 12Go Pethtuth wɛ̈t cï Paulo lueel kaŋ guëëk yic kek kɔc akutden luk, ku jɔl dhuk nhom, "Wɛ̈t cï yïn ye lueel ke Bɛ̈ny Agrïpa yen abï luɔ̈ŋdu luk, ke yïn abuk tuɔ̈c ye." 13Nin lik cök ciëën ke Bɛ̈ny Agrïpa kek Bernike bɔ̈ Cetharia bïk Pethtuth kɛ̈ny, bïk la lɛ̈k ye lɔn mit kek puɔ̈th wɛ̈t cï yen ɣëët. 14Tɛ̈wën cï kek rëër nïn juëc, ke Pethtuth jɔl wɛ̈t Paulo kuɛ̈ny yic bɛ̈ny, "Ala raan rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈n cï Pelik nyääŋ piny ke mac. 15Na wäär lar Jeruthalem, go raandït käk Nhialic kɔc Itharel ku bänyken, gaany tënë ɣa ku wïckë ba tɛ̈m awuɔ̈c. 16Guɔ lɛ̈k ke lɔn nadë kɔc pan Roma aacie raan cï gaany ye gam, wɛ̈t kërɛɛc cï looi ke këc kaŋ tuɔ̈ɔ̈m nhom kek kɔc cï ye gaany, ku bï rot kony awuɔ̈c cï ye gaany. 17Na wäär ca bɛ̈n ë tɛ̈n, ke ɣɛn akëc bɛ̈n gääu. Ɣɛn acï bɛ̈n la luk yic aköl bï niɛ̈nkiɛ̈ aa rou ë tɛ̈n, ku yɔ̈ɔ̈k apuruuk ku bïk ë mony kënë bɛ̈ɛ̈i ba luɔ̈ŋde tïŋ. 18Kɔc atɛrde aacï röt bɛ̈n jɔt, ku acïn kërɛɛc dïït cïk bɛ̈n kuɛɛn yeguɔ̈p tɛ̈cït tɛ̈n ye ɣɛn ye tiɛ̈ŋ thïn. 19Kë ca bɛ̈n yök ë lɔn ye kek teer kek ye tɛ̈ ye yen Nhialic duɔɔr thïn, ku jɔl aa mony dɛ̈ɛ̈t cɔl Jethu cï thou, ku yen ë mony kënë aye Paulo lueel ka pïr. 20Ee cä dhal ba yic yök rin ë wëlkä, guɔ Paulo thiëëc bï la Jeruthalem ku ba luɔ̈ŋde la looi thïn. 21Go Paulo lueel ka wïc bï puɔ̈l ke tiit apuruuk agut tɛ̈ bï bɛ̈nyŋaknhom luɔ̈ŋde tïŋ. Guɔ apuruuk yɔ̈ɔ̈k ku bïk tiit agut tɛ̈ bï ɣɛn ye tuɔɔc tënë bɛ̈nyŋaknhom." 22Go Agrïpa lɛ̈k Pethtuth, "Luŋ ë mony kënë aba luk yen ɣa nhom." Go Pethtuth dhuk nhom ëlä, "Abï bɛ̈ɛ̈i yïnhom nhiäk." 23Nawën bak piny ke Agrïpa ku Bernike bɔ̈ ku lor ke yai, ku luɛ̈ŋkë ɣön luk kek bänydït apuruuk ku jɔl aa bäny ë gɛu. Ku yöök Pethtuth apuruuk bïk Paulo kuɛ̈ɛ̈th luk yic alɔŋ thïn. 24Ku lueel, "Yïn bɛ̈ny Agrïpa, ku jɔl aa wek kɔc rɛ̈ɛ̈r tɛ̈n kek ɣo. Mony yen dɛɛi wek kënë ë yen raan cï kɔc Itharel rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈n ku jɔl aa Jeruthalem gaany tënë ɣa. Ayekë lueel ke loi duɔɔt lɔn nadë ka cïï päl ke pïr. 25Ku yeen acïn awuɔ̈c ca yök cï looi lëu bï ye tɛ̈m awuɔ̈c bï nɔ̈k. Ku yeen nhom acï wïc bï ya bɛ̈ny yen luk luɔ̈ŋde, guɔ gam ku ba tuɔɔc tënë ye. 26Ku ɣɛn acïn yiny puɔth ca yök ba gɔ̈t ë riɛnke tënë bɛ̈ny. Ke yeen aca bɛ̈ɛ̈i yïnhom, ku ë yïn bɛ̈ny Agrïpa, rin ba wɛ̈tde wïc yic, rin ku bï la kë jäl gɔ̈t. 27Aya tïŋ lɔn cïï yen path ku bï raan cï mac tooc ke cïn kën wën cï rot deet ye nyuɔɔth, kek käk cï ye gaany."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\