Luœi Atuuc 3

1Ɣɔn akäl tök, tääŋ akɔ̈l, tɛ̈ ye kɔc röök, Pïtɛr ku jɔl a Joon aake cï la kal luaŋ Nhialic ye kɔc Itharel röök thïn bïk la röök. 2Wën cï kek ɣet kal cɔl Kal Dhëŋ thok, ke yök mony cï dhiëëth ke ye aduany. Yen mony kënë ë ye cool tɛ̈ jɔt ye kal thok, ku bï kɔc la kal luaŋ Nhialic ya lim wëëu. 3Nawën tïŋ Pïtɛr ku Joon ke la kal yic goke lim. 4Gokë döt nyin ku lëk Pïtɛr ye, "Daai ë ɣook!" 5Goke döt, ku ye yök yepuɔ̈u ciɛ̈t la kë bï yök tënë ke. 6Go Pïtɛr lɛ̈k ye, "Ɣɛn acïn wëëu ba yiëk yï, ku yïn aba yiëk kë tɔ̈ kek ɣa, 'Yïn aya yɔ̈ɔ̈k, rin Jethu raan Nadharet, jɔt rot ku ba cath!' " 7Ku dɔm köŋ cuëc, ku kony bï rot jɔt. Kaam wën ke cök ku kuiɛc monytui go guɔ riɛl, 8ku puur rot nhial ku kɛ̈ɛ̈c cɔ̈kke ku ciɛth. Ku ler kal luaŋ Nhialic ke keek ke cath ke thuɛɛt nhial, ke lec Nhialic. 9Ku kɔc tɔ̈ luaŋ Nhialic ëbën ë cïk tïŋ ke cath, ke lec Nhialic, 10ku wën cï kek ye ŋic ke mony dhie nyuc kal cɔl Kal Dhëŋ thok ku lïm, gokë gäi apɛidït ku nyamkë kethook, ku yekë röt thiëëc kë cï rot looi tënë ye. 11Wën cï mony aduany Pïtɛr ku Joon kuak yiëth, go kɔc ke tɔ̈ kal luaŋ Nhialic yic gäi ëbën, ku riŋkë tɛ̈wën rëër kek thïn kät cök, Kän Tholomon kal luaŋ Nhialic yic. 12Nawën tïŋ Pïtɛr kɔc, ke lueel, "Wek kɔc Itharel, yeŋö ye wek gäi kë cï rot looi, ku yakë lïïth ɣo? Yakë tak lɔn nadë ke ye riɛlda ku piathda ɣopɛ̈c yen kony ɣok mony kënë bï cath? 13Nhialic wärkuan dït Abaram, ku Ithäk, ku Jakop yen acï riɛl yiëk aluɔnyde Jethu. Ku yen aa cäk gam tënë kɔc kek ke mac baai, ku wek aacï jai bï Pilato cïï lony cɔk alɔn wïc yen ye bï lony. 14Yen Jethu ë ye raan Nhialic ku ë ye raan path, ku wek aacï kuec ye, ku lɛ̈kkë Pilato bï wɛ̈tdun gam bï raan yen cï kɔc nɔ̈k lony, ku ye Jethu yen nɛ̈k. 15Ku ë këya, wek aacï raan nɔ̈k raan yen dhël pïr nyooth, ku yeen acï Nhialic jɔt raŋ yic bï pïr ku acuk tïŋ ke cï rot looi. 16Ee riɛlde yen Jethu, yen acï mony aduany cɔl acath. Kë cäk tïŋ, ku ŋiɛckë ë loi ku wɛ̈t cï ɣok Jethu gam, ee wɛ̈t cï ɣok wɛ̈t Jethu gam yen acï ye cɔl apuɔl, agut tɛ̈ ciɛth yen wenhïïm cït ëmën. 17"Ku ëmën wek wämäthkiɛ̈, aŋiɛckë yen kë cäk looi kek we ku bänykun cï wek Jethu nɔ̈k, ee luɔikë ke kuɔ̈ckë. 18Ëcï Nhialic lɛ̈k kɔc käk Nhialic tïŋ thɛɛr lɔn bï raan luäk kɔc gum, ku yen acï rot dhiɛɛl thïn ke ye yic këya. 19Ke yeen, pälkë luɔi kärɛc, ku ye wɛ̈t Nhialic yen gamkë, ku bï Nhialic adumuɔ̈ɔ̈m cäk looi päl piny, 20ku na luɔikë këya, ka aköldä ke Nhialic abï we yiëk riɛl Wɛ̈ike, ku abï we tuɔ̈c Jethu yen cï lɔc tënë we ku bï we kony. 21Jethu abï rëër pan Nhialic agut aköl bï käŋ ëbën bɛn waar piiny bïk aa yam, cït tɛ̈ cï Nhialic ye luɛɛl thïn thɛɛr wäär tënë kɔcken käkke tïŋ. 22"Yeen ëcï Mothith lueel ëlä, 'Nhialicdun abï we tuɔ̈c raan käŋ tïŋ, cïmën cï yen ɣa tuɔ̈c we, ku yeen abï ya raan kuatdun. 23Ku wek aadhil këriëëc ëbën bï lɛ̈k we gam. Ku raan cïï wël raan käŋ tïŋ bï gam, acïï bï mat kɔc Nhialic yiic.' 24Ku kɔc käŋ tïŋ, la kë cïk lueel agut cï Thamuel, ku kɔc cï lɔ̈k bɛ̈n yecök aacï kë loi rot ë nïnkä lueel. 25Käk cï Nhialic lueel ka bï luɔ̈i we, käk cï kɔc käŋ tïŋ lɛ̈k we aa käkkun. Ku week dhiɛlkë röt mat thïn, ku bäk kë cï Nhialic lɛ̈k wärkun dït ka bï yiëk ke tek wedhie. Cïmën ɣɔn cï yen ye lɛ̈k Abaram ëlä, 'Ku kuatdu yic yen abï ɣɛn kɔc pinynhom dɔɔc.' 26Ke yen Nhialic acï raan bï këde bɛ̈n looi lɔc, cɔl Jethu ku tuuc tueŋ, ku bï we dɔɔc, ku bï we cɔl awel wepuɔ̈th wei luɔi kärɛc yiic."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\