Luœi Atuuc 6

1Tɛ̈wën cï akuën kɔc biöth rot juak, akɛ̈ɛ̈k ëcï rot looi kamken, kɔc Itharel kek ke ciëŋ Jeruthalem, ku kɔc Itharel jam thoŋ Gïrïk. Kɔc Itharel jam thoŋ Gïrïk ë yekë lueel lɔn nadë ke lɛ̈ɛ̈rken aake cie kuɛ̈ɛ̈c nhïïm, rin cïï ke ye muɔɔc tɛ̈ tek wëëu ye tɛ̈k lëër akölaköl. 2Go atuuc Jethu kathiäär ku rou kɔc cï gam ëbën cɔɔl ku lëkkë ke ëlä, "Yeen acie yic tënë ɣo buk luɔi piööc wɛ̈t Nhialic puɔ̈l ku ye wëëu kek yeku tek. 3Ke yen, wek wämäthkua, kuanykë kɔc kadhorou weyiic, kɔc path la gup riɛl Wëi Nhialic ŋic käŋ. Ku keek abuk cɔl aaye wëëu muk, ku yekë ke tek. 4Ku ɣok aabï ɣonhïïm yiëk röök ku jɔl a piööc wɛ̈t Nhialic." 5Kɔc ke cï gam aake cï puɔ̈th miɛt wɛ̈t cï atuuc Jethu lɛ̈k ke, ku kuanykë kɔc. Kɔc ke cïk kuany aake yï Ithipin, raan la gam la guɔ̈p Wëi Nhialic, ku jɔl aa Pilipo, ku Prokoruth, ku Nikanora, ku Timon, ku Parmena, ku Nikola, ku yeen ëcie raan Itharel, ee ye raan pan cɔl Antiök cï yanhde puɔ̈l ku gɛm yanh kɔc Itharel. 6Ku jɔl kɔc cï kuany ɣäth tënë atuuc Jethu, gökë röök riɛnken ku tɛ̈ɛ̈ukë kecin kenhïïm bïk ke dɔɔc. 7Ku piööc wɛ̈t Nhialic ëcï la tueŋ ke juak rot. Akuën kɔc biöth Jeruthalem ë yic juak akölaköl, ku akuëndït apɛi kɔc käk Nhialic acï bɛ̈n gam. 8Ithipin ëcï Nhialic dɔɔc bï cɔl aril apɛi, go käkdït jäŋ gɔ̈i apɛidït looi kam kɔc. 9Ku kɔc abɛ̈k akut amat tɛ̈n kɔc Itharel aake cie wɛ̈tde ye gam, ku keek aake ŋic lɔn ye ke cɔl kɔc lääu nhïïm, wɛ̈t ye kek kɔc aa loony cï puɔ̈l. Ku yen akut kënë, ee la yic kɔc wun cɔl Thirene ku Alekdhändria ku Cilicia ku Athia, ee cïk jɔɔk bïk aa teer kek Ithipin. 10Ku yen Ithipin ëcï Wëi Nhialic yiëk riɛl ŋic yen ke wël apɛi, na lueel wɛ̈t, ka cïn raan lëu ye bï wɛ̈tde dhɔ̈l yic. 11Gokë kɔc kɔ̈k riɔp, ku bïk aa lɛ̈k kɔc Itharel ëlä, "Ɣok aacï Ithipin piŋ ke jiëëm Mothith ku Nhialic gup!" 12Tɛ̈wën cï kɔc cï riɔp aa jam këya, tɛ̈ɛ̈n ke keek aacï kɔc Itharel, ku kɔcken dït, ku jɔl aa kɔc piööc lööŋ rac nhïïm. Ku dɔm kɔc Itharel Ithipin ku ɣɛ̈thkë luk yic. 13Ku bïïkë kɔc kɔ̈k bïk Ithipin bɛ̈n cäk thok ku luelkë ëlä, "Mony kënë, cɔl Ithipin ë luaŋdan Itharel ku lööŋkuan Mothith dhɔ̈l yiic. 14Acuk piŋ ke ye lueel lɔn nadë ke Jethu raan pan Nadharet abï luaŋdan Itharel thuɔ̈r piny, ku wɛɛr ciɛɛŋdan thɛɛr Mothith yic." 15Go kɔc ke cï nyuc luk yic ëbën Ithipin jäl döt apɛi, ku tïŋkë ke cït nyin atuny Nhialic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\