Kolothia 2

1Awiëc ku bäk ŋic yen buɔ̈cdït buɔ̈c ɣɛn ba luui apɛi riɛnkun, ku kɔc gen Lodikia ku kɔc kɔ̈k ëbën kuc ɣa. 2Ɣɛn a ɣa lui këlä rin ba ke dɛɛt puɔ̈th, ku bïk röt nhiaar kamken ku rëërkë ë tök. Këya, ka bï röt aa deet ku ŋickë kën ciɛɛŋ path bɛ̈ɛ̈i kamken. Ku ë dhëlë, yen abï kek kë cï Nhialic muɔ̈ny ke ŋic, ku yen ë Raan cï lɔc ku dɔc guɔ̈p. 3Ee yen ë rot, yen ë ɣo kony buk wɛ̈t ril kënë deet yic, wɛ̈t cï Nhialic jal cɔl aŋic ëmën. 4Wek alɛ̈k kënë, duɔ̈kkë röt cɔl amɛth nyïn wël bï we thɛl wei bäk la kërac yic, tɛ̈ cɔk ke aa piŋ ke cït yith. 5Na cɔk amën cïï ɣɛn rɛ̈ɛ̈r ke we, ke piändiɛ̈ arɛ̈ɛ̈r ke we, ɣɛn ë puɔ̈u miɛt tɛ̈ piŋ ɣɛn we ke we kääc ë cök gamdun yic tënë Raan cï lɔc ku dɔc. 6Cït lɔn cï wek ye gam lɔn ye Raan cï lɔc ku dɔc Jethu Bɛ̈ny, rɛ̈ɛ̈rkë ke we cï weyiic mat kek ye. 7Calkë aye yen ë mɛɛidun ku piɛ̈rdun, bäk riɛl apɛi ë gamdun yic cïmën wäär cï we piɔ̈ɔ̈c. Ku bäk la lɛcdït apɛi. 8Tiëërkë nhïïm lɔn nadë ke cïn raan ben we thɛl lɛɛŋ yic ë käk lueth ye raan lueel yenhom ë path, wël jak pinynhom ku ciɛɛŋ thɛɛr ku aacie käk Raan cï lɔc ku dɔc. 9Yeen nhom ë Nhialic alanden agut wäär rëër yen pinynhom, ku yeen ë raan aya. 10Ku week aacï gäm pïr alanden rin cï wek mat kek ye, rin ë yen bɛ̈ny mac atuuc nhial ku jak kɔ̈k la riɛl. 11Wäär cï wek mat kek Raan cï lɔc ku dɔc, acï we ŋoot ku acie ŋuɔ̈t dhie ye looi kɔc gup, ee ŋuɔ̈t Raan cï lɔc ku dɔc yen ye looi wëi yiic, ŋuɔ̈t ë kɔc wɛ̈ɛ̈r bei adumuɔ̈ɔ̈m yic, adumuɔ̈ɔ̈m ye raan looi rin tɛ̈ cï ye cak thïn. 12Rin wäär cï we muɔɔc nhïïm, wek aa we cït kɔc cï thiɔ̈k raŋ yic kek Raan cï lɔc ku dɔc. Ku miɔ̈c nhom acï we bɛ̈n gäm pïr ë yam cït kɔc cï jɔ̈t bei raŋ yic kek Jethu. Rin cï wek riɛl cï Nhialic Jethu jɔ̈t bei raŋ yic gam. 13Ɣɔn thɛɛr wɛ̈ikun aake cï thou rin adumuɔ̈ɔ̈mkun, rin wek aa we ye kɔc cie kɔc Itharel, alɛi kuc Nhialic ku lɔ̈ɔ̈ŋke. Ku Nhialic ëmën acï we bɛ̈ɛ̈i pïr path yic kek Raan cï lɔc ku dɔc. Nhialic acä adumuɔ̈ɔ̈mkua ɣodhie päl piny. 14Acï käjuëc cuk wuɔ̈ɔ̈c cï gɔ̈t riɛnkua, kek lööŋ juëc la yiic käk cïï ke lëu bï ke muk nhïïm wuɔ̈ɔ̈ny wei. Acït lɔn cï Nhialic ke piäät tim cï rïïu kɔ̈u kek Jethu. 15Ku ë tim cï rïïu kënë kɔ̈u yen acï Raan cï lɔc ku dɔc lääu nhom yök tënë jak la riɛl, aacï ke cɔl abuɔth yecök bï raan ëbën ke tïŋ cïmën raan ril cï kɔc ater dɔm tɔŋ yic. Ku jɔl yai cam rin cï yen riɛl. 16Këya, duɔ̈kkë raan dɛ̈t cɔl aye yen we lɛ̈k miëth yakë cam, tɛ̈dë kë yakë dek ku löŋ wil ë pɛɛi, ku löŋ aköl cïï kɔc Itharel ë luui, ku akööl kɔ̈k. 17Kek lööŋkä acïn kë yekë nyuɔɔth, aake jam kë bï rot looi kën yen ë yic ë Raan cï lɔc ku dɔc. 18Duɔ̈kkë raan dɛ̈t päl bï we muɔ̈r bäk ariɔ̈pdun cïï yök tënë Jethu. Raan ye lueel ke yen apath tënë kɔc kɔ̈k. Raan rot yök ciɛ̈t yen ye Nhialic nyuɔ̈th käŋ. Kɔc röt nyuɔɔth ciɛ̈t ke ye kɔc path ku keek aacïï path acïn. Kɔc ye lueel bä atuuc nhial aa door. 19Raan cït kënë acï rot mɛɛc wei tënë Raan cï lɔc ku dɔc yen mac akut kɔc cï gam. Akut kɔc cï gam acït guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc. Yeen amac akut ku ë diɛɛr ë ye. Ku ë käk tɔ̈ thïn cɔl alui ë tök rin bï akut riɛl, ku le tueŋ dhöl yen wïc Nhialic. 20Wek aacï thou kek Raan cï lɔc ku dɔc, ku wek cï wɛ̈ɛ̈r bei tënë jɔŋrac pinynhom. Yeŋö kë dɛ̈ɛ̈t ye wek pïr abäk cïɛ̈t kɔc pinynhom ë tɛ̈n? Yeŋö ye wek lööŋkä theek? 21"Duɔ̈kkë kënë ye muk," "Duɔ̈kkë kënë ye bil," "Duɔ̈kkë dɛ̈ɛ̈t ye gɔɔt?" 22Lööŋkä ëbën aacïn kë yök thïn rin aa jam käk guɔ thök, aa lööŋ raan ë path kek piɔ̈ɔ̈cden. 23Aŋic raan ëbën lɔn kɔc ke loi lööŋkä aacït kɔc ŋic käŋ. Ku ë lueth ë path. Ee dhël ye kek kɔc mac thïn, bï kek käk cie Nhialic aa door. Ku yekë röt cɔl aaye kɔc path. Ku lööŋken aa la yiic käkjuëc ril. Ku kärilkä aacie raan ë kony bï raan kë wïc guäpde lëu bï duut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\