Kolothia 3

1Rin cï Nhialic Raan cï lɔc ku dɔc jɔt thou yic, yen ë landun aya, acï we gäm pïr ë yam. Këya, yakë ke wïc käk cï täu we pan Nhialic, tɛ̈ cï Raan cï lɔc ku dɔc nyuc thïn ë köŋ cuëc ë Nhialic. 2Lak tueŋ ke we tak käkkä yiic ke cie käk pinynhom ë tɛ̈n. 3Ku wek cï thou ke Jethu ku wek aa pïr ke ye ë Nhialic yic. 4Pïr ë yic ë lɔn bäk aa tök kek Raan cï lɔc ku dɔc, rin tɛ̈ ben yen la bɛ̈n ke week aya wek aabï duaarde rɔm kek ye. 5Pälkë kuat kärɛc ye guɔ̈p raan wïc pinynhom cïmën wïc wïc ë diäär. Ku luɔi rɛɛc kɔ̈k, ku tuil tiŋ raan dɛ̈t, ku käk kɔc cɔl ayär gup, ku dït ë puɔ̈u. (Rin dït puɔ̈u acït lɔn ye raan jak door.) 6Rin ë käkkä, riäŋ puɔ̈u ë Nhialic abï bɛ̈n tënë kɔc cïï yen ë theek. 7Wek aa we ë luui ë kärɛckä wäär kuc wek Nhialic, ku piɛ̈rdun ëcï luɔi ë käkkä rum. 8Ku ëmën wek aa dhil luɔi käkkä puɔ̈l, riääk ë puɔ̈u, ku kuith ku lumlum aa dhil ke puɔ̈l. 9Duɔ̈kkë röt ë jääm ë lueth, rin cï wek ciɛɛŋ thɛɛr puɔ̈l, 10ku ŋɛk ë kamkun ëmën acï ya raan ë yam. Ku Nhialic aloi we bäk aa ciɛ̈t yeen raan ë cak we, ku abäk jäl ŋic apath. 11Ku ë këya, Raan cï lɔc ku dɔc ë kɔc ëbën nhiaar kɔc cie kɔc Itharel ku kɔc Itharel. Kɔc cï ŋoot ku kɔc këc ë ŋoot, kek kɔc ye ŋoot, kɔc cï käjuëc ŋic, raan kuat nhiar tɔŋ. Aloony ku kɔc cie aloony, rin Raan cï lɔc ku dɔc yen ë këriëëc ëbën, ku arɛ̈ɛ̈r käŋ yiic ëbën. 12Wek aa kɔc kam kɔc akut nhiɛɛr Nhialic, ku acï wek kuɛ̈ny bei bäk aa kacke, wek aa dhil röt nyuɔɔth we ye kɔc path la puɔ̈th, ɣɛrkë puɔ̈th ku liɛrkë puɔ̈th ku yakë gum. 13Yakë ŋiɛc rëër ku yakë röt päl piny tɛ̈ le yen raan cï luɔ̈i kërac, tɛ̈dë ke mɛnhkui yen cï luɔ̈i awuɔ̈c. Yakë röt päl piny kamkun cïmën ye Bɛ̈ny kärackun päl piny. 14Ku käk puɔthkä ëbën, matkë nhiër thïn, nhiër yen käŋ mat yiic ku cök ke piny. 15Dɔ̈ɔ̈r yen ye Raan cï lɔc ku dɔc gäm we, yen ë we cök nhïïm täktäkdun yic, rin dɔ̈ɔ̈r yen acï Nhialic we caal akut kɔc cï gam yic ëbën rin bäk aa leec. 16Wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc adhil rëër wepuɔ̈th apath, tɛtkë wɛ̈t kënë yic tënë kɔc ëbën, ku tɛtkë yic apath kamkun aya dhël la cök. Kɛtkë waak puɔth Nhialic, waak alɛɛc ye ke Nhialic door. Kiɛtkë waak tënë Nhialic kek alɛɛc Nhialic wepuɔ̈th. 17Kuat käk yakë ke looi ëbën, ku luɛlkë ke, aa dhiɛlkë ke looi këya rin Bänyda Jethu, yen aye wek alɛɛc yiëk Nhialic Wäda ë dhɔ̈lde. 18Wek diäär piɛŋkë wël ye rɔ̈ɔ̈rkun lɛ̈k we, ku dhiɛlkë looi këya rin ye wek kɔc ë Bɛ̈ny. 19Wek röör aya, wek aa dhil diäärkun nhiaar ku duɔ̈kkë ke ye kuɔ̈c ciëëŋ. 20Wek mïth, wek aa dhil kɔc ke dhiëth we aa theek akölaköl, rin yen ë Nhialic cɔl amit puɔ̈u. 21Wek kɔc we dhiëth mïth, duɔ̈kkë ke ye nyieeny ë path, tɛ̈dë ka bï dhɔ̈r ë we. 22Wek aloony, wek aa dhil kɔckun muk we theek ë kuat käjuëc yiic ëbën. Ku acie nadë ke daai ë we, ke we lui tënë ke ku bäk alɛɛc yök thïn, acie këya, yakë luui puɔ̈n cïn yic tiɛɛl rin theek wek Nhialic. 23Kuat käk yakë ke looi ëbën, luɔikë ke piändun ëbën, cït ke luɔ̈ikë ke Nhialic, ku acie raan yen luɔ̈ikë ke. 24Dhiɛlkë muk wenhïïm lɔn Nhialic abï week gäm këpuɔth cï täu kacke, rin Raan cï lɔc ku dɔc yen ë raan yakë luɔ̈ɔ̈i. 25Kuat raan cï kërac looi abï tɛ̈m awuɔ̈c rin kärɛɛc ye looi, rin Nhialic ë raan gäm awuɔ̈c thöŋ kek kë cï looi, tɛ̈dë ye këpath aye kërac.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\