Kolothia 4

1Wek kɔc ye luɔ̈ɔ̈i, dhiɛlkë la cök apath tënë aluɔɔnykun. Muɔ̈kkë wenhïïm lɔn wek aa la Bɛ̈nydun mac we pan Nhialic aya. 2Yakë dhiɛl röök akölaköl, dhiɛlkë wepuɔ̈th aa tääu thïn ke we lec Nhialic. 3Yakë röök ë riɛnkua aya rin bï Nhialic cɔl apuɔl yic, ba Wɛ̈t Puɔth Yam rin Raan cï lɔc ku dɔc ë kuc thɛɛr a piɔ̈ɔ̈c. Rin wɛ̈t kënë yen amɛc ɣɛn. 4Rɔ̈ɔ̈kkë, ba ya jam apɛi dhël bï wɛ̈t kënë cɔl adet yic apath. 5Ŋiɛckë käŋ aa looi tënë kɔc kuc wɛ̈t Nhialic, ku lɛ̈kkë ke apath, kuat tɛ̈ cï wek rɔ̈m thïn ke ke. 6Käk yakë lueel aa dhil aa käk ye kɔc kepuɔ̈th tääu thïn, ku nhiarkë ke bïk ke piŋ. Ku këya abäk ŋic yen tɛ̈ bï wek wël aa dhuɔ̈k nhïïm thïn tënë kuat raan we thiëëc. 7Wämääth nhiaar cɔl Tikikuth, raan la cök lui ke ɣo rin Bänyda, abï we lɛ̈k kuat käk cï röt looi tënë ɣa ëbën. 8Ku yen ë wɛ̈t tuc ɣɛn ye we, rin bï we la dɛɛt puɔ̈th, ku lëk we kuat käk loi röt tënë ɣo aya. 9Yeen ala kek Onethimuth, wämääthdan la cök, ku yen ë raan akuɔ̈tdun. Ku keek aabï we lɛ̈k tɛ̈ ciëŋ ɣok thïn ë tɛ̈n. 10Arithtarkuth cï mac ke ɣɛn ë tɛ̈n ë we muɔ̈ɔ̈th aya, ku Marko wën mɛ̈nh ë Barnaba. (Wek aca lɛ̈k thɛɛr bäk Marko lor tɛ̈ le yen ɣet tënë we.) 11Jocua, ku aye cɔl Juthtuth aya, ee we muɔ̈ɔ̈th. Keek kadiäk aa kek kɔc Itharel cï gam kepɛ̈c lui kek ɣɛn rin wɛ̈t bääny Nhialic, ku keek aacä kuɔny apɛidït. 12Epaprath ë we muɔ̈ɔ̈th ku yen ë raan akuɔ̈tdun, ku ye raan lui tënë Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. Yeen ë röök riɛnkun akölaköl ë piände ëbën, ke thiëc Nhialic bï we cɔl aril puɔ̈th gamdun yic ke we ŋic kë wïc Nhialic. 13Alɛ̈u ba lɛ̈k we apɛi yen tɛ̈ cï yen luui thïn riɛnkun bï Nhialic we kony, ku kɔc gen Lodikia ku Ɣërapolith aya. 14Luka, akïmdan nhiarku apɛi ku Demath aa we tuɔ̈c miäthden aya. 15Lɛ̈kkë miɛ̈thakäi rɛ̈ɛ̈r Lodikia ku Nimpa ku akut kɔc cï gam ë mat paande lɔn aa yake muɔ̈ɔ̈th apɛidït. 16Tɛ̈ cï wek athör kënë kueen, ke dhiɛlkë kuɛ̈n akut kɔc cï gam rɛ̈ɛ̈r Lodikia. Ku wek aa dhil athör ca tuɔ̈c miɛ̈thakäi rɛ̈ɛ̈r Lodikia kueen aya. 17Ku lɛ̈kkë Arkiputh ëlä, "Dhiɛl ŋic ba luɔi ë Bɛ̈ny wäär cï gäm yï ba looi, dhiɛl thöl." 18Ee ciɛɛndiɛ̈ ayic yen agät ɣɛn muɔ̈th kënë tënë we, duɔ̈kkë nhïïm mär wɛ̈t rëër ɣɛn löc. Bï dhëëŋ ë Nhialic rëër ke we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\