Epethuth 1

1Ee ɣɛn Paulo cï Nhialic kuany ba ya atuny Jethu Krïtho. Tënë kɔc Nhialic rɛ̈ɛ̈r Epethuth, kɔc cï Jethu Krïtho gam piɛ̈rden yic. 2Bï Nhialic Wäda kek Bänyda Jethu Krïtho we gäm dɔ̈ɔ̈r ku athiɛɛi. 3Lecku Nhialic Wun Bänyda Jethu Krïtho! Rin cï ɣok röt mat kek Jethu Krïtho, acï yen ɣo yiëk dɔ̈c wëi ë riɛl nhial. 4Thɛɛr ke piny këc cak, Nhialic acï ɣo kuɛ̈ny bei buk aa miɛ̈thke, wɛ̈t cï ɣok mat kek Jethu, acï ɣo cɔl aye kacke, kɔc cïn gup awuɔ̈c. 5Rin nhiɛɛr yen ɣo, acï Nhialic looi thɛɛr lɔn bï Jethu Krïtho ɣo cɔl aye miɛ̈thke, ku kënë yen ë miɛt puɔ̈u Nhialic yen wïc. 6Lecku Nhialic rin käpuɔth juëc apɛi cï gäm ɣo ë path, rin cï yen Wënden nhiɛɛr juaar riɛnkua. 7Rin thon Raan cï lɔc ku dɔc acï ɣok jäl riɛl jɔŋrac yic, rin cï adumuɔ̈ɔ̈mkua päl piny. Ku këya, aye Nhialic nyuɔ̈th ɣo lɔn dïït dhɛ̈ɛ̈ŋde apɛi. 8Dhëëŋ cï gäm ɣo ke dït apɛi, rin ŋiɛ̈ɛ̈c ku dɛ̈t yic käŋ. 9Acï Nhialic nyuɔ̈th ɣo yen këden cï guiir bï looi, ku acuk yök tënë Raan cï lɔc ku dɔc, cɔk a lɔn wäär cï yen ye thiaan. 10Kë cï Nhialic guiir ke bï jäl thöl akölden cï tak, ee lɔn bï yen käk cï cak ëbën nhial ku piny mat yiic, ku tɛ̈ɛ̈u Raan cï lɔc ku dɔc kenhïïm tueŋ. 11Ee riɛnke yen aye ɣo cɔl aye mïth Nhialic. Këriëëc ëbën aacï Nhialic guiir këya wäthɛɛr, ku ë yen ke biɔ̈ɔ̈k tɛ̈cït tɛ̈ wïc ye. 12Këya lecku Nhialic ɣok kɔc tueŋ wäär cï la ŋɔ̈th tënë Raan cï lɔc ku dɔc. 13Ku ëmën aya, wek aacï yic piŋ, yiny yen wɛ̈t puɔth yam ye Nhialic we luɔ̈k. Ku wäär cï wek Raan cï lɔc ku dɔc gam, acï yen we yiëk Wëi Nhialic wäär cï thɔn ka bï yiëk kacke. Wëi yen ë ye nyuɔɔth lɔn ye wek kacke. 14Ku Wëi Nhialic yen ë ye nyuɔɔth lɔn bï ɣok käwäär cï Nhialic thɔn ka bï yiëk ɣo yök. Ku aye kënë nyooth lɔn cï Nhialic ɣo wɛ̈ɛ̈r bei riɛl jɔŋrac yic buk aa kacke. Këya, buk Nhialic aa leec akölaköl. 15Ku wɛ̈t kënë, tɛ̈ɣɔn piŋ ɣɛn gäm cï wek wɛ̈t Bɛ̈ny Jethu gam, ku nhiër nhiɛɛr wek kacke, 16yen akëc ɣɛn nhom kaŋ määr ba we atak, tɛ̈ röök ɣɛn Nhialic aya leec riɛnkun. 17Ɣɛn ë rëër ɣa thiëc Nhialic Wädan la diik, ku yen Wun Jethu Krïtho, bï we gäm Wɛ̈ike bï we cɔl aŋic käŋ, ku nyuth we Nhialic bäk ŋic apath. 18Ɣɛn ë röök aya bäk yic ŋic. Këya bäk ŋic lɔn ë yen yic lɔn bï wek käjuëc puɔth cï tɔ̈ɔ̈u tënë we yök, rin cï yen we cɔɔl. Ku abäk ŋic aya lɔn käjuëc puɔth cï thɔn bï ke gäm kacke aa thiek yiic apɛi. 19Ku këya, abäk ŋic aya lɔn riɛlde adït käŋ ëbën. Ku yeen alui ɣogup rin cï ɣok wɛ̈tde gam. Riɛl lui ɣogup kënë athöŋ ke riɛldït, 20wäär jöt yen Raan cï lɔc ku dɔc bei raŋ yic, kam kɔc cï thou ku jɔt nhial, ku nyuuc köŋ cuëc Nhialic. 21Raan cï lɔc ku dɔc amac wëi ril tɔ̈ nhial ëbën, cɔk alɔn le kek riɛldït. Riɛnke aa thiek yiic tënë rin bänydït mɛ̈c. Ku aacie bäny mɛ̈c ëmën ë röt, aabï yiic thiɛk tënë rin bäny bï mac aköldä. 22Ku Nhialic acï këriëëc ëbën tääu yecök, ku looi bï a yen wat akut kɔc cï gam pinynhom. 23Ku akut kɔc cï gam yen ë guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc, yen thiäŋ wëi Raan cï lɔc ku dɔc. Ku ë yen pïr gäm këriëëc ëbën tɛ̈riëëc ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\