Epethuth 2

1Thɛɛr, Nhialic acï we tɛ̈m thou rin awuɔ̈cdït rɛ̈ɛ̈r wegup. 2Wäthɛɛr wek aa we ye jɔŋrac, jɔŋ yen mac jakrɛc ëbën buɔɔth cök, jɔŋ yen ye kɔc cïï Nhialic thek wɛ̈tde gam ëmën. 3Ɣok aa ɣo thöŋ ke ke, ke ɣo pïr pïr rac. Ayeku looi kuat käk wïc guäpkua ku piäthkua. Ku pïrdan rac aye Nhialic ɣo tɛ̈m awuɔ̈c cïmën kɔc kɔ̈k ë luui kärɛc. 4Nhialic aɣer puɔ̈u, ku nhiër nhiɛɛr yen ɣo adït apɛi. 5Nawën cɔk atiɛ̈ɛ̈pkua thou rin adumuɔ̈ɔ̈m juëc rɛ̈ɛ̈r ɣogup, ɣok aacï Nhialic cɔl aben pïr kek Raan cï lɔc ku dɔc. Ku ee dhëëŋ Nhialic yen acï ɣo luɔ̈k. 6Ku rin cï ɣok aa tök kek Raan cï lɔc ku dɔc Jethu, Nhialic acï ɣo jɔt ë thou yic ku buk rëër bäänyde yic nhial kek Jethu Krïtho. 7Ee looi Nhialic këya rin bï kɔc aköldä piathden cïn kë thöŋ kek tïŋ, rin nhiɛɛr yen ɣo, rin Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. 8Rin ë piath Nhialic yen acï we kony bäk pïr rin cï wek wɛ̈t Jethu gam. Ee miɔ̈c Nhialic yen acɔl we agam Jethu. 9Pïr cuk yök acie rin ë luɔida ë röt nadë ke ɣo nhiam ye. 10Ee Nhialic guɔ̈p yen acï ye looi këya. Ku rin ye ɣok tök kek Raan cï lɔc ku dɔc Jethu, acï ɣo cak buk këpath aa looi, ku ë yen kë cï guiir buk aa looi. 11Këya, wek aa we cie kɔc Itharel. Ku këya, wek aa we ye kɔc Itharel cɔɔl wäthɛɛr kɔc këc ŋoot. Ku kɔc Itharel aake ye röt cɔl aaye kɔc cï ŋoot. Ku ŋuɔ̈tden ye ke ŋoot, ee yekë ye looi kegup ë path. 12Ku wäär wek aa we cie kɔc Raan cï lɔc ku dɔc. Wek aa we ye thäi, wek aa we cie kɔc Itharel, kɔc cï Nhialic lɔc. Wek aa we liu löŋ dɔ̈ɔ̈r Nhialic yic, löŋ kɔc ke tit bɛ̈n Jethu Bänyda. Wek aa we rɛ̈ɛ̈r we kuc Nhialic. 13Ëmën, rin cï wek aa tök kek Jethu Krïtho, wek wäär cɔk mɛc wek aacï bɛ̈ɛ̈i tɛ̈thiɔ̈k rin thon Raan cï lɔc ku dɔc. 14Rin Raan cï lɔc ku dɔc acï dɔ̈ɔ̈r looi kam kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel rin cï ɣok aa kac tök. Riɛmde acï këwäär ke tek yiic, ku cɔl ke aaye kɔc man röt nyaai. 15Acï löŋ kɔc Itharel teem kɔ̈u ë thuɔnde, rin bï yen kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel cɔl aaye kac tök rin cï kek röt mat kek ye, ku këlä, acï dɔ̈ɔ̈r bɛ̈ɛ̈i. 16Ku thon cï Raan cï lɔc ku dɔc thou tim cï rïïu kɔ̈u, acä kuɛɛth rëër kamkun nyaai. Ku thuɔnde acï yen ke cɔl aaye kɔc Nhialic kedhie. 17Këya, Raan cï lɔc ku dɔc acï bɛ̈n ku lëk kɔc Wɛ̈t Puɔth Yam ë dɔ̈ɔ̈r bɛ̈ɛ̈i tënë kɔc ëbën, wek kɔc cie kɔc Itharel wäär mec ke Nhialic ku kɔc Itharel wäär thiɔ̈k ke ye. 18Ku ë rin Raan cï lɔc ku dɔc yen ë ɣo ëbën, kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel cɔl aala tɛ̈ rëër Nhialic thïn ë Wëi Nhialic tööŋ. 19Këya, wek kɔc cie kɔc Itharel, wek aacïï ben aa lɛɛi ëmën, wek aa tök kek kɔc cï Nhialic lɔc. Wek aa many töŋ ë Nhialic. 20Ku week aya, wek aacït ɣön cï atuuc ku kɔc käk Nhialic tïŋ jɔɔk cök, ku Jethu Krïtho yen ë mën. 21Raan cï lɔc ku dɔc yen ë kë cï buth cɔl akääc ke ye tök ku bï ya ɣön Bɛ̈ny. 22Ku rin ye wek tök kek ye, week aya wek kɔc kɔ̈k, wek aacït kë buth bï Nhialic a rëër thïn ë Wɛ̈ike.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\