Epethuth 3

1Rin cï Nhialic ye looi bï kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel mat bïk aa tök, rin dhɛ̈ɛ̈ŋde tënë kɔc cie kɔc Itharel ke ɣɛn Paulo, raan cï mac rin wɛ̈t Jethu Krïtho ë riɛnkun, ɣɛn ë röök tënë Nhialic. 2Acäk piŋ lɔn cï Nhialic ɣa lɔc ë dhɛ̈ɛ̈ŋde ba luɔi kënë looi. 3Nhialic acä nyuɔ̈th këden cï guiir, cïn raan ŋic ye thɛɛr, athör wäär ca gɔ̈t ke ciek. 4Ku na kuɛnkë käk ca gɔ̈t, ke wek aabï käk ŋiɛc ke rin Raan cï lɔc ku dɔc deet yiic. 5Käk cïn raan ŋic ke thɛɛr, cïmën cï Wëi Nhialic ye nyuɔ̈th atuuc ku kɔc käk Nhialic tïŋ ëmën. 6Këya, kë cï moony akïn, rin wɛ̈t puɔth yam, kɔc cie kɔc Itharel aabï dɔ̈c Nhialic yök kek kɔc Itharel cï gam. Keek aabï ya kac tök ku rɔmkë kë cï Nhialic thɔ̈n kɔc Itharel rin Raan cï lɔc ku dɔc. 7Kënë, yen ë Wɛ̈t Puɔth Yam ya lɛ̈k kɔc. Nhialic acä gäm luɔi ye ɣɛn Wɛ̈t Puɔth Yam luɛɛl riɛl ë dhɛ̈ɛ̈ŋde. 8Ɣɛn atɔ̈ ciëën kɔc ë Nhialic cök ëbën, ku Nhialic aŋot cä yiëk ë luɔi kënë, ba kɔc cie kɔc Itharel lɛ̈k käpuɔth juëc cïn thook akeu ye Raan cï lɔc ku dɔc gam. Käpuɔthkä aa dït tënë käk ye deet yiic. 9Acä yiëk luɔi ba tɛ̈t kɔc ëbën tɛ̈ bï yen këden cï guiir cïï ŋic, thääp thïn. Ku Nhialic yen cak këriëëc ëbën, ëcï kënë moony tënë kɔc thɛɛr wäär. 10Acï looi këlä ëmën dhël akut kɔc cï gam nyuɔ̈th atuuc nhial, kek bänyken la riɛl nhial, bïk ŋiɛ̈ɛ̈c käŋde cï nyuɔɔth rin kë cï looi tënë ke ŋic. 11Acï Nhialic tak ku looi këya thɛɛr këc yen piny ku nhial cak. Ku ë looi ë rin Jethu Krïtho Bänyda. 12Rin cï ɣok ye gam ku ɣok aa tök ke ye, aabï ɣok la tënë Nhialic ɣo cïï riɔ̈c. 13Këya, wek aa lɛ̈k bäk puɔth cïï bath cɔk amën guum ɣɛn ë riɛnkun, guɔ̈mdiɛ̈ yen abï ya riɛldun. 14Rin ë wɛ̈t kënë, ɣɛn ë ɣanhiɔl guɔ̈t piny Nhialic Wäda nhom ku rɔ̈ɔ̈k ë riɛnkun. 15Kɔcken tɔ̈ nhial ku kɔc tɔ̈ piiny aa mac thok rin yen ë Wäda ɣodhie. 16Yen ala riɛl ku dɔ̈c juëc ye gäm kacke. Këya, aya thiëëc bï we yiëk riɛl ë Wɛ̈ike bäk puɔ̈th cïï kɔ̈c. 17Ku ɣɛn ë röök bï Raan cï lɔc ku dɔc rëër wepuɔ̈th athɛɛr rin cï wek ye gam. Ɣɛn ë röök aya bï tɛ̈ nhiɛɛr wek Nhialic thïn, ku tɛ̈ nhiɛɛr wek röt thïn ë kamkun we cɔl aril. Na luɔikë këlä ke wek aa cït tim cï mɛike ɣet piny, ku ɣön buth cï ŋiɛc jɔɔk cök. 18Ku dhël kënë, week ku kɔc ë Nhialic abäk jäl ŋic yen tɛ̈ nhiɛɛr Raan cï lɔc ku dɔc we thïn. Anhiar ɣo apɛi nhiër cïn thok akeu. 19Na cɔk ciɛ̈n raan ŋic ye ayic yen tɛ̈ nhiɛɛr Raan cï lɔc ku dɔc ɣo thïn, ɣɛn ë Nhialic thiëëc bäk ŋic. Ku bï tɛ̈ ye wek luui thïn ciɛ̈t tɛ̈ ye Nhialic luui thïn. 20Nhialic ala riɛl yen käŋ looi wär käk yeku ke thiëëc ku käk yeku ke tak, ku aaye ke looi riɛlden lui ɣopuɔ̈th. 21Lecku Nhialic rin käpuɔth cï looi rin akut kɔc cï gam ku rin Jethu Krïtho. Lecku akölriëëc ëbën! Yenakan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\