Epethuth 5

1Këya, wek aa dhil luui cïmën Nhialic rin ye wek mïthken nhiɛɛr apɛi. 2Nhiarkë kɔc kɔ̈k cïmën nhiɛɛr Raan cï lɔc ku dɔc ɣo. Cïmën cï Jethu ye nyuɔɔth lɔn nhiɛɛr yen ɣo, rin cï yen thou bï ɣo luɔ̈k. Kë cï looi, acï Nhialic cɔl amit puɔ̈u rin cï yen rot juɛ̈r Nhialic. 3Wɛ̈t ye wek kɔc ë Nhialic acïï path bï wïc wïc ë diäär, ku käk kɔc cɔl ayär gup, ayï kook aa piɛŋ wegup. 4Jam la bïth ku buro rac aacïï path. Aŋuɛ̈ɛ̈n bäk Nhialic aleec rin käk ye ke looi tënë we. 5Dhiɛlkë ŋic lɔn acïn raan wïc ë diäär ayï raan ë luui käk kɔc cɔl ayär gup, ku raan dɛ̈t kok lëu ye bï la bääny Raan cï lɔc ku dɔc kek Nhialic ë yic, ku yök käpuɔth cï Nhialic thɔ̈n kɔc. Raan kok acït raan ë jak cï kiɛ̈ɛ̈t door. 6Duɔ̈kkë röt cɔl amɛth ë nyïn wël cïï path ye kɔc kɔ̈k lueel. Nhialic abï kɔc cïï wɛ̈tde ye piŋ, kɔc luui ë kärɛckä tɛ̈m awuɔ̈c. 7Këya duk ye mat kek kɔc luui ë kärɛckä. 8Rin wek aa we rɛ̈ɛ̈r ë muɔ̈ɔ̈th yic. Ku ëmën wek aacï röt mat kek Bɛ̈ny, wek aacï la ë ruɛl yic. Këya, yekë luui cïmën kɔc tɔ̈ ë ruɛl yic. 9Ɣɛn aluel kënë rin kɔc tɔ̈ ruɛl yic, kɔc ŋic Nhialic, aaye ruɛl cɔl alir puɔ̈th ku loikë kën ë yic. 10Thɛmkë bäk käk Bɛ̈ny cɔl amit puɔ̈u ŋic ku luɔikë ke. 11Duɔ̈kkë ye luui käk ye kɔc tɔ̈ muɔ̈ɔ̈th yic looi, kɔc kuc Nhialic. Nyuɔ̈thkë ke lɔn käkkä aacïï path. 12Käk ye ke looi ke cie tïŋ, aa rɛc apɛi ka ye jamden kɔc rac gup 13Tɛ̈ bïï käŋ tɛ̈ɣer, ke kɔc aa tïŋ tɛ̈ rɛɛc käkkä thïn, 14rin ë ruɛl yen ë këriëëc ëbën cɔl atïŋ. Yen acï ye lueel ëlä, "Pääckë nïn yic, jatkë röt rɛ̈ŋ yiic ku Raan cï lɔc ku dɔc abï ruɛl wegup." 15Tiɛ̈ŋkë piɛ̈rdun apath. Duɔ̈kkë pïr ë pïr kɔc kuc Nhialic, calkë röt aaye kɔc ŋic käŋ. 16Kuat tɛ̈ bï yïn ye yök ba këpath looi thïn, ke loi, rin kɔc aa loi käk cïï path ëmën. 17Duɔ̈kkë lui ë luɔi kɔc cïnkë ŋickë, ŋiɛckë kë wïc Bɛ̈ny ku yen luɔikë. 18Duɔ̈kkë ye dek ë mɔ̈u, mɔ̈u ë kɔc rac. Calkë Wëi Nhialic piɛ̈rdun yic akölaköl. 19Kɛtkë waak ë Nhialic cï gɔ̈t athör waak yic ë kamkun. Kɛtkë wak wëi bäk Bɛ̈ny leec ë piäthkun ëbën. 20Yeku Nhialic Wäda leec akölaköl rin Bänyda Jethu Krïtho, kuat käjuëc yeku ke looi yiic. 21Yakë röt theek ë kamkun rin riɔ̈ɔ̈c wek Raan cï lɔc ku dɔc. 22Wek diäär, thɛkkë rɔ̈ɔ̈rkun cït tɛ̈ ye wek Bɛ̈ny thɛɛk thïn. 23Rin moc yen ë tik wat nhom, cïmën ye Raan cï lɔc ku dɔc akut kɔc cï gam wat nhom. Raan cï lɔc ku dɔc yen aluäŋ akut kɔc cï gam, yen guäpde aya. 24Këya, diäär aa dhil rɔ̈ɔ̈rken theek cïmën ye akut kɔc cï gam Raan cï lɔc ku dɔc theek. 25Wek röör wek aa dhil diäärkun nhiaar cïmën nhiɛɛr Raan cï lɔc ku dɔc akut kɔc cï gam arɛ̈k abï thou riɛnke. 26Acï thou rin akut kɔc cï gam bï rëër ke dhëëŋ Nhialic. Ku lɔɔk kegup pïu ë Nhialic pïu ë lɔ̈k wëi ku wɛ̈tde. 27Acï kënë looi rin bï yen kacke kɔc cï gam, wuɔ̈ɔ̈ny gup wei kärɛc ku bïï ke yelɔ̈ɔ̈m. Ku akëc wïc bïk gup la adumuɔ̈ɔ̈m. 28Cït ë kënë aya, röör aa dhil diäärken nhiaar cïmën nhiɛɛr kek röt. Na nhiar moc tiɛŋde, ka thöŋ kek lɔn nhiɛɛr yen rot. 29Acïn raan man guäpde, raan ë mïth ku tiit guäpde, cïmën ye Raan cï lɔc ku dɔc akut kɔc cï gam tiit, 30rin ɣok akut kɔc cï gam, ɣok aa guäpde. 31Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Moc abï wun ku man nyääŋ piny ku mɛt rot kek tiɛŋde, ku keek karou aabï ya tök." 32Wëlkä aa la yiic yinydït apɛi, ku aa jam tɛ̈ ye Raan cï lɔc ku dɔc tök thïn kek akut kɔc cï gam. 33Ku wëlkä aa jam riɛnkun aya, moc adhil tiɛŋde nhiaar cïmën nhiɛɛr yen rot, ku tik aya adhil muɔnyde theek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\