Epethuth 6

1Wek mïth, wek aadhil kɔc ke dhiëth we theek, rin yen ë këpath lëu bï raan looi rin Bɛ̈ny. 2"Thek wuur ku moor," Kënë yen ë löŋ tueŋ cï bɛ̈n kek athön, 3athön akïn, "Na loi kënë, ke yïn abï käjuëc path ya yök, ku thiei yï ba nïn juëc nɔ̈k pinynhom." 4Kɔc ke dhiëth duɔ̈kkë miɛ̈thkun ye luɔ̈i käk bï ke rac puɔ̈th. Muɔ̈kkë ke ku piɔ̈ɔ̈ckë ke dhël cï Bɛ̈ny gam. 5Aloony, thɛkkë bänykun muk we pinynhom ë tɛ̈n, riääckë ë ke ku thɛkkë ke piändun ëbën ciɛ̈t we luui Raan cï lɔc ku dɔc. 6Yakë luui ë puɔ̈n ɣer tɛ̈ cɔk kek cïï daai we. Loi luɔidu puɔ̈u ëbën cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn, rin yïn alony Raan cï lɔc ku dɔc. 7Na cɔk alɔn ye yïn alony, lui puɔ̈n ɣer bï ciɛ̈t Nhialic yen luɔ̈ɔ̈i. 8Ŋic yïnhom lɔn bï Nhialic raan ëbën yiëk këde, alony ku raan cie alony, rin käpuɔth ye looi pinynhom. 9Wek kɔc mac aloony, wek aadhil luui ë dhël tööŋ yic, ku duɔ̈kkë ke ye riääc ë nääk, muɔ̈kkë wenhïïm lɔn week ëbën, aloony ku week, bɛ̈nydun ë tök nhial, raan bï luk looi kamkun ëbën ke cïn raan ŋuɛ̈ɛ̈n. 10Wɛ̈t jäl lɛ̈k we ciëën akïn, lɔ̈mkë riɛl tënë Bɛ̈ny bäk riɛl ë ye, rin riɛlde adït apɛi. 11Lɔ̈mkë käk cï Nhialic gäm we bï wek röt kony, bäk käjuëc ye jɔŋrac we ruëëny göök. 12Rin ɣok aacïï thär kek kɔc cït ɣo, ɣok aa thär kek jakrɛc rɛ̈ɛ̈r ë muɔ̈th yic kek bänyken, ku riɛl ë jɔŋrac tɔ̈ nhial. 13Këya, rin ë wɛ̈t kënë lɔ̈mkë käk cï Nhialic gäm we bï wek tɔŋ thɔ̈r. Na aköl le jɔŋrac bɛ̈n, ke we tit röt ye akölriëëc ëbën. Ku na cäk tɔŋ jɔŋrac göök këriëëc ëbën yic, ke wek aabï döŋ we ril. 14Lɔ̈mkë yic bï wek röt guiir ë tɔŋ. Ku luɔikë kë la cök ke cït alanh dhie ye raan yeyic duut tɛ̈ le ye tɔŋ. 15Rɛ̈ɛ̈rkë ke we ye kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam ë dɔ̈ɔ̈r bɛ̈ɛ̈i tënë kɔc. Ku yen abï ciɛ̈t lɔn cieŋ wek war ril apɛi wecök. 16Dɛ̈t akïn, gamkë Jethu Krïtho. Gamdun abï ciɛ̈t kön ye wek wiɛth dɛ̈p ye jɔŋrac we moc jɔ̈c yiic. 17Ŋiɛckë alanden lɔn cï Nhialic we luɔ̈k, acït lɔn dhie cieŋ raan akuäma yenhom tɔŋ yic, bï cïï yup nhom. Lɔ̈mkë wɛ̈t ë Nhialic ë bɛ̈n tënë Wëi ke cït tɔŋ ye muk. 18Yakë lac röök cït tɛ̈ ye Wëi Nhialic we cɔ̈k puɔ̈th thïn. Ku thiëckë Nhialic bï we kony këriëëc ëbën yiic. Yakë wepuɔ̈th cök tɛ̈ röök wek ku duɔ̈kkë Dhör. Yakë röök akölaköl rin kɔc ë Nhialic. 19Rɔ̈ɔ̈kkë ë riɛnkiɛ̈, ku lɔn bï Nhialic ɣa gäm wël la cök ba lueel tɛ̈ le ɣɛn wɛ̈t ë Nhialic lɛ̈k kɔc ke ɣa cïï riɔ̈c. 20Jethu Krïtho acä lɔc ba ya atuɔ̈nyde ba kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔ̈th ë Yam, ku ë yen wɛ̈t cï ɣa mac. Këya, rɔ̈ɔ̈kkë ku thiëckë Nhialic bä gäm riɛl ba wɛ̈tde lɛ̈k kɔc ke cït yiny dhiɛl looi ke cïn riɔ̈ɔ̈c. 21Tikuth, wämääthdan cï gam nhiarku, ku yeen alui apath rin Bɛ̈ny, abï we lɛ̈k wël ë yam riɛnkiɛ̈ ku bäk kë luɔɔi ŋic. 22Yen atuɔ̈c we ku bï we la lɛ̈k kë loi rot tënë ɣo, ku deet wepuɔ̈th aya. 23Bï Nhialic Wäda ku Bänyda Jethu Krïtho we yiëk dɔ̈ɔ̈r, wek kɔc cï gam. Ku bïk we cɔl anhiar röt ë kamkun ku muɔ̈kkë gamdun. 24Bï Nhialic dhɛ̈ɛ̈ŋde nyuɔ̈th kɔc nhiar Bänyda Jethu Krïtho kek nhiɛ̈rden cïn thok akeu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\