Galatia 1

1Ɣɛn Paulo, wäär kuɛny Jethu kek Nhialic ba ya atuny Jethu wäär cï Wun Nhialic jɔ̈t bei raŋ yic. Acie raan ë path yen kuany ɣa ba ya atuny Jethu. 2Ɣɛn ɣok miɛ̈thakäi cï gam rɛ̈ɛ̈r kek ɣa ë tɛ̈n, ɣok aa gɛ̈t we athör kënë buk wek akuut kɔc cï gam pan Galatia muɔ̈ɔ̈th ëbën. 3Bï Nhialic Wäda kek Bänyda Jethu Krïtho we gäm dɔ̈ɔ̈r ku athiɛɛiden. 4Rin bï yen ɣo luɔ̈ny bei lɛɛŋ kënë yic, Raan cï lɔc ku dɔc acï thou rin adumuɔ̈ɔ̈mkua rin theek yen Wäda Nhialic. 5Bï Nhialic aleec akölriëëc ëbën. Yenakan. 6Kë cäk looi acä gɔ̈i apɛidït. Kam thiin yen cï wek guɔ jäl raan wäär cɔl we aa ril cök, Bänyda Jethu. Ku yakë gam piööc dɛ̈t yakë cɔl aye Wɛ̈t Puɔth Yam wël athör kɔ̈k. 7Ku yeen acie Wɛ̈t Puɔth Yam acïn. Ku wɛ̈t lueel ɣɛn ye këlä, ë rin ala kɔc kɔ̈k wïc ye bïk kɔc la liääp nhïïm, ku wïckë bïk athör wël Jethu waar yiic. 8Na cɔk atuny Nhialic, nadë ke ye ɣo, ɣok piööc kë cïï thöŋ kek athör wël Jethu wäär cuk piɔ̈ɔ̈c tënë we, ke diɛ̈t Nhialic näk raan kë cït kënë looi ku cuɛt mɛɛc. 9Acuk kaŋ lueel, ku abuk bɛn ber yic ëmën, na le raan piööc we wël cïï thöŋ kek wël cäk gam thɛɛr, ke diɛ̈t Nhialic cɔl anäk raan kënë ku cuɛt mɛɛc. 10Ye ciɛ̈t alɛɛc ë raan yen wiëc ëmën? Acie ye, kë wiëc alɛɛc Nhialic. Ye lɔn bï ɣa piŋ raan ëbën? Na ɣa ŋoot ke ya them ba looi këya, ŋuɔ̈t ɣɛn acie alony ë Jethu. 11Calkë alɛ̈k we miɛ̈thakäi cï gam, wɛ̈t Jethu ya piɔ̈ɔ̈c tënë we acie wɛ̈t raan ë path. 12Acä yök tënë raan ë path, ku acie raan ë path yen piööc ɣɛn ë wëlkä. Ee Jethu nhom yen aa nyuth ke ɣa. 13Acï lɛ̈k we yen tɛ̈ ciëŋ ɣɛn thïn wäär rëër ɣɛn kam kɔc Itharel ë lɔ̈ŋden yic, ku tɛ̈ ye ɣɛn kɔc cï wɛ̈t Jethu gam näk thïn. Ku aca them ba akut kɔc cï gam rac. 14Acïn raan wär ɣa thɛ̈k löŋ Mothith, löŋ kɔc Itharel, ee kɔc riëëc kek ɣa yiic ëbën. Löŋ wärkuan dït athɛɛk apɛi dït. 15Nhialic ë dhɛ̈ɛ̈ŋde yic, yen ago ɣɛn guɔ kuany ke ɣa këc cak dhiëëth, ku cɔɔl ɣɛn ba ya aluɔnyde, 16bï Wënde cɔl anyuth rot ɣa, ku ba wɛ̈tde la piɔ̈ɔ̈c tënë kɔc cie kɔc Itharel. Acïn raan cï ɣɛn la tënë ye bï ɣa la wɛ̈ɛ̈t, 17nadë ke ɣa cï la Jeruthalem ba atuuc wäär kek kɔŋ la wɛ̈t Nhialic yic tënë ɣa, la tïŋ bïk ɣɛn la lɛ̈k kë luɔɔi. Ɣɛn acï la Arebia nyin yic, ku dhuɔ̈k Damathkuth. 18Ɣɛn acï run kadiäk bɛ̈n la thöl, ku jal dhuk Jeruthalem ba wël la deet tënë Pïtɛr. Ku la rëër kek Pïtɛr tɛ̈cït tɛ̈n nïn kathiäär ku ŋuan. 19Acïn atuuc kɔ̈k juëc ca bɛ̈n yök, ee Jemith mɛ̈nh ë Bänyda Jethu ë rot yen aca bɛ̈n yök. 20Kë gät we ë yic. Aŋic Nhialic acie lueth yen luɛɛl. 21Nawën ke ɣɛn acï bɛ̈n la bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic pan Thiria ku pan Cilicia. 22Ye nïnkä kɔc akut kɔc cï gam pan Judia aake kuc ɣa. 23Kënë ŋickë ë kënë ye kɔc kɔ̈k lueel ëlä, "Mony wäär ɣo nɔ̈k ɣok kɔc cï gam, yen apiööc wɛ̈t wäär wïc bï rac ëmën." 24Ku yen aacï kek Nhialic bɛ̈n leec rin cï yen ɣa wel puɔ̈u ba ya raande.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\