Galatia 3

1Kɔc cïn puɔ̈th pan Galatia! Yeŋa cï we wel puɔ̈th? Ku thon Jethu Krïtho tim cï rïïu kɔ̈u acäk piŋ. 2Lɛ̈kkë ɣa tööŋ kënë, we yök Wëi Nhialic rin cï wek löŋ thɛɛr theek, aye rin cï wek Wɛ̈t Puɔth Yam gam? 3Yeŋö jɔl wek ciɛ̈n puɔ̈th këlä, bäk jɔɔk Wëi Nhialic, wiëckë ëmën bäk thöl nhom riɛldun ë röt? 4Cïn kë cï kuat käril cäk ke yök waar wegup? Ee yic aala kë cï dhiɛl looi. 5Ye Nhialic kë dït kɔc gɔ̈i looi kamkun, ku gɛ̈m we wɛ̈ike rin theek löŋ Mothith, ku aye rin cï wek ke Wɛ̈t Puɔth Yam piŋ ku gamkë? 6Tiɛ̈ŋkë wädït Abaram, acï lueel athör thɛɛr wël Nhialic yic, "Lɔn cï yen Nhialic gam, ku rin cï yen wɛ̈t Nhialic gam acï Nhialic bɛ̈n looi bï la cök yenhom." 7Alɛ̈ukë bäk deet yic lɔn mïth Abaram ayic, aa kɔc cï wɛ̈t Nhialic gam cïmën wäär cï Abaram ye gam. 8Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic lɔn Nhialic abï kɔc cie kɔc Itharel looi bïk la cök yenhom, rin gam cï kek wɛ̈tde gam. Ke yen athör thɛɛr acï Wɛ̈t Puɔth Yam nyuɔ̈th Abaram ëlä, "Riɛnku, Nhialic abï raan wut ëbën dɔɔc." 9Abaram acï wɛ̈t Nhialic gam, go Nhialic dɔɔc. Ku yen tɛ̈de ëbën, kuat raan cï Nhialic gam aye dɔɔc cïmën Abaram. 10Kɔc lui löŋ thɛɛr, aciɛɛn rac aŋoot panden. Rin acï lueel athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Kuat raan cie kë cï lueel löŋ yic theek ëbën, atɔ̈ aciɛɛn rac yic." 11Ëmën acï rot nyuɔɔth lɔn acïn raan bï la cök Nhialic nhom rin löŋ thɛɛr, rin acï athör thɛɛr wël Nhialic lueel ëlä, "Ee raan cï Nhialic gam ë rot yen abï pïr la cök yök Nhialic nhom." 12Ku löŋ thɛɛr acïn yic gam, tɛ̈cït tɛ̈ cï athör thɛɛr wël Nhialic ye luɛɛl thïn ëlä, "Raan ye looi kë cï löŋ lueel ëbën yen abï pïr." 13Rin cï Jethu thou riɛnkua, acï ɣok wɛ̈ɛ̈r bei thou yic, thon yen ye löŋ lueel, rin aye athör thɛɛr wël Nhialic lueel, "Raan cï nɔ̈k ku nök tim nhom ë raan cï Nhialic tɛ̈m awuɔ̈c." 14Acï Jethu looi këya, ku bï dɔ̈c Nhialic wäär cï lueel ka bï gäm Abaram, bï gäm kɔc cie kɔc Itharel aya rin Jethu. Ku rin gamda yen abï ɣo cɔl aa yök Wëi Nhialic wäär cï thɔn yen Nhialic. 15Miɛ̈thakäi cï gam, ee kën rot looi akölaköl yen aba thɔ̈ɔ̈ŋ, tɛ̈ cï kɔc karou nyuc ku gamkë wɛ̈t tök ku gätkë athör ku thɛnykë yic, ka cïn raan ben kë wën dhoŋ kɔ̈u, nadë ke juɛk thok dɛ̈t këc ë mat. 16Nhialic acï athɔ̈nde lɛ̈k Abaram ku tënë manhde. Acïï athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel, "Ka miɛ̈thke," Ku wɛ̈tde yic kɔc juëc, aye lueel, "Manh tök," Ku manh kënë yen ë Raan cï lɔc ku dɔc. 17Kë wiëc ba lueel ë kënë yic, ee lɔn nadë ke Nhialic acï mat kek Abaram, ku yeen acï bɛ̈n muk nhom apath. Löŋ wäär gɛm ruɔ̈ɔ̈n buɔt kaŋuan ku thiärdiäk cök, acïï kë cï Nhialic gam kek Abaram bï bɛ̈n dhoŋ kɔ̈u. 18Na miɔ̈c Nhialic ye gam rin löŋ, ka cïï ben a kë cï thɔn yen lui. Këya, ee rin wɛ̈t wäär cï Nhialic thɔ̈n wädït Abaram yen agɛm Nhialic kënë tënë ye. 19Ke yeen, yeŋö kë looi löŋ? Löŋ aa mɛt Nhialic thïn, rin bï kärɛc röt looi aa nyuɔɔth. Ku bï rëër thïn ɣet tɛ̈ bï manh bï lɔ̈k dhiëëth kuat Abaram yic bɛ̈n, raan wäär cï Nhialic wɛ̈t thɔ̈n Abaram ë riɛnke. Löŋ atuuc ë Nhialic kek aake bïï ye piny, ku gɛ̈mkë raan cï jäl bɛ̈n. 20Ku na ye akut tök, ke raan tɔ̈ kam kɔc acïï ben wïc, Nhialic ë tök. 21Cï löŋ käk cï Nhialic thɔn dhɔ̈l yiic? Acie këya rin na kɔc pinynhom cï löŋ yök, löŋ bï pïr akölriëëc ëbën bɛ̈ɛ̈i, diɛ̈t raan ëbën acï la cök Nhialic nhom rin theek yen löŋ kënë. 22Ku acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic lɔn pinynhom ëbën arɛ̈ɛ̈r riɛl jɔŋrac yic, ke yen wɛ̈t wäär cï Nhialic lueel ka bï gäm kɔc rin Jethu, acï gäm kɔc cï wɛ̈t Jethu raan cï lɔc ku dɔc, gam. 23Ke gam kënë këc ɣëët, löŋ acï ɣo looi buk ciɛ̈t kɔc cï mac, ɣet tɛ̈wäär jɔl wɛ̈t puɔth yam rin gam war kɔc nyuɔɔth. 24Ku ë löŋ yen ë muk kɔc ɣet tɛ̈ bï Raan cï lɔc ku dɔc bɛ̈n bï ɣo bɛ̈n cɔ̈k piny Nhialic nhom, rin cï ɣok wɛ̈tde gam. 25Ëmën cï wɛ̈t Jethu bɛ̈n ku gamku, löŋ acie yen ben ɣo mac. 26Ee gam yen ë we cɔl aaye mïth Nhialic ë tök kek Jethu raan cï lɔc ku dɔc. 27Wek cï muɔɔc nhïïm bäk aa tök kek Jethu. Wek aa cieŋ alanh pïr kek Jethu guɔ̈p. 28Këya kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel, alony ku raan cie alony, tik ku moc aa thöŋ ëbën, week ëbën wek aa tök, wek cï mat kek Jethu raan cï lɔc ku dɔc. 29Na yakë kɔc Raan cï lɔc ku dɔc, ke wek aa mïth Abaram, ku wek aabï këwäär cï Nhialic thɔ̈n Abaram yök.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\