Galatia 4

1Kë luɛɛl akïn, manh koor yen bï käk wun lɔ̈k thɔn aye jöör cïmën alony cɔk alɔn ë yen ala käŋ ëbën. 2Tɛ̈ ŋot koor yen ala kɔc kɔ̈k ye muk, ku loikë bï kë cïk lueel dhiɛl apiŋ, ɣet aköl bï wun ye lueel meth acï dït alëu bï käkke jal thɔn. 3Ee këya, wäär aya ɣok aa ɣo ye aloony jak la riɛl pinynhom, wäär këc ɣok yic guɔ ŋic. 4Na wäär la nïn thök, go Nhialic Wënde tuɔ̈ɔ̈c pinynhom. Acï bɛ̈n kecït raan bï dhiëëth tik ë path. Ku muk löŋ kɔc Itharel, 5bï kɔc bɛ̈n kuɔ̈ny bei löŋ kënë yic, ku bï nadë ke ɣo ye mïth Nhialic. 6Rin ye wek mïth Nhialic, Nhialic acï wëi Wënde tuɔ̈ɔ̈c ɣopuɔ̈th, ku wëi ë ɣo cɔl adhiau ëlä, "Wä, Wädiɛ̈." 7Këya yïn acï ben alony, yïn ë manhde. Rin ye yïn manh Nhialic, Nhialic abï yï gäm käk ke cï täu miɛ̈thke. 8Thɛɛr wek aa we kuc Nhialic, ku këya wek aa we ye loony jakrɛc cie Nhialic. 9Ku ëmën ŋic wek Nhialic tɛ̈dë alɛ̈u ba lueel aya lɔn Nhialic aŋic we, ye këdë wïc wek ye bäk dhuk tënë jakrɛc niɔp wäär mac piny? Yeŋö wïc wek ye bäk bɛn aa loony cïmën thɛɛr wäär? 10Bï ya nïn kɔ̈k kek yakë ke muk nhïïm, ke pɛ̈i ku run aya. 11Ɣɛn acï yic ŋɛɛr we! Lëu bï ya luɔi ëbën ca looi tënë we yen cïn wɛ̈tde yic? 12Wek aa liɛm miɛ̈thakäi cï gam, calkë röt aa cït ɣa. Ee yic ɣɛn aya, ɣɛn acït we. Acïn kärɛc cäk luɔ̈i ɣa. 13Adhiɛlkë muk wenhïïm lɔn wäär piööc ɣɛn wɛ̈t Jethu tënë we tueŋ, ee rin wäär tuɛɛny ɣa. 14Ku na cɔk a wäär cï tuaanydiɛ̈ we jɔt puɔ̈th, wek aa këc ɣa bɛ̈n jai ku cuɔpkë ɣa wei. Ee këya, wek aacï ɣɛn bɛ̈n lor cït ɣa atuny nhial bɔ̈ pan Nhialic, wek cä bɛ̈n lor, lur bï wek Jethu raan cï lɔc ku dɔc lor. 15Wek aa we cï puɔ̈th miɛt! Yeŋö cï rot looi? Alɛ̈u ba lueel lɔn lëu wek ye bäk nyiɛ̈nkun ŋuɛ̈t bei, ku gämkë ke ɣa, tɛ̈ lëu yen rot. 16Ca ya raan atɛrdun ëmën rin cï ɣɛn we lɛ̈k yic? 17Kek kɔc kɔ̈kkä röt nyuɔɔth bïk aa kɔc nhiar we, acie këpath, ee ku bïk ɣɛn tek yic kek we, ku bäk ke nhiar cïmën nhiɛɛr kek ɣa. 18Ëmën apath akölaköl bäk la nhiër path ke ye yen nhiër la cök, ku kënë ë yic, ku acie tɛ rëër ɣɛn ke we ë röt. 19Miɛ̈thkiɛ̈, kɔc cï gam, abɛn lɛ̈k we, kë dɛ̈t cïmën tiŋ rem yic dhiëth, aya yök yen ë tɛ̈ rëm ɣa, ɣet tɛ̈ bï wɛ̈t Jethu la cök wepuɔ̈th. 20Anhiaar ba rëër ke we ëmën, ku ba tɛ̈ ye ɣɛn tɛk thin ë riɛnkun waar yic. Ɣɛn acï yic ŋɛɛr wɛ̈tdun apɛi. 21Calkë röt athiëëc ëmën, wek kɔc wïc ye bï ya löŋ yen yakë theek, kë ye löŋ lueel cäk ye piŋ? 22Aye lueel Abaram aa la dhäk karou, dhäŋ tök aye manh tiŋ alony, ku tök ke ye manh tiŋden cï thiaak cie alony tënë ye. 23Dhɔ̈ŋ tiŋden alony ëcï dhiëëth ë path. Ku dhäŋde kek tiŋden cï thiaak cie alony, ee Nhialic yen acï ye lueel këya. 24Käkkä aa lëu bï ke deet kecït kë thöŋ kek dɛ̈t ril, diäär karou aatɔ̈ nyin löŋ dɔ̈ɔ̈r karou yiic. Kë tueŋ acït löŋ cï Nhialic looi gɔn Thinai nhom, ku keek aa mïth tïŋ alony yen cɔl Ɣagär. 25Tiŋ cɔl Ɣagär yen arɛ̈ɛ̈r nyin gɔn Thinai pan Arebia. Alëu bï thöŋ aya kek gen Jeruthalem ya aköl, ku kɔc rɛ̈ɛ̈r thïn aa cït aloony rin löŋ. 26Gen Jeruthalem rɛ̈ɛ̈r pan Nhialic yen ë gen path la duk ku acït mada. 27Aye athör thɛɛr wël Nhialic lueel ëlä, "Miɛt puɔ̈u, yïn tiŋ cïn meth! Loi lala ku loi kiɛɛu miɛt ë puɔ̈u, yïn raan këc arɛɛm rɔ̈m ë dhiëth kaŋ yök! Rin tiŋ cï moc puɔ̈l yen abï mïth juëc dhiëëth tɛ̈në tiŋ rɛ̈ɛ̈r kek moc." 28Ëmën, ke wek miɛ̈thakäi kɔc cï gam, wek aa mïth Nhialic tɛ̈cït tɛ̈ wäär cï ye luɛɛl thïn cïmën Ithäk wäär. 29Ɣɔn thɛɛr manh wäär dhiëth ë path acï manh wäär dhiëth riɛl Nhialic bɛ̈n baŋ, ke yeen athöŋ kek ya aköl. 30Ye athör thɛɛr wël Nhialic lueel këdë? Aye lueel, "Cuɔp tiŋ alony wei kek wënde, rin manh tiŋ alony acïï käk wun bï rɔm kek manh tiŋ cie alony." 31Ee këya miɛ̈thakäi cï gam, ɣok aacie mïth tiŋ alony, ɣok aa mïth tiŋ cie alony.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\