Galatia 5

1Nhom lääu yen ë këda. Ee Jethu raan cï lɔc ku dɔc yen acï ɣo gäm nhom lääu! Kääckë apath ke we ye kɔc lääu nhïïm, duɔ̈kkë röt cɔl aben aa loony ë löŋ cïmën thɛɛr. 2Piɛŋkë! Ee ɣɛn Paulo, alɛ̈k we na calkë röt aŋot, ke wɛ̈tde yic ë lɔn tënë we kë cï Jethu looi, acïn kë cï kuɔ̈ny we. 3Wek aa bɛn lɛ̈k wɛ̈t dɛ̈t, acïn raan cɔl rot aŋot rin theek yen löŋ ëbën. 4Kɔc kɔ̈k tɔ̈ kamkun ye them bïk la cök Nhialic nhom rin theek kek löŋ, aa röt tɛɛm wei tënë Raan cï lɔc ku dɔc. Aaliu dhëëŋ Nhialic yic. 5Rin ɣook kë ŋɔ̈thku ë lɔn bï Nhialic ɣo cɔl aala cök tënë ye, ku ë yen kë tiit ɣok riɛl Wëi Nhialic lui gamda yic. 6Rin tɛ̈ cï ɣok mat kek Raan cï lɔc ku dɔc Jethu, ka cie ŋuɔ̈t, nadë ke ɣo këc ŋoot yen kony ɣo, kë ril ë gam ye nhiër bɛ̈ɛ̈i. 7Wek aa we lui apath! Yeŋa cï we bɛn pɛ̈n thɛ̈k ë yic? Cï we rac nhïïm këdë? 8Acie Nhialic raan cï we cɔɔl yen lui këya. 9"Ee lon koor yen ayumdït cɔl apiäär," tɛ̈cït tɛ̈ ye ye luɛɛl thïn. 10Ee këya wek ŋot we ŋääth apɛi. Wɛ̈t piɛ̈rda ke ɣo cï röt mat kek Bɛ̈ny, ee we cɔl aŋääth ɣapuɔ̈u lɔn wek acïï wenhïïm bï waar. Ku yeen, raan yen rɛc wenhïïm, tɛ̈ cɔk yen a raan yïndë ka ŋot bï Nhialic gäm awuɔ̈c. 11Ku tënë ɣɛn, miɛ̈thakäi cï gam, na la tueŋ ke ya lueel ŋuɔ̈t apath, ke yeŋö yen ben näk ɣɛn? Na ye yic, diɛ̈t kë ya piɔ̈ɔ̈c rin tim cï rïïu Raan cï lɔc ku dɔc, diɛ̈t akëc ɣa maan. 12Awiëc bï kɔc we liääp nhïïm, röt rac ë röt. 13Ku tënë we miɛ̈thakäi cï gam, wek aa we cɔ̈ɔ̈l bei bäk cïï ben ciɛ̈t aloony löŋ thɛɛr yic. Ku duɔ̈kkë këwäär cï wek wɛ̈ɛ̈r bei löŋ thɛɛr yic, cɔl amär we bäk aa luui kärɛc. Calkë aye nhiër kamkun yen mac we. 14Rin lööŋ thɛɛr ëbën aacï ke mat tök yic ëlä, "Nhiar raan dɛ̈t cïmën nhiɛɛr yïn rot." 15Ku na yakë luui cïmën lääi rɛ̈ɛ̈r roor, bäk röt aa nɔ̈k kamkun ë röt, ke ŋiɛckë wenhïïm wek aabï röt thöl ë röt. 16Aye lueel, calkë aye Wëi Nhialic yen we cök nhïïm. Ku acie kë wïc guɔ̈p yen bäk aa looi. 17Rin kë wïc guɔ̈p raan acie yen kë wïc Wëi Nhialic, ku kë wïc Wëi Nhialic acie yen ke wïc guɔ̈p raan. Käkkä karou aman röt kamken, ku wɛ̈tde yic ë lɔn kë wïc ba looi yïpuɔ̈u acïï lëu ba looi. 18Na ye Wëi Nhialic yen thel yï, ke yïn acïï löŋ thɛɛr ben mac. 19Kë ye raan liiu Wëi Nhialic yepuɔ̈u looi aye tïŋ gɛi. Ee rot nyuɔɔth ke rac apɛi, ku acïn yic athɛ̈ɛ̈k, 20tɛ̈ ye Jɔŋ cï kiɛ̈ɛ̈t door ku tït, kɔc aa röt maan ku aa thɔ̈r, aa röt til ku dïïtkë puɔ̈th. Aake yiic tɛ̈ɛ̈k akuut. 21Kɔc aa röt maan, ku aa wiɛɛt määu ku bal, kuat kärɛckä aayekë ke looi. Wek alɛ̈k ëmën, cïmën wäär cï ɣɛn we kaŋ lɛ̈k, kɔc käk cït käkkä looi aacïï bï kaŋ la bääny Nhialic yic. 22Ku Wëi Nhialic ë kɔc gäm nhiër ku miɛt puɔ̈u, ku dɔ̈ɔ̈r ku pɛ̈l röt piny, ku liɛr puɔ̈u ku piath ku gam, 23ku athɛ̈ɛ̈k, ku duut puɔ̈u. Acïn löŋ man käk cït käkkä. 24Kɔc ë Raan cï lɔc ku dɔc Jethu, aacï kärɛc ye guäpken wïc, ku kärɛc yekë ke nhiaar kepuɔ̈th puɔ̈l ëbën bïk liu kegup. 25Wëi Nhialic acï ɣo gäm pïr akölriëëc ëbën, ku adhil wɛ̈ikua tiit aya. 26Ɣok acïï dhil nhiam nadë ke ɣo man röt kamkua, tɛ̈dë ke ɣo til röt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\