Athör cï gät kœc Itharel cï gam 1

1Wäthɛɛr Nhialic acï jam tënë kɔc käkke tïŋ bïk wɛ̈tde lɛ̈k wärkuan dït arak juëc dhɔ̈l juëc. 2Ku ëmën, ee Wënde yen ë käkkä lɛ̈k kɔc. Yen acï Nhialic thɔ̈n käriëëc ëbën pinynhom, ku ë riɛl Wënde yen ë looi yen käriëëc ëbën tɔ̈ thïn. 3Wën Nhialic yen ë dhɛ̈ɛ̈ŋde nyuɔɔth. Ku yen aye Nhialic tïc yeguɔ̈p ayic. Ee riɛl wɛ̈t yen ë käk tɔ̈ nhial ku piny cɔl alui cït tɛ̈ cï yen ke cak thïn. Ee yen acï thou ba adumuɔ̈ɔ̈mkua laak wei ɣogup, ku ler ku nyuuc Bäänyde yic nhial cuëny Wun Madhɔl. 4Këya, Jethu adït ku aril apɛi tënë atuuc nhial, cïmën rin cï Nhialic gäm ye bï ye a cɔɔl ke, "Wën Nhialic," ye nyuɔɔth. Rinkä awär rin atuuc. 5Rin acïn atuny cï Nhialic kaŋ lɛ̈k yeen ëlä, "Yïn ee Wëndiɛ̈, akölë, ɣɛn acï ya Wuur." Ku acïn atuny cï Nhialic kaŋ lɛ̈k yeen aya ëlä, "Ɣɛn abï ya Wuur, ku yïn abï ya wëndiɛ̈." 6Ku wäär tuuc Nhialic Wënden bï thɔ̈n käkke pinynhom acï lueel aya ëlä, "Yen adhil atuuc nhial door." 7Ku kë cï Nhialic lueel rin atuuc nhial akïn, "Acä atuuc nhial cak ke puɔl gup cïmën yom. Ku cïmën bir deŋ bïk yeen lac aa luɔ̈ɔ̈ï." 8Ku lueel Nhialic tënë Jethu ëlä, "Bäänydu abï cieŋ akölriëëc ëbën, ku yïn abï ŋiɛc mac apath. 9Yïn ee kɔc luui käpath nhiaar, ku yïn ee kɔc luui kärɛc lac tɛ̈m awuɔ̈c. Ku ee yen kë cï Nhialic, yen Nhialicdu, yï tääu tueŋ kɔc nhïïm rin cï yen yïïn lɔc ku gɛ̈m yïïn miɛt puɔ̈u ëbën." 10Ku wël thɛɛr Nhialic cï gɔ̈t aa jam ëlä rin ë Jethu, "Bɛ̈ny wäär tueŋ cɛk käŋ yïn acï piny cak, ku nhial aya ee yïn acï yeen cak. 11Käkkä ëbën aabï liu aköldä, ku yïn abï tɔ̈ thïn athɛɛr. Aabï dhiɔp ku riëëkkë cïmën alath. 12Aaba ya mat yiic cïmën alanh cï riääk ku cuɛt wei. Ku war keek aya cïmën alɛ̈th. Ku yïn guɔ̈p, yïn acïï rot bï kaŋ waar, ku yïn acïï bï dhiɔp." 13Acïn atuny cï Nhialic kaŋ lɛ̈k yeen ëlä, "Nyuc köŋdiɛ̈n cuëc ku ɣɛn abï kɔc atɛrdu guiir ku dhuɔ̈k keek ciëën yïcök." 14Na ye këya, ya atuuc nhial käŋö? Atuuc aa jak Nhialic luɔ̈ɔ̈i ë path. Aaye tooc bïk kɔc bï pïr akölriëëc ëbën yök, aa kony.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\