Athör cï gät kœc Itharel cï gam 10

1Löŋ thɛɛr Mothith, ee kïït yen ë ye käpuɔth bï röt looi aköldä kiɛ̈ɛ̈t. Ee cïï thöŋ kek käpuɔth cï bɛ̈n kek Jethu raan cï lɔc ku dɔc. Käk ke ye näk Nhialic ruɔ̈ɔ̈n ëbën cït tɛ̈n löŋ thɛɛr, aake cie kɔc ke ye Nhialic door cɔl aala cök. 2Na käk ke ye näk Nhialic kɔc cɔl aala cök, ŋuɔ̈t kɔc akëc la tueŋ ke ye käŋ näk Nhialic. Rin ŋuɔ̈t käkkä aake bä adumuɔ̈ɔ̈m kɔc Nhialic door wuɔ̈ɔ̈ny wei arak tök, ku cïk ben ya tak lɔn le kek gup adumuɔ̈ɔ̈m. 3Ku keek aake ye käk yekë näk Nhialic ruɔ̈ɔ̈n thok ëbën, cɔl aa takkë lɔn le kek gup adumuɔ̈ɔ̈m. 4Rin acïï rim ɣɔ̈k ku rim thök ye nɔ̈k lëu bïk adumuɔ̈ɔ̈m wuɔ̈ɔ̈ny wei. 5Këya, ëcï Raan cï lɔc ku dɔc lɛ̈k Nhialic wäär bïï yen pinynhom ëlä, "Yïn acïï wïc käk ye nɔ̈k ku käk ye juɛ̈r yïïn, rin cï yïn ɣa gäm guɔ̈pdiɛ̈n bï juaar tënë yïïn. 6Yïn acie puɔ̈u ye miɛt ɣɔ̈k ye näk yïïn tɛ̈dë ke ye käk ye juɛ̈r yïïn bïk adumuɔ̈ɔ̈m nyaai. 7Ku luɛɛl, ɣɛn akïn ba kë wïc looi Nhialic Madhɔl, cïmën cï ye gɔ̈t riɛnkiɛ̈ athör löŋ thɛɛr yic." 8Ëmën, tääukë wepuɔ̈th piny ku takkë wɛ̈t cï Jethu lueel tueŋ ëlä, "Yïn acïï wïc, ku tɛ̈dë yïn acie puɔ̈u ye miɛt tënë käk ye juaar, ku käk ye näk yï bïk adumuɔ̈ɔ̈m nyaai." Acï lueel këlä cɔk alɔn ye käk ye juaar looi cït tɛ̈ ye löŋ ye luɛɛl thïn. 9Ku lueel, "Ɣɛn akïn Nhialic Madhɔl, ba kë wïc ba looi, looi." Këya, Nhialic acï tɛ̈thɛɛr ye ye duɔɔr thïn puɔ̈l, ku wɛɛn Raan cï lɔc ku dɔc thïn, bï riɛmde kuër rin bï adumuɔ̈ɔ̈m kɔc ëbën nyaai. 10Jethu raan cï lɔc ku dɔc acï kë wïc Nhialic tënë ye bï looi, looi. Ku rin cï yen rot juaar arak tök thɛɛr, käkkuan rɛc aacï wuɔ̈ɔ̈ny wei ëbën. 11Raan käk Nhialic Itharel, aye käŋ nɔ̈k wäthɛɛr akölaköl bï yen Nhialic door. Ku aaye käk töŋ thöŋ juɛ̈r Nhialic arak juëc. Ku käk ye ke juaarkä aake cie adumuɔ̈ɔ̈m ye nyaai. 12Ku Raan cï lɔc ku dɔc acï rot juaar arak tök rin adumuɔ̈ɔ̈m, ajuër cï ye bɛ̈n lëu bä awäckua nyaai akölriëëc ëbën. 13Ku ëmën atït ɣet tɛ̈ bï Nhialic kɔc atɛrde guir ku dhuk ke yecök ciëën. 14Ku ajuër cï looi arak tök, acï kɔc cï adumuɔ̈ɔ̈mken nyaai looi bïk la cök akölriëëc. 15Ku Wëi Nhialic ë jam tënë ɣo ë wɛ̈t kënë aya. Acï lueel ëlä, 16"Löŋ dɔ̈ɔ̈r ba looi ke ke akïn nïn bï bɛ̈n cök, lueel Bɛ̈ny. Ɣɛn abï lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈ tääu kenhïïm ku kepuɔ̈th." 17Ku ben lueel, "Ɣɛn acïï adumuɔ̈ɔ̈mken ku kärɛc yekë ke looi ben kuɛ̈ɛ̈c nhïïm." 18Wek paan ë ma, kärackua aacï päl piny papot. Na ye këya, le dɛ̈t ŋot wïc ɣok bäny bïk ɣɔ̈k aa nɔ̈k rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkua päl piny? 19Këya miɛ̈thakäi, ɣok aacï nhïïm lääu alanden buk la Ɣön Yaath apɛi ë Nhialic tɔ̈ nhial, rin cï Jethu rot juaar bï nɔ̈k bï riɛmde kuëër. 20Wäär thou yen tim cï rïïu kɔ̈u, acï kën ɣo gël buk cïï la Ɣön Yaath apɛi ë Nhialic bɛ̈n rac. Ku jɔt rot raŋ yic, ku ëmën arɛ̈ɛ̈r Ɣön Yaath apɛi ë Nhialic ke läŋ Nhialic riɛnkua. 21Ku na cuk la raandït käk Nhialic yen mac kɔc Nhialic, 22cït mënë ye käkkua yith, lokku tɛ̈ rëër Nhialic thïn thɔ̈nyde nhom ë puɔ̈n ɣer ku gam cïn yic diu. Lokku kek puɔ̈thkuan ɣer cïn yiic luɔi kärɛc rin cï ke lɔɔk riɛm Jethu. Ku rin cï ɣo muɔɔc nhïïm bä adumuɔ̈ɔ̈mkua laak wei aya. 23Këya, mukku kë cï thɔ̈n ɣo piän tök ke ɣo cie puɔ̈th ë rou, rin aŋicku raan cï ɣo thɔn ë wɛ̈tde tiɛɛŋ nhom. 24Takku tɛ̈ bï ɣok ɣopuɔ̈th aa dɛɛt thïn, buk nhiër ku luɔi path aa nyuɔɔth. 25Dukku kë ye ɣok ɣonhïïm mat ɣodhie päl cïmën ye wämäthkuan kɔ̈k ye looi. Lok tueŋ ɣo cïï dhɔ̈r ɣo deet ɣopuɔ̈th, buk röt aa lɛ̈k buk aa bɛ̈n amat yic, aŋicku Aköl bɛ̈n Bɛ̈ny acï thiɔ̈k. 26Acïn käk ye näk Nhialic lëu bï adumuɔ̈ɔ̈m päl piny, tɛ̈ ŋot le ɣok tueŋ ɣo loi kärɛc ke yic cï lɛ̈k ɣo. 27Këya, ɣok aa dhil tïït ɣo riɔ̈c rin aköl bɛ̈n Luŋdït, ɣok kɔc cï wɛ̈t Nhialic dhɔ̈l yic, ɣok aabï tɛ̈m awuɔ̈c bï ɣok rëër pan mac akölriëëc ëbën. 28Aŋiɛckë, wäthɛɛr tɛ̈ kueec raan bï löŋ Mothith cïï piŋ, ku gɔɔny kɔc karou ayï kɔc kadiäk, ka dhil ɣäth ë kɔcdït nhïïm, ku biöök aleel bï thou. 29Jälkë thɔ̈ɔ̈ŋ, na ye raan cï löŋ Mothith dhɔ̈l yic tɛ̈m awuɔ̈c cït kënë, ke ya awuɔ̈c yïndë bï Nhialic tɛ̈m kɔc cï kuec wɛ̈t Wënde? Acït lɔn cï kek Jethu dhɔ̈l guɔ̈p, ku cuitkë, ku witkë piny ku kɛ̈ckë yic. Ku acït lɔn cï kek dɔ̈ɔ̈r cï Jethu looi riɛmde kamken yɔ̈ɔ̈ŋ yic. Ku acït lɔn cï kek Wëi Nhialic läät wël rɛc rem apɛi, cɔk alɔn kony yen ke. Kɔckä aabï dhiɛl tɛ̈m awuɔ̈c thiek apɛi. 30Aŋicku yen raan cï ye lueel thɛɛr ëlä, "Piɛŋkë! Ee ɣɛn ala riɛl ba käŋ guɔ̈ɔ̈r." Ku aŋicku lɔn cï yen ye lueel aya ëlä, "Bɛ̈ny abï kacke tɛ̈m awuɔ̈c." 31Këya, abï rɛ̈ɛ̈c alanden tɛ̈ ye yen Nhialic pïr akölriëëc ëbën yen tëm raan awuɔ̈c. 32Miɛ̈thakäi, takkë tɛ̈n ye wek rëër thïn wäthɛɛr. Wäär cï wek wɛ̈t Jethu gam, wek aa dhiɛl gum ku wek aacï puɔ̈th bɛ̈n riɛl. Wek aakëc puɔ̈th bɛ̈n bath rin kärɛc cï we yök. 33Wek aa we ye lat ku bui we aköldɛ̈t. Ku aköldɛ̈t, wek aa we ë kɔc kɔ̈k kony tɛ̈ tïŋ wek ke ke baŋ cïmëndun. 34Wek aacï gum kek kɔc cï mac, ku wek aakëc puɔ̈th riääk tɛ̈ wäär ye käkkun peec, rin ŋic wek yeen lɔn wek aabï käpath wär käkkä la yök pan Nhialic. Käpuɔth cïn raan bï ke kaŋ nyaai tënë we. 35Duɔ̈kkë puɔ̈th bath bäk wɛ̈t Jethu wai wei, rin wek aabï ariöpdït yök pan Nhialic. 36Apath bäk wepuɔ̈th dɛɛt tɛ̈ bɛŋ we, rin ke wek aacï kë wïc Nhialic looi, ku yɔ̈kkë kë cï Nhialic thɔ̈n we. 37Rin aye athör thɛɛr wël Nhialic lɛ̈k ɣo ëlä, "Ee kaam thiin koor ku raan cï lueel ka bɔ̈ acïï bï gääu, abï guɔ bɛ̈n. 38Ku kɔckiɛ̈n la cök aabï rëër gam yic, ku ɣɛn acïï puɔ̈u bï miɛt tɛ̈ cïï kek kepuɔ̈th bï dɛɛt." 39Ku ɣok aacïï cït kɔc guɔ dhɔ̈r bïk määr, ku ɣok aala gam bï ɣook luɔ̈k.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\