Athör cï gät kœc Itharel cï gam 13

1Lak tueŋ we nhiar röt akölaköl ke we cït mïth tik. 2Lor jɔ̈ɔ̈l ë puɔ̈n ɣer ku nyuɔ̈ɔ̈c keek apath. Rin cï kɔc kɔ̈k atuuc Nhialic kaŋ lor ke kuckë ke. 3Duɔ̈kkë nhïïm ye määr kɔc mac ku kɔc gum. Yakë ke kony ciɛ̈t we mac ku guɔ̈ɔ̈mkë ke ke. 4Thiëëk adhil raan ëbën theek, röör ku diäär aa dhil röt theek kamken bï ciɛ̈n raan dɛ̈ɛ̈k ŋɛk puɔ̈u. Nhialic abï kɔc cï rot thiaak ë luui akɔr tɛ̈m awuɔ̈c, ku kɔc këc thiëëk luui käk ë bal aya. 5Duɔ̈kkë ye wïc wepuɔ̈th bäk la käjuëc apɛi, ye këdun muk yen ye yiëk yïpuɔ̈u rot. Acï Nhialic lueel thɛɛr ëlä, "Wek aacä bï kaŋ päl wei, ku wek aacä bï nyääŋ wei." 6Na ye këya, rëërku ë cök ku ŋɔ̈thku Nhialic, ku yeku lueel ëlä, "Ee Nhialic yen ë ɣɛn kony, acïn kë ben ɣa riääc. Le raan lëu ye ba luɔ̈i kërac?" 7Duɔ̈kkë nhïïm mär kɔcdït tueŋ wäär we lɛ̈k wël Nhialic. Takkë apath yen tɛ̈ pïïr kek thïn aɣet tɛ̈ thou kek. Luɔ̈ɔ̈ikë cïmënden gam yic. 8Jethu Krïtho acie rot ye waar. Ee yen töŋ aköl wäär ku ya aköl ku akölriëëc ëbën. 9Duɔ̈kkë röt cɔl aa rɛc ë nhïïm piööc juëc kɔc gɔ̈i ye lueel lɔn cïï mïïth kɔ̈k bï ya cam. Wek aa dhil wepuɔ̈th wɛ̈l dhëëŋ Nhialic ku acie mïïth ye cam cïn kë yekë kuɔ̈ny wëi kɔc ke cam. 10Ajuër ye looi bï ɣo awaar kärɛc yiic, acït ajuër löŋ dɔ̈ɔ̈r wäär ye looi bï adumuɔ̈ɔ̈m päl piny. Ku acïn raan ye puɔ̈l agut kɔc käŋ juaar tënë Nhialic duël yic bïk rïïŋ län cï nɔ̈k cuet. 11Rin raandït käk Nhialic ë ye riɛm län cï juɛ̈r Nhialic ɣäth tɛ̈ yaath duël yic rin bï adumuɔ̈ɔ̈m päl piny. Ku län cï nɔ̈k ë ye nyop roor abï ya col. 12Ku Jethu aya, ee thou gɛu kɔ̈u aɣeer Jeruthalem. Tɛ̈wën nɛ̈k ye ëcï riɛmde kuër rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkua päl piny. 13Këya, dhilku biaath aɣeer aya gɛu kɔ̈u buk yär guɔ̈p wäär cï guum la rɔm kek ye. 14Kënë adhilku looi, rin pinynhom tɛ̈ ciëŋ ɣok thïn acie yen tɛ̈ bï ɣok cieŋ thïn athɛɛr. Ɣok aa tit gen yam yen bï bɛ̈n. 15Këya, cït mënë cï ɣok Jethu gam, yeku Nhialic leec akölaköl. Rin lɛ̈c ye ɣok ye leec piäthkua ëbën, yen ajuërdan ye nyuɔɔth lɔn ye yen Bɛ̈ny. 16Duɔ̈kkë nhïïm mär luɔi käpath, ku kë ye wek röt kony kamkun, rin käkkä kek ajuër Nhialic cɔl amit puɔ̈u. 17Thek kɔckun dït wël Nhialic, ku piŋ tɛ̈ ye kek yï wɛ̈ɛ̈t thïn, rin ye kek kɔc tit wɛ̈iku. Ku aŋickë lɔn bï Nhialic ke thiëëc aköldä tɛ̈ cï kek wëi kɔc tiɛɛt thïn. Na thek ke ku gam wɛ̈tden, ka bï luɔiden looi ke mit puɔ̈th. Ku na cï wɛ̈tden piŋ ka luui ke rem puɔ̈th. Ku na cïk ŋic luui apath, ke la kë kuny kë yï? 18Yakë röök riɛnkua. Acïn kërɛɛc rɛ̈ɛ̈r ɣopuɔ̈th. Awïcku bï ya këpath yen yeku looi akölaköl. 19Wek aa liɛm piändiɛ̈ ëbën bäk röök bï Nhialic ɣa cɔl adhuk tënë we ye nïnkä. 20Ku ëmën, bï Nhialic rɛ̈ɛ̈r kek dɔ̈ɔ̈r, yen cï Bänyda Jethu cɔl aben pïr, week yiëk käk wiɛ̈ckë ke bï wek këden wïc looi. Ku bï luui wepuɔ̈th riɛl Jethu raan cï lɔc ku dɔc, 21bï wek kuat käk ye miëët puɔ̈u ya looi. Jethu yen abiöŋdït rin cï yen löŋ dɔ̈ɔ̈r akölriëëc cï thany riɛmde looi. Bï diik ya këde akölriëëc ëbën. Yenakan. 22Miɛ̈thakäi piɛŋkë wël lik deet wepuɔ̈th ca lɛ̈k we apath. Rin athör ca gät we aciek. 23Awiëc bäk ŋic aya lɔn wämääthda Timothï acï lony ë nïnkä. Na lɔc bɛ̈n bä dööt, ke ɣok aabï cath ë tök buk we la neem. 24Miäthkë kɔckun dït ku kɔc kɔ̈k cï wɛ̈t Nhialic gam ë riɛnkua. Wämäthakua pan Italia aa we muɔ̈ɔ̈th aya. 25Bï dhëëŋ Nhialic rëër kek we ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\