Athör cï gät kœc Itharel cï gam 2

1Këya, ɣok aadhil ɣopuɔ̈th tääu piny apɛi ku piŋku wɛ̈t Jethu apath, buk cïï mɛ̈r wei dhël la pan Nhialic yic. 2Wɛ̈t Nhialic wäär cï yen atuɔ̈ɔ̈cke tooc bïk löŋ lɛ̈k Mothith, rin bï Mothith ye lɛ̈k wärkuan dït. Kɔc cï bɛ̈n kuec bïk wɛ̈t kënë cïï piŋ aacï bɛ̈n tɛ̈m awuɔ̈c. 3Këya, yeŋö bï ɣo gël bï ɣo cïï tëm awuɔ̈c aya, tɛ̈ cïï ɣok wɛ̈t bï ɣo kony ye Jethu lɛ̈k kɔc rin pïr akölriëëc ëbën ye piŋ? Ee Jethu yen ë kɔŋ wɛ̈t pïr lueel. Ku yen acï kɔc cï ye piŋ lɛ̈k ɣo lɔn ye yen yic. 4Ku aye Nhialic nyuɔɔth akölaköl lɔn ye käkkä yith ë käkkith jäŋ gɔ̈i röt looi yiic. Ku miɔ̈c juëc riɛl ye Wëi Nhialic yiëk kɔc cï käkkä gam tɛ̈cït tɛ̈ wïc yen ye thïn. 5Nhialic acïï atuuc nhial bï looi bï ya kek la riɛl piny yen wïc bï bɛn guiir, piny yen jiɛɛm ɣok ëmën. 6Aacie ke, rin acï Debit lueel tënë Nhialic ëlä thɛɛr athör waak yiic, "Raan yeŋö, ku manh raan yeŋö, ye yïn yïnhom yiëk ye apɛi këlä? 7Wäär aca cɔl atɔ̈u nhom ciëën kaam thin-nyɔɔt tënë atuuc nhial, ku aŋot ca bɛ̈n yiëk bääny ku tääu këriëëc ëbën yecök. 8Ku wën cï yïn këriëëc ëbën tääu yecök." Acïn kënë cï nyääŋ wei. Ku ëmën acuk tïŋ lɔn tɔ̈ këriëëc ëbën yecök. 9Ku ɣok aa Jethu wäär ca tɔ̈ɔ̈u nhom ciëën tënë atuuc nhial tïŋ ëmën ke ye yen cï yiëk bääny. Ɣok aa Jethu tïŋ ke cï ya bɛ̈ny rin cï yen thou, bï raan ëbën luɔ̈k ë piath Nhialic. 10Ku ë yic bï Nhialic yen cï këriëëc ëbën cak, ku cɔl ke aa ciëŋ cït tɛ̈ cï yen ke cak thïn, Jethu cɔl agum, rin wïc yen ye bï kɔc juëc kony ku ɣɛ̈th ke bäänyde yic pan Nhialic. 11Raan kɔc cɔl ala cök, ku kɔc ye looi bïk la cök aala Wunden. Ku yen acïï Jethu guɔ̈p ye yär bï ke aa cɔɔl wämäthakën. 12Acï lueel tënë Nhialic ëlä, "Ɣɛn abï wämäthkiɛ̈ lɛ̈k kë ca looi, yïn aba leec amatden yic." 13Ku lueel aya, "Ɣɛn abï Nhialic ŋɔ̈ɔ̈th." Ku ben lueel tënë Nhialic, "Ɣɛn akïn, ɣok mïth ca gäm ɣɛn." 14Jethu acï ya raan cïmënda. Rin na le thou, ke gök jɔŋrac la riɛl ë thou. 15Ku Jethu acï bɛ̈n aya, bï kɔc ke cït aloony piɛ̈rden yic akölaköl bɛ̈n wɛ̈ɛ̈r bei rin riɔ̈ɔ̈c kek ë thou. 16Këya, adhilku tääu ɣonhïïm lɔn Jethu akëc bɛ̈n bä atuuc nhial bɛ̈n kony. Acï bɛ̈n bï ɣo bɛ̈n luɔ̈k, ɣok kɔc cï gam cïmën Abaram. 17Ku rin ë wɛ̈t kënë yen acï yen ciɛ̈t ɣo, ɣok wämäthakën. Rin bï yen a Raan käk Nhialic ɣer puɔ̈u luɔi käk Nhialic yiic. Ku rin bï ye juaar tënë Nhialic ba adumuɔ̈ɔ̈m päl piny. 18Aŋicku lɔn bï yen ɣo kony tɛ̈ thööc jɔŋrac ɣo awuɔ̈c yic, rin yeen aya, ëcï jɔŋrac them ku guum apɛi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\