Athör cï gät kœc Itharel cï gam 3

1Wek miɛ̈thakäi cï gam, wek kɔc cï Nhialic cɔɔl aya cïmëndiɛ̈, awiëc bäk Jethu raan cï Nhialic tuɔ̈ɔ̈c pinynhom ke ye Raandan dït apɛi käk Nhialic, bï ɣo bɛ̈n piɔ̈ɔ̈c käpuɔth wïc Nhialic ke buk ke gam, tak apath. 2Jethu ëcï wɛ̈t Nhialic yen tooc ye gam, ku looi piände ëbën cïmën wäär cï Mothith wɛ̈t Nhialic gam, ku looi wäär cï Nhialic ye tääu kɔcken Itharel nhïïm. 3Raan mac cak nhom aye leec apɛi tënë kɔc ë manyë. Ku këya, Jethu aye leec apɛi tënë Mothith. 4Mac ayï dhiëth ala raan ye cak nhom. Ku Nhialic yen ë cak käriëëc ëbën. 5Aŋicku ëbën lɔn cï Mothith wɛ̈t Nhialic gam ku looi apath wäär ye yen alony Nhialic, wäär cï Nhialic ye tääu kɔc Itharel nhïïm. Ku lëk ke käk bï röt looi aköldä. 6Ku Raan cï lɔc ku dɔc acï wɛ̈t Nhialic gam ku mɛc manyde apath rin ye yen Wënde. Ku ɣook kɔc cï gam ɣok aa many Nhialic. Ɣok aa manyde tɛ̈ le ɣok tueŋ ɣo deet ɣopuɔ̈th, ku nhiɛɛmku ŋɔ̈thdan bï ɣo luɔ̈k aköldä. 7- 8Këya, Wëi Nhialic ë ɣook yɔ̈ɔ̈k, "Tääukë wenhïïm piny ku piɛŋkë wɛ̈tde ya aköl. Ku duɔ̈kkë wepuɔ̈th wel wei tënë yeen, cïmën wäär cï kɔc Itharel kepuɔ̈th wɛl wei tënë Nhialic wäär them yen keek ror liɛɛt, wäär jiël kek pan Ijip. 9Keek, aake cï käk jäŋ gɔ̈i cï Nhialic looi rin bï yen ke kony tïŋ, ku ŋot ke cïï wɛ̈t Nhialic gam tɛ̈n ruɔ̈ɔ̈n thiärŋuan, bïk ciɛ̈t kɔc ke them Nhialic, ku bïk tɛ̈ lir yen puɔ̈u thïn tïŋ. 10- 11Nawën ke riääk puɔ̈u tënë keek ku kuëëŋ ku lueel, 'Kɔckä aacïï wɛ̈tdiɛ̈ ben piŋ, ku aacä bï puɔ̈l bïk tɛ̈ ca guiër ke bï kek la rëër thïn ë duk, dööt.' " 12Miɛ̈thakäi, tiɛtkë röt bï ciɛ̈n raan tak kërac kamkun bï wɛ̈t dhɔ̈l yic, ku wel yepuɔ̈u wei tënë Nhialic yen tɔ̈u këriëëc ëbën yecin. 13Yakë röt wɛ̈ɛ̈t ë kamkun, ku dɛɛtkë wepuɔ̈th akölaköl, tɛ̈ ŋot ye wek ye lëu bäk wepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën, cïmën wɛ̈t ye Nhialic lɛ̈k we bäk looi yaköl, "Pälkë luɔi adumuɔ̈ɔ̈m, bï ciɛ̈n raan kuɛɛth jɔŋrac wei, ku dhɛ̈l wɛ̈t Jethu yic." 14Rin na mukku gamda apɛi akölriëëc ëbën, ku ŋɔ̈thku Nhialic cïmën wäär gɛm ɣok ye buk Jethu buɔɔth, ke ɣok aa tök kek Jethu. 15Ɣok aabï dhël Jethu buɔɔth yic tɛ̈ gam ɣok kë yeku kueen cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic, ye lueel buk cïï kuec, ku buk cïï cït kɔc Itharel wäär cï kën ë ye Nhialic lɛ̈k ke ror liɛɛt dhɔ̈l yic. 16Ŋic kɔc ke cï wɛ̈t Nhialic piŋ ku dhälkë yic? Alëu ba ŋic lɔn kɔckä aa wärkuan dït, kɔc Itharel wäär wɛt Mothith kenhïïm wei lɛɛŋ yic pan Ijip. 17Ku keek kɔckä, cï Nhialic rac puɔ̈u tënë ruɔ̈ɔ̈n thiärŋuan, aye kërac yen aa cïk looi. Kɔckä aacï bɛ̈n thou ku dɔ̈ŋ guäpken ror liɛɛt. 18Ku kë cï kek nhïïm riɛl bïk wɛ̈t Nhialic cïï piŋ, yen acï Nhialic puɔ̈u bɛ̈n riääk ku kueec, ku kuëëŋ bï kɔckä tɛ̈ cï guiir bï kek la lɔ̈ŋ thïn cïï döt. 19Këya, ayeku tïŋ lɔn aa këc Nhialic bɛ̈n puɔ̈l bïk ë tɛ̈n dööt, rin këc kek wɛ̈tde gam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\