Athör cï gät kœc Itharel cï gam 4

1Adhiɛlkë muk wenhïïm lɔn tɛ̈puɔth wäär cï Nhialic thɔ̈n ɣo bï ɣok la lɔ̈ŋ thïn ke ye, aŋot tiit yen ɣo thïn. Këya acïn raan kuec bï löŋ wäär cï thɔ̈n ɣo cïï yök. 2Rin ɣok aacï Wɛ̈t Puɔth Yam piŋ cïmënden. Ku keek aacï wɛ̈t piŋ ku akëc ke kony, rin wäär piŋ kek ye aa këckë gam. 3Ku ɣok kɔc cï gam, ɣok aa löŋ cï Nhialic thɔn yök, rin ɣok aacïï cït wärkuan dït wäär cï wɛ̈t cï Nhialic thɔ̈n keek piŋ ku cïk gam, go lueel ëlä, "Këya, ɣɛn acï puɔ̈u riääk ku kuɛ̈ɛ̈ŋ, 'Lɔn kɔckä aacïï bï la tɛ̈ bï kek la lɔ̈ŋ thïn.' " Ku lɔ̈ŋ ye Nhialic lueel ë tɔ̈ thïn thɛɛr wäär cï yen piny cak. 4Rin ayeku yök aya athör thɛɛr wël Nhialic yiic lɔn cï Nhialic lɔ̈ŋ luɔide yic aköl ye nïn dhorou, tɛ̈wäär cï yen nhial ku piny cak ku käk tɔ̈ nhial ëbën thöl. 5- 6Cït lɔn cï Nhialic ye lueel, "Kɔckä aacïï bï la tɛ̈n lɔ̈ŋ." Ku kɔc ke cï wɛ̈t kënë kaŋ piŋ aa këc bɛ̈n la tɛ̈n lɔ̈ŋ rin cï kek wɛ̈t Nhialic dhɔ̈l yic. 7Ku Nhialic ë cä aköl dɛ̈t looi. Ku ë yen akölë yen cï yen jam tënë Debit wäthɛɛr, cït tɛ̈ cï ye gät thïn athör thɛɛr wël Nhialic, "Na piɛŋkë Nhialic röl ke cöt akölë, ke duɔ̈kkë kuec cïmën kɔc thɛɛr." 8Këya, duɔ̈kkë tak lɔn cï wärkuan dït, pan wäär cï Nhialic lueel bï kek la lɔ̈ŋ thïn dööt wäär ɣeet kek pan kanaan, kek bänyden Jocua wäär cï bɛ̈n a bɛ̈ny Mothith cök. Duɔ̈kkë tak, rin na ke cï pan cï Nhialic luɔ̈i ke dööt, ŋuɔ̈t akëc Nhialic bɛn lueel lɔn le yen aköl dɛ̈t bï kɔc cï wɛ̈tde gam, bï kek la lɔ̈ŋ thïn ke ye, bɛ̈n. 9Ee yic! Aŋicku lɔn ŋot bï yen la lɔ̈ŋ tënë kɔc wɛ̈t Nhialic gam, cïmën wäär cï Nhialic lɔ̈ŋ nïn kadätem cök wäär cɛk yen pinynhom. 10Rin raan cï lɔ̈ŋ cï Nhialic thɔn yök, abï lɔ̈ŋ luɔide yic, cïmën wäär cï Nhialic lɔ̈ŋ luɔide yic. 11Këya, luuiku apath buk lɔ̈ŋ kënë yök, rin bï ciɛ̈n raan tök kamkua mär, cïmën wäär cï wärkuan dït kuec bïk wɛ̈t cïï gam. 12Wɛ̈t Nhialic arɛ̈ɛ̈r thïn ku alui piɛ̈rda yic akölaköl. Wɛ̈tde aril apɛi, ee lööny kɔc puɔ̈th bï käpath ku kärɛc tɔ̈ ɣopuɔ̈th tek thook. Acït tɔŋ moth dhie rïŋ teem bï yom la tek thook. 13Acïn kë lëu bï thiaan tënë Nhialic. Aŋic kë cï cak ku adaai këriëëc ëbën. Acïn kë lëu raan bï thiaan tënë ye. Ku ë yen aye bɛ̈n lɛ̈k kärɛc. 14Jethu Wën Nhialic, yen ë raandït apɛi käk Nhialic rɛ̈ɛ̈r kek Nhialic. Na ye këya, ke ɣo muk gamda apath. 15Raandan dït apɛi käk Nhialic acie yepuɔ̈u ë pɛ̈n ɣo cɔk alɔn ye ɣok luui kärɛc. Rin yeen ëcï jɔŋrac them aya ë dhɔ̈l juëc yiic cïmënda. Ku acïn awuɔ̈c cï looi. 16Lokku tënë Nhialic cï nyuc thönyden dhëëŋ nhom ke ɣo cïï riɔ̈c. Tɛ̈ɛ̈n, ɣok aabï liɛr puɔ̈u yök, ku yökku dhëŋ bï ɣo kony tɛ̈ wïc ɣok kuɔɔny.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\