Athör cï gät kœc Itharel cï gam 5

1Raandït käk Nhialic thɛɛr ë ye kacke kuany bï ya jam tënë Nhialic rin kɔc ëbën. Ku nɛ̈k käŋ bï yen ke Nhialic door rin bï Nhialic käkken rɛc yekë looi päl piny. 2Ku yeen aya, ee ye luui kärɛc akölaköl rin ye yen raan. Ku këya, alëu bï kɔc cï määr, ku kɔc cïn kë ŋickë ŋuään. 3Ku rin cïï bɛ̈ny ye riɛl apɛi wɛ̈t Nhialic yic, ee käŋ nɔ̈k bï yen ke Nhialic door rin kärɛc ye kacke looi, ku rin käraacke aya. 4Acïn raandït käk Nhialic rot kuany ë rot. Ee Nhialic ë rot yen ë raanden cï tak lɔc cïmën wäär lɔc yen Aron. 5Këya, Bänyda raan cï lɔc ku dɔc ëcïï bääny ye yen raandït käk Nhialic rum. Ee Nhialic yen ë lɔc ye wäär lueel yen ye ëlä, "Yïn ë Wëndiɛ̈, Ya akölë, ɣɛn acï ya Wuur." 6Ku acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic lɔn cï Nhialic ye lueel aya aköldɛ̈t ëlä, "Yïn acï lɔc ba ya raan käk Nhialic akölriëëc cïmën Melkidhedek." 7Wäär ciëŋ Jethu pinynhom, ëcï röök apɛi tënë Nhialic, ku cɔɔl Nhialic ke dhiau, Nhialic lëu ye bï kony thou yic. Ku yen acï Nhialic bɛ̈n kony rin yen Jethu yök ke loi këden wïc. 8Na cɔk alɔn ye Jethu Wën Nhialic, ke yeen acï dhiɛl bɛ̈n gum bï kë wïc Nhialic yen bï looi dhiɛl ŋic bï wët. 9Ku wën cï yen jäl a raan la cök, cï luɔide lëu, acï bɛ̈n aa raan ye pïr akölriëëc ëbën yök thïn ë kɔc wɛ̈tde piŋ ku loikë. 10Ku ë yen kë cï Nhialic ye bɛ̈n nyuɔ̈th kɔc ëbën, lɔn ye Jethu Raandït apɛi ë käk Nhialic akölriëëc ëbën cïmën Melkidhedek. 11Ala wël kɔ̈k ril kek ba lɛ̈k we ë wëlkä cök, ku aril yic ba ke teet yiic rin wek aacït kɔc la yïth adök, cïï käŋ ye piŋ. 12Na we cï wepuɔ̈th päl piny, ŋuɔ̈t wek aa kɔc kɔ̈k piɔ̈ɔ̈c wɛ̈t Nhialic ëmën, rin tɛ̈n gam wek ye bäk aa kɔc cï gam acï mɛc. Ku wek aacï dhuk ciëën, arɛ̈k nadë ke wek aa wïc kɔc ben we piɔ̈ɔ̈c wël tueŋ Nhialic wäär cäk kaŋ ŋic. Wek aacït mïth kor ŋot ke dhil muk ë ca, këc guɔ dït bïk mïth mïïth ril kɔ̈th. 13Ku raan ŋot cït manh koor muk ë ca, aye nyooth lɔn këc yen wɛ̈t Nhialic deet apath. Aŋot cït manh kuc këpath ku kërac. 14Miëth ril kɔ̈u ee kën kɔc cï dït, kɔc cï röt piɔ̈ɔ̈c bïk käpath ku kärɛc ŋic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\