Athör cï gät kœc Itharel cï gam 6

1Lokku tueŋ buk we piɔ̈ɔ̈c wël bï we cɔl aŋic käjuëc. Acä wïc ba we piɔ̈ɔ̈c käk wäär wiëckë bäk ke ŋic bäk aa kɔc cï gam. Acä wïc ba bɛn lɛ̈k we bäk wepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën rin adumuɔ̈ɔ̈mkun ku bäk Nhialic gam. Käkkä aa ŋiɛckë ke thɛɛr. 2Piööc rin lɔ̈kwëi, ku piööc bï cin tääu kɔc nhïïm bï Wëi Nhialic lööny kɔc gup. Ku jɔl a piööc bï Jethu kɔcken cï thou bɛn jɔ̈t bei thou yic aköl le yen dhuk pinynhom, bï luk bɛ̈n looi kam kɔc cï wɛ̈tde gam, ku kɔc cï jai wɛ̈tde. Piööc cït kënë acie yen path bï ya dhuɔ̈k yic tënë we akölaköl. Kek aa käk ye ke piööc jɔɔk. 3Apath buk la tueŋ buk käjuëc kɔ̈k ŋic rin Jethu. Ku ë yen kë buk looi tɛ̈ pɛ̈l Nhialic ye. 4Rin acïï rot lëu bï kɔc cï jäl gamden yic cɔl aa ben kepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën. Keek aake cï yic kaŋ ŋic, ku ŋickë pïr yam cïk yök tënë Raan cï lɔc ku dɔc, ku Wëi Nhialic. 5Ee cïk ŋic lɔn puɔth wɛ̈t Nhialic, ku tïŋkë käk jäŋ gɔ̈i. 6Ku käk loikë ke ëmën, aa ben kek Wën Nhialic piäät tim cï rïïu kɔ̈u, ku rɛckë guɔ̈p kɔc nhïïm ëbën. 7- 8Raan cï wɛ̈t Nhialic gam piände ëbën athöŋ ke dom dhie la tiɔɔm path, ee pïu yiɔ̈i na tueny deŋ ku pur ke lok apath. Raan cït kënë aye Nhialic puɔ̈u miɛt tënë ye, ku kony bï pïr akölriëëc ëbën yök. Ku dom ye puur ku la kuɔɔth cil thïn, acït raan ye lɛ̈k wɛ̈t Nhialic ku cïï piŋ. Raan cït kënë aye Nhialic tɛ̈m awuɔ̈cdït bï yen rëër pan mac akölriëëc. 9Na cɔk alɔn cï ɣɛn we gät athör kënë wek mäthkiɛ̈, ka ŋiɛc wek aa ŋot we la tueŋ apath. Wek aa ŋot we kuany dhël pïr akölriëëc ëbën yic. 10Nhialic acie mïtil nadë ke mär nhom käpuɔth cäk looi, ku tɛ̈ nhiɛɛr wek ye thïn cäk nyuɔ̈th ye käk cäk looi yiic, ku käk ŋot ke luɔikë ke ëmën rin kacke. 11Ku wek aa wïcku bï ŋɛk la tueŋ ke loi käpath cït käpuɔth thɛɛr akölaköl ɣet aköldä. Rin bï kë ŋɔ̈thkë yenhom tiɛɛŋ. 12Awïcku bäk röt cïï dak luɔi käpath yiic. Awïcku bäk ciɛ̈t kɔc wäär cï gam, ɣet tɛ̈ yök kek këpuɔth wäär cï Nhialic thɔ̈n ke. 13Wäär lueel Nhialic ye lɔn bï yen Abaram gäm mïth juëc, acï rot kuëëŋ rin cïn yen raan dɛ̈t dït tënë yen bï ye kuëëŋ ë riɛnke. 14Ku lueel, "Yïn alɛ̈k yic! Yïn aba dɔɔc ku gäm yï mïth." 15Go Abaram tïït ku ŋɔ̈ɔ̈th kë cï Nhialic rot kuëëŋ ɣet tɛ̈ cï kënë yenhom bɛ̈n tiɛɛŋ. 16Tɛ̈ kuëëŋ raan, ee kuëëŋ rin raandït tënë ye. Ku kuɛ̈ɛ̈ŋde aye gam. 17Ku ë wïc Nhialic bï cɔl ala gɛi, lɔn bï yen kë cï thɔn guɔ̈t nhom ke cïï war yic. Ku kuëëŋ bï wɛ̈tde dhiɛl a yic. 18Nhialic acï ɣo lɛ̈k käŋ karou, athön ku kuëëŋ, lɔn bï yen wɛ̈lke muk nhïïm. Ku rin ë käkkä karou, aŋicku lɔn ye athön yic. Keek aacie röt ye waar ku Nhialic acie lueth ye lueel. Nhialic acï kënë lueel bï ɣo dɛɛt puɔ̈th apɛi lɔn bï ŋäthda tënë Nhialic yenhom tiɛɛŋ. 19Ku rin ŋäthda tënë Jethu yen aye ɣok thöny Nhialic dööt, tɛ̈wäär cï Jethu la thïn ɣonhïïm tueŋ bï la röök ku lɛ̈ŋ Nhialic ë riɛnkua. 20Ŋɔ̈th ye ɣok Nhialic ŋɔ̈ɔ̈th käpuɔth cï thɔ̈n ɣo rin wɛ̈ikua yen ë ɣo muk puɔ̈th, rin Jethu acï ɣo wat nhïïm pan Nhialic. Ku yeen acï jäl a raandït apɛi käk Nhialic cïmën Melkidhedek, akölriëëc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\