Athör cï gät kœc Itharel cï gam 7

1Melkidhedek ë ye bɛ̈nydït gen cɔl Thalam, ku yen aya ë ye raandït apɛi käk Nhialic Madhɔl. Naɣɔn akäl tök ke piŋ lɔn cï Abaram la dhuk tɔŋ yic ke cï tɔŋ bäny wuɔ̈t kaŋuan cop. 2Go Abaram Melkidhedek juɛ̈r töŋ thiäär käk cï ke la peec tɔŋ yic. Melkidhedek, wɛ̈tde yic, "Bɛ̈ny la cök." Ku ë ye bɛ̈ny dɔ̈ɔ̈r aya. Cïmën rin genden cɔl Thalam, wɛ̈tde yic, ee "Dɔ̈ɔ̈r." 3Acïn wun ku man ku kuat. Ku tɛ̈n jɔɔk piɛ̈rde rot thïn ku le thök acïï ŋic. Arɛ̈ɛ̈r ke ye raan käk Nhialic akölriëëc cïmën Wën Nhialic. 4Jalkë tïŋ tɛ̈ dïït Melkidhedek thïn! Agut Abaram guɔ̈p, raandït wärkuan dït thɛɛr, acï töŋ thiäär käkken wäär cïk la peec tɔŋ yic, juɛ̈r ye. 5Alëu raan bï gam lɔn ye kë cï Abaram ajuër gäm Melkidhedek yic, tɛ̈n ye Melkidhedek raan Lebï, kuat Abaram kek kɔc käk Nhialic ë kɔc Itharel wäär tök thiäär yic juaar tënë kacken cït löŋ Mothith. 6Ku yen Melkidhedek acie raan kuat Lebï, ku aca ajuër bɛ̈n lööm tënë Abaram ku cuët pïu. Ku Abaram acä athön Nhialic yök. 7Ku aŋicku aya lɔn raan yen kɔc dɔɔc, awär raan bɛ̈n tënë ye bï bɛ̈n dɔɔc. 8Ku dɛ̈t aya, kɔc käk Nhialic wäär ajuër kuany, aake ye kɔc ë path, aacï bɛ̈n thou cïmën bï ɣok thou, ku aye athör thɛɛr wël Nhialic lɛ̈k ɣo lɔn Melkidhedek apïr. 9Alëu buk lueel lɔn ye Melkidhedek raandït apɛi käk Nhialic tënë kɔc Lebï, kɔc käk Nhialic. Rin Abaram wundït kuat Lebï, yen acï töŋ thiäär käk wäär cïk la peec tɔŋ yic juɛ̈r Melkidhedek. 10Këya, alëu bï lueel lɔn kɔc Lebï aacï töŋ thiäär juɛ̈r Melkidhedek aya, rin ye kek kɔc riɛm Abaram. 11Na lëu kɔc Lebï, kɔc käk Nhialic bïk ɣo cɔl aala cök, ŋuɔ̈t acïn dɛ̈t ben raan dɛ̈t käk Nhialic cïmën Melkidhedek bɛ̈n, raan cïï cït Aron, raandït käk Nhialic wäär ë kuat Lebï. Ku kɔc Lebï, kɔc käk Nhialic aake buɔth löŋ Mothith yic. 12Ku aa këc ɣo bɛ̈n cɔl aala cök. Ku këya, acie raan dɛ̈t käk Nhialic yen wïcku ë rot, ɣok aa wïc löŋ dɛ̈t yam aya. 13Jethu Bänyda, raan jiɛɛm ɣok riɛnke ëmën, ee cie raan dhiënh Lebï. Ku acïn raan töŋ kuatde cï kaŋ a raan käk Nhialic, ee Nhialic door yïk nhom. 14Aŋicku lɔn Bänyda Jethu ë raan dhiënh Juda. Ku akëc Mothith puɔ̈l bï kɔc dhiënh Juda ya kɔc käk Nhialic. 15Acï jäl la gɛi apɛi ëmën, tɛ̈ le raandït dɛ̈t käk Nhialic cït Melkidhedek tuɔ̈l. 16Raan këc aa raandït käk Nhialic cït löŋ ciɛɛŋ kɔc pinynhom, acï ya raandït käk Nhialic cïn kë bï riɛlden pïr akölriëëc ëbën kaŋ rac. 17Rin aye athör thɛɛr wël Nhialic lueel ëlä ë riɛnke, "Yïn abï ya raan käk Nhialic akölriëëc ëbën cïmën Melkidhedek." 18Ku löŋ thɛɛr wäär acï puɔ̈l acïï ril. Acie kɔc ë kony. 19Rin löŋ Mothith acie kɔc cɔl aala cök. Ke ëmën ɣok aala löŋ yam ɣo cɔl aŋɔ̈th lɔn bï ɣok thiɔ̈k kek Nhialic. 20Ku dɛ̈t, Nhialic ëcï kuëëŋ aya këde. Ku acïn kɔc kɔ̈k cï ya kɔc käk Nhialic cï yen kuëëŋ këden. 21Ku Jethu acï ya raandït käk Nhialic apɛi rin cï Nhialic kuëëŋ wɛ̈tde wäär lueel yen ye ëlä, "Ɣɛn acï kuëëŋ ku acä bï waar yic. Yïn ë bɛ̈ny akölriëëc ëbën." 22Rin ë kuëëŋ kënë yen acï ɣok ye ŋic lɔn löŋ dɔ̈ɔ̈r ë yam cï Nhialic looi ë Jethu, ya këpath. 23Ku dɛ̈t cïï kek thöŋ akïn. Kɔc käk Nhialic thɛɛr aake ye juëc, rin na cï raandït käk Nhialic thou, ke raan dɛ̈t ala nyiɛnde. 24Ku Jethu apïr akölriëëc ëbën, luɔiden ë yen raandït käk Nhialic acie rot ye waar. 25Jethu ala riɛl dït bï kɔc buɔth dhɔ̈lde yic kony ëbën, kɔc wïc ye bïk la tënë Nhialic. Rin ë rëër ke läŋ Nhialic ë riɛnken. 26Jethu yen ë raandït käk Nhialic cï käkkua lëu. Arɛ̈ɛ̈r ke dhëëŋ Nhialic, acïn guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m, ku yen acï Nhialic tɛ̈k bei tënë kɔc kärɛc looi, ku tɛ̈ɛ̈u käk cï cak nhïïm ëbën nhial. 27Yen acïï thöŋ kek kɔcdït käk Nhialic wäär ɣɔ̈k nɔ̈k ruɔ̈ɔ̈n thok ëbën, rin bï adumuɔ̈ɔ̈mken ku adumuɔ̈ɔ̈m kacken päl piny. Jethu acïï thöŋ ke ke. Acï rot juaar arak tök wäär thou yen tim cï rïïu kɔ̈u rin adumuɔ̈ɔ̈m kɔc ëbën. 28Këya, alëuku buk ŋic lɔn kɔc käk Nhialic wäär ë luui dhöl löŋ Mothith aake cïï la cök. Ku athön Nhialic cï yen kuëëŋ wäär löŋ Mothith ëbën cök, acï Wënde looi bï ya raan la cök akölriëëc ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\