Athör cï gät kœc Itharel cï gam 8

1Wɛ̈t ril yen wïcku buk lɛ̈k we, ee lɔn le ɣok raandït käk Nhialic cï nyuc lɔŋ cuëc thöny Nhialic Madhɔl nhom nhial. 2Jethu alui ke cït raandït käk Nhialic, tɛ̈ rëër dhëëŋ Nhialic thïn ayic tɛ̈n ë looi Bɛ̈ny ke cie raan. 3Ku cït lɔn ye raandït käk Nhialic kuany bï käŋ aa juaar ku nɛ̈k ɣɔ̈k tënë Nhialic, ke raandan dït käk Nhialic aya adhil la kë ye juër Nhialic. 4Ku na Jethu rɛ̈ɛ̈r pinynhom, ŋuɔ̈t akëc kaŋ a raan käk Nhialic, rin kɔc käk Nhialic, ke ye Nhialic näk ɣɔ̈k cït tɛ̈ ye löŋ Mothith luɛ̈l ye aake tɔ̈ thïn. 5Ku luɔi yekë looi kek kɔc käk Nhialic kä, ee ye kïït yen ë ye kek käk ye looi nhial tɛ̈ rëër dhëëŋ Nhialic thïn kiɛ̈ɛ̈t. Ku yen athöŋ kek luɔi Mothith. Rin wäär wïc yen ye bï duël looi ëcï Nhialic lɛ̈k ye ëlä, "Adhil ŋic lɔn yïn adhil käŋ looi ëbën cït tɛ̈den wäär ca nyuɔ̈th yï ë gɔt nhom." 6Ku Jethu ëmën, raandït käk Nhialic acï gäm riɛldït yen luui wär riɛlden. Rin dɔ̈ɔ̈r yam cï looi kam Nhialic kek kacke aŋuɛ̈ɛ̈n apɛi, rin dɔ̈ɔ̈r yam aa rëër käpuɔth cï Nhialic thön ɣo thïn. 7Na löŋ dɔ̈ɔ̈r tueŋ wäär la cök ŋuɔt acïn kë cï Nhialic löŋ dɛ̈t bɛn wïc. 8Rin ëcï Nhialic yök lɔn löŋ dɔ̈ɔ̈r tueŋ ëcïï path tënë kacke, go lueel ëlä, "Nïn aacï thiɔ̈k, lueel Bɛ̈ny, tɛ̈ bï ɣɛn löŋ dɔ̈ɔ̈r yam looi kek kɔc Itharel ku kɔc Juda. 9Acïï bï ciɛ̈t dɔ̈ɔ̈r tueŋ wäär ca looi kek wärken dït aköl wäär nyɛɛi ɣɛn keek pan Ijip. Aake këc löŋ dɔ̈ɔ̈r ca looi ke keek muk nhom apath, guɔ kuec ë keek, lueel Nhialic. 10Ëmën, dɔ̈ɔ̈r ba looi kek kɔc Itharel nïn bï bɛ̈n cök akïn, lueel Bɛ̈ny. Ɣɛn abï lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈ tääu kenhïïm ku kepuɔ̈th. Ɣɛn abï ya Nhialicden ku yekë kackiɛ̈. 11Acïn raan ë kamken bï miɛ̈thakën bɛn piɔ̈ɔ̈c, nadë ke lëk kɔcken ë baai, 'Ŋic Bɛ̈ny.' Rin keek aabä ŋic ëbën, meth ku raan dït. 12Ɣɛn abä adumuɔ̈ɔ̈mken päl piny, ku cä käracken ben kuɛ̈ɛ̈c nhïïm." 13Jalkë tïŋ ëmën, wën lueel Nhialic yen ka bï löŋ dɔ̈ɔ̈r yam looi, ee ŋic lɔn cïï löŋ dɔ̈ɔ̈r thɛɛr path, ku aŋicku aya, na cï këdäŋ riääk apɛi ka cïn kë kuny kɔc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\