Jemith 2

1Miɛ̈thakäi, kɔc cï wɛ̈t Bänyda Jethu Krïtho la dhëëŋdït apɛi gam, wek aadhil kɔc thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm kuat ë käk yakë ke looi yiic ëbën. 2Tɛ̈dë, tɛ̈ bï raan cï ŋiɛc ruk apath tënë amat, ku bɔ̈ raan ŋɔ̈ŋ cieŋ alanh cï riääk aya. 3Na ye raan cï ŋiɛc ruk yen ŋic tïŋ ë rot ku lɛ̈k ye ëlä, "Bäär nyuc tɛ̈n tɛ̈path," Ku lɛ̈k raan ŋɔ̈ŋ nyin, "Lɔɔr kääc tɛ̈ɛ̈n," Nadë ke luel, "Lɔɔr nyuc piiny tɛ̈ɛ̈n ɣacök." 4Ke yïn ala guɔ̈p awuɔ̈c cï yïn kɔc tek yiic, ba kɔc kɔ̈k luɔ̈k wei, ku kënë ë luɔi cïï path. 5Piɛŋkë miɛ̈thakäi nhiaar, Nhialic acï kɔc ŋɔ̈ŋ nyïn kuɛ̈ny bei pinynhom bïk ajiɛɛk ë gamden yic, ku ye bääny pan Nhialic këden, bääny cï Nhialic lueel lɔn bï ye gäm kɔc nhiar ye. 6Ku wek aacï kɔc ŋɔ̈ŋ nyïn dhɔ̈l gup. Ye yïŋa, bï we thany nhïïm piny ku thelkë we tënë bɛ̈ny luk? Ajiɛɛk! 7Aa keek, kek aa kɔc jam wël rɛc rin puɔth raan cï wek wɛ̈tde gam. 8Abï ya këpath yen luɔikë tɛ̈ theek wek löŋ bääny Nhialic ye yök athör thɛɛr wël Nhialic yic, "Nhiar raandun akeu nhom cïmën nhiɛɛr yïn rot." 9Ku na cäkkë kɔc ye thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm ë luɔidun yic, ke wek aala gup awuɔ̈c, ku löŋ abï we tɛ̈m awuɔ̈c raan cï löŋ dhoŋ kɔ̈u. 10Kuat raan ë lɔ̈ŋ tök dhoŋ kɔ̈u kam ë lööŋ, ee lööŋ dhoŋ kɔ̈th ëbën. 11Ku yen tööŋ, yen ë ye lueel ëlä, "Duk tiŋ raandä kɔr," ku lueel aya, "Duk raan näk." Rin na cɔk alɔn këc yïn tiŋ raandä kɔɔr ku yïn acï raan nɔ̈k, ke yïn acï löŋ dhoŋ kɔ̈u. 12Ye jam ku lui yï ŋic rot lɔn bï yï dɔm ë löŋ ɣo gël buk kärɛc cïï loi. 13Rin tɛ̈ le Nhialic luk looi tënë kɔckä, acïï raan cie wɛ̈t ye päl piny bï ŋuään. Ku pɛ̈l piny wɛ̈t yen aril tënë luk. 14Miɛ̈thakäi, ye këpiath ŋö tɔ̈ thïn bï raan aa lueel ka la gam, ku aacïï käk yeke looi ye nyuɔɔth? Lëu gam kënë bï ye luɔ̈k? 15Na lɔ miɛ̈thakui cï gam ku aacïn miëth camkë ku alɛ̈th ceŋkë ke. 16Ye këpiath ŋö tɔ̈ thïn tɛ̈ lëk yïn ye ke ëlä, "Miëthkë ku bäk kuɛth, tɛ̈dë ke luel, ruɔ̈kkë alɛ̈th dhïl bï wiir we cïï näk!" Ku acïn käk ca gäm ke käk wïckë ke ë piɛ̈rden yic? 17Këya, gam ë rot ku cïn yic luɔi path, ka cïn yic pïr. 18Ku abï raan ya lueel, "Raandɛ̈t ala gam ku raandä ala luɔi," Ku aba dhuk nhom ëlä, "Nyuɔ̈th ɣa raan cït kënë la gam ku cïn luɔi? Yïn aba nyuɔ̈th gamdiɛ̈ käkkiɛ̈n ya looi yiic." 19Ye gam lɔn ye Nhialic tök? Apath. Aye jakrɛc gam aya, ku lɛth ke ke cï riɔ̈ɔ̈c. 20Yïn raan ril nhom! Wïc bï nyuɔ̈th yï lɔn gam cïn yic luɔi acïn koony? 21Abaram Wädandït thɛɛr, cï cɔ̈k piny Nhialic nhom këdë? Ee luɔide yen ë cök ye piny, wäär juɛɛr yen manhde Ithäk ariäk nhom tënë Nhialic. 22Kɛ̈ckë tïŋ gamde ku luɔide aacï luui kedhie, ku gamde acï luɔide cɔl ala cök. 23Ku kë cï lueel athör thɛɛr wël Nhialic yic acï ya yic, "Abaram acï Nhialic gam, ku rin gamde yen acï Nhialic ye bɛ̈n tïŋ ke la cök yenhom." Ku ye Abaram cɔl aye mäth ë Nhialic. 24Cäk tïŋ, ee rin luɔi path yen ë raan cɔl ala cök ë Nhialic nhom. Ku acie gam ë rot. 25Ku ë yen ë ye tɛ̈de kek adëjöŋ cɔl Raɣäp wäär kony yen anëm kɔc Itharel. Wäär, lor yen ke paande, ku kony ke bïk röt kual ë dhël dɛ̈t. 26Këya, cïmën guɔ̈p cïn yic wëi, ee kë cï thou, yen ë tɛ̈në gam cïn yic luɔi path, ee kë cï thou aya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\