Jemith 3

1Miɛ̈thakäi, aacie we ëbën wek lëu ye bäk aa kɔc ë piööc. Tɛ̈cït tɛ̈ ŋiɛckë ye, ɣook kɔc ë piööc, luɔ̈ŋda abï yic riɛl apɛi tënë luŋ kɔc kɔ̈k. 2Ɣook ɣodhie ɣok awuɔ̈ɔ̈c looi dhɔ̈l juëc yiic, ku na këc raan awuɔ̈c loi käk ye lueel yiic, ka la cök ku alëu bï rot muk apath alanden. 3Ɣok a mathiäŋ ŋak thok luuŋ bï wɛ̈tda gam, ku jɔlku kuaath tɛ̈ wïcku. 4Tɛ̈dë ke yï tak riän rɛ̈ɛ̈r wïïr, adït apɛi ku aye yom ril kuaath, ku alëu raan ye kuaath bï tim koor cït alau cök nhom, ku jɔl geer ke wel nhom tɛ̈ wïc piände. 5Yen ë tɛ̈de ke liep, akoor, ku alëu bï yenhom lɛc käkken dït ril yen. Thɔ̈ɔ̈ŋ ror dïttet lääu yic apɛi, ku aye liem many thiin koor yɔɔt. 6Ku liep acït mac. Yen ë käŋ liääp ku bïï riääk pinynhom, arɛ̈ɛ̈r ɣogup ku ye kuat kärɛc ëbën thiäi ë guɔ̈p yic. Ee piɛ̈rda dɛ̈ɛ̈p ë manyden bɔ̈ kek ye pan mac. 7Acï raan lëu bï lääi roor mac baai kek ye, cïmën lääi dït ku lääi kor ku diɛt ku käpiɛny ku rec. 8Ku acïn raan cie lëu bï liɛmde ŋiɛc mac. Liep arac, acie lëu bï duut, ala yic kërɛɛc kɔc nɔ̈k. 9Ayeku luɔ̈ɔ̈i bï ɣok Nhialic leec, ku lɛm ɣok miɛ̈thakäi kɔ̈k cï Nhialic Wäda ke cak ke cït ye. 10Wël alɛɛc ku lɛ̈mlɛ̈m aa bɛ̈n bei ë thoŋ tööŋ yic. Miɛ̈thakäi pɛth bï rot looi këya? 11Acïn yinh pïu path ku pïu rɛc bɛ̈ɛ̈i bei ë tök kedhie. 12Miɛ̈thakäi tim cït ŋaap, acie dhiëth ë mïth tim cɔl Olip. Ku abiëc acie dhiëth mïth tim cït ŋaap, tɛ̈dë ke yinh lɛ̈i piɛ̈uke bïï pïu path. 13Le raan tök kamkun ŋic käŋ ku ye wël deet yiic? Adhil nyuɔɔth ë piɛ̈rde yic, ku luɔi path cïn yic nhiaam rin ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ. 14Ku na ye tiɛɛl yï reem puɔ̈u apɛi ku ye rot nhiër käŋ ë rot, ke yï duk yic dhäl ba jam ë nhiaam. 15Ŋïny käŋ cït kënë acie bɛ̈n pan Nhialic, ee kën pinynhom ë tɛ̈n, acïn yic Wëi Nhialic, ee kën jɔŋrac. 16Na rɛ̈ɛ̈r tiɛɛl ku kë ye yïn rot nhiër käŋ ë rot thïn, ke aliääp ku kuɔ̈c luɔi, ku kuat kärɛc ëbën arɛ̈ɛ̈r thïn aya. 17Ku ŋïny käŋ bɔ̈ nhial, tueŋ ala yic dɔ̈ɔ̈r ku ala yic dhëëŋ, ku gɛm rot tënë Nhialic, athiäŋ ë liɛr puɔ̈u, ku aa käpath kek aaye yök thïn, acïï kɔc ye tek yiic, ku aala cök. 18Ku kɔc dɔ̈ɔ̈r looi, aa käk la cök yök dɔ̈ɔ̈r yic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\