Joon 14

1Go Jethu lɛ̈k ke, "Duɔ̈kkë diɛɛr ku rɛ̈ɛ̈rkë we rac puɔ̈th. Gamkë Nhialic ku gamkë ɣa aya. 2Pan Wä ala yic ɣööt juëc, ku ɣɛn ala ba piny la guiir tënë we. Na cie yic wɛ̈t kënë, ŋuɔ̈t akɛ̈c lɛ̈k we. 3Ku tɛ̈ cï ɣɛn la ba piny la guiir tënë we, ke ɣɛn abï dhuk ba we mat tɛ̈diɛ̈ rin bäk rëër tɛ̈ tɔ̈u ɣɛn thïn. 4Ku dhël bï wek ɣet tɛ̈ le ɣɛn thïn aŋiɛckë." 5Go Thomath lɛ̈k ye, "Bɛ̈ny, ɣok aa kuc tɛ̈ le yïn thïn, ku buk dhël bï ɣok ɣet tɛ̈ tɔ̈ yïn thïn ŋic këdë?" 6Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, "Ɣɛn ee dhël ku yic ku pïr, acïn raan la tënë Wä tɛ̈ cïï yen riɛnkiɛ̈." 7Ku lëk ke, "Ëmën cï wek ɣa ŋic, ke wek aabï Wä ŋic aya, ku ëmën ɣet tueŋ, aŋiɛckë ku acäk tïŋ." 8Go Pilipo lueel, "Bɛ̈ny, nyuɔ̈th ɣo Wuur, yen ee kë wïcku yetök." 9Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ɣɛn acï ceŋ apɛi kek we, ku yïn aŋot yï këc ɣa ŋic, Pilipo? Raan cä tïŋ, acï Wä tïŋ aya. Yeŋö ë yïn ye lueel, 'Nyuɔ̈th ɣo Wuur?' 10Kɛ̈c gam yïn Pilipo, lɔn rëër ɣɛn Wä yic ku Wä ɣayic?" Ku jɔl Jethu lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth, "Wël ca lɛ̈k we aacie wël bɔ̈ bei tënë ɣa. Wä rɛ̈ɛ̈r ɣayic, yen ë luɔide looi. 11Gamkë wɛ̈tdiɛ̈ lɔn rëër ɣɛn Wä yic ku lɔn tɔ̈ Wä ɣayic. Na liu gam ke gamkë rin luɔikiɛ̈. 12Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan gam wɛ̈tdiɛ̈ abï luɔi ya looi a looi, ku tɛ̈dɛ̈t abï luɔidït tɛ̈në luɔidiɛ̈ a looi, rin ler ɣɛn tënë Wä. 13Ku këriëëc ëbën bäk thiëëc ë riɛnkiɛ̈ aba looi, rin bï lɛc Wun nyuɔɔth rin Wënde. 14Tɛ̈ thiëëc wek këdäŋ ë riɛnkiɛ̈, ka ba looi. 15"Na nhiarkë ɣa, ke we piŋ lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈. 16Ɣɛn abï Wä thiëëc ku abï we yiëk raan dɛ̈t kɔc kony, ku ye Wëi ë yic bï rëër kek we akölriëëc ëbën. 17Acïn tɛ̈ bï kɔc pinynhom ye gam, rin acïk lëu bïk tïŋ ku cïk lëu bïk ŋic. Ku yeen aŋiɛckë rin yen adɔ̈ŋ kek we ku aciëŋ kek we. 18"Wek aacä bï puɔ̈l wepɛ̈c, ɣɛn abï dhuk tënë we. 19Aŋoot tɛ̈thin-nyɔɔt ku kɔc pinynhom aacïï ɣa bï bɛn tïŋ ku wek aabä tïŋ, ku rin pïïr ɣɛn, ke wek aabï pïr aya. 20Tɛ̈ ler aköltui bɛ̈n ka bäk ŋic lɔn tɔ̈ ɣɛn Wä yic ku lɔn rëër ɣɛn weyiic. 21"Raan gam lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈ ku looi ke, yen ë raan nhiar ɣa. Ku raan nhiar ɣa abï Wä nhiaar, ku yeen aba nhiaar aya, ku ɣɛn abï rot nyuɔ̈th ye." 22Go Judath lueel, ku yeen acie Judath Ithkariöt, "Bɛ̈ny, bï rot lëu këdë ba rot nyuɔ̈th ɣo ku cïï rot nyuth kɔc pinynhom?" 23Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, "Raan nhiar ɣa, ka piŋ wɛ̈tdiɛ̈ ku yeen abï Wä nhiaar, ku ɣok aabï bɛ̈n tënë ye ɣok Wä buk pïr kek ye. 24Raan cïï ɣa nhiar acie wɛ̈tdiɛ̈ ye piŋ. Wɛ̈t cäk piŋ tënë ɣa acie wɛ̈tdiɛ̈, ee wɛ̈t bɔ̈ tënë Wä raan toc ɣa. 25"Wëlkä aaca lɛ̈k we ëmën ŋoot ɣɛn kek we. 26Ku raan kɔc kony, Wëi Nhialic bï Wä tuɔ̈ɔ̈c ë riɛnkiɛ̈ yen abï we piɔ̈ɔ̈c këriëëc ëbën ca lɛ̈k we. 27"Dɔ̈ɔ̈r aya nyääŋ piny ke we, ku dɔ̈ɔ̈rdiɛ̈ guɔ̈p ayiëk we. Acä ye gäm we cïmën ye kɔc piny ye yiëk kɔc. Duɔ̈kkë yiic ŋɛɛr ku duɔ̈kkë riɔ̈c. 28Acäk piŋ ke luɛɛl tënë we ëlä, 'Ɣɛn ajiël ku ɣɛn abï la dhuk tënë we.' Na nhiarkë ɣa ke wek aabï puɔ̈th miɛt rin ler ɣɛn tënë Wä, rin adït tënë ɣa. 29Kënë aca lɛ̈k we ëmën ke ŋot këc rot guɔ looi, na le rot looi ke bäk gam. 30Acä lëu ba jam apɛi kek we ëmën, rin jɔŋ pinynhom abɔ̈. Ku yeen acïn riɛl tënë ɣa. 31Ku adhil kɔc pinynhom ŋic lɔn nhiɛɛr ɣɛn Wä, yen ë rin ye ɣɛn këriëëc ëbën ye thɔ̈n ɣa looi. "Bäk, jiëlku tɛ̈n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\