Joon 20

1Riɛl yic aköl Nhialic ke piny ŋot la durdur, ke Maria Magdalena la raŋ nhom, go alɛl tïŋ ke cï nyaai raŋ thok. 2Go riŋ tënë Thaimon Pïtɛr, ku tënë raan dɛ̈t Jethu buɔɔth nhiɛɛr Jethu, ku lëk ke, "Kɔc aacï Bɛ̈ny nyaai raŋ yic ku akucku tɛ̈ cï kek ye tääu thïn." 3Go Pïtɛr ku raan Jethu buɔɔth dɛ̈t wën lööny dhöl, ku lekkë raŋ nhom. 4Ku keek aake la ke kat kedhie, go raan Jethu buɔɔth dɛ̈t wën kat apɛi tënë Pïtɛr, ku ye yen kɔŋ ɣet raŋ nhom. 5Go guŋ ku tïŋ alanh wäär cï Jethu der, ku akëc la alɔŋthïn. 6Go Thaimon Pïtɛr guɔ bɛ̈n ku ler raŋ yic. Go alɛ̈th tïŋ ke rɛ̈ɛ̈r piiny, 7ku alanh cï Jethu kum nhom ëcïï rɛ̈ɛ̈r kek alɛ̈th kɔ̈k, ëcï mat yic tɛ̈de rot. 8Go raan Jethu buɔɔth dɛ̈t wën cï kaŋ ɣet raŋ nhom jäl la alɔŋthïn, ku gɛm. 9(Ku keek aake ŋot ke këc wɛ̈t athör thɛɛr wël Nhialic deet yic, athör ye lueel lɔn bï yen rot dhiɛl jɔt thou yic.) 10Go kɔc ye buɔɔth jal dhuk bei. 11Kaam wën Maria ë kääc aɣeer tɛ̈thiääk kek raŋ ke dhiau. Ku tɛ̈wën ŋot dhiɛɛu yen ke guɔ̈ŋ ku luiit raŋ yic, 12Ku tïŋ atuuc nhial cï ruk alɛ̈th ɣer karou, ke rɛ̈ɛ̈r tɛ̈wäär cï guɔ̈p Jethu tɔ̈ɔ̈u thïn, tök tɛ̈ la yenhom ku dɛ̈t tɛ̈ la yecök. 13Gokë thiëëc, "Tik, ye rin ŋö dhiɛɛu yïn?" Go lueel, "Keek aacï Bänydiɛ̈ nyaai, ku akuɔ̈c tɛ̈ cï kek ye tääu thïn." 14Kaam wën lueel yen kënë, ku jɔl wel yenyin ke tïŋ Jethu ke kääc yelɔ̈ɔ̈m, ku akëc ŋic lɔn ë yen Jethu. 15Go Jethu thiëëc, "Tik, ye rin ŋö dhiɛɛu yïn? Yeŋa wïc?" Go tak lɔn ë yen raan lui dom yic, ku lëk ye, "Bɛ̈ny, na ye yïn cï ye nyaai, ke lɛ̈k ɣa tɛ̈ cï yïn ye tɔ̈ɔ̈u thïn, ku ɣɛn abï la ba la lööm." 16Go Jethu lɛ̈k ye, "Maria." Go yenhom wɛ̈l ye ku lueel thoŋ kɔc Itharel, "Rabuni," ku wɛ̈tde yic, "Raan piööc." 17Go Jethu lɛ̈k ye, "Duk ɣa gɔt rin ɣɛn ŋot ɣa këc ɣet nhial tënë Wä. Ku yïïn lɔɔr tënë wämäthkiɛ̈ ku lɛ̈k ke, 'Ɣɛn adhuk ciëën tënë ye, yen ë Wä, ku ye Wuurdun, Nhialicdiɛ̈ ku ye Nhialicdun.' " 18Go Maria Magdalena jäl ku le lɛ̈k kɔc ye buɔɔth lɔn cï yen Bɛ̈ny tïŋ, ku lëk ke wël cï Jethu lɛ̈k ye. 19Naɣɔn thëëi ya aköl Nhialic wën, ke kɔc ye buɔɔth aake cï röt mat ɣön cï riit thok, rin riɔ̈ɔ̈c kek bäny Itharel. Go Jethu bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈c kamken ku lueel, "Bï dɔ̈ɔ̈r rëër kek we." 20Wën cï yen jam këlä, ke nyuth ke yecin ku yelɔ̈m. Go kɔc ye buɔɔth puɔ̈th miɛt apɛi wën tïŋ kek Bɛ̈ny. 21Ku ben Jethu lɛ̈k ke, "Bï dɔ̈ɔ̈r rëër kek we, cïmën cï Wä ɣa tooc, ke wek aa ba tooc aya." 22Wën cï yen jam këlä, ke jɔl wëëi kenhïïm ku lueel, "Lɔ̈mkë Wëi Nhialic. 23Na pälkë adumuɔ̈ɔ̈m kɔc piny, ka pɛ̈l piny, na cäk ke pɛ̈l piny, ka cïï pɛ̈l piny." 24Ku Thomath, cɔl Acueek, raan tök kam kɔc kathiäär ku rou ye buɔɔth, ee liu thïn wën bïï Jethu. 25Go abiöth kɔ̈k lɛ̈k ye, "Bänyda acuk tïŋ." Go Thomath lɛ̈k ke, "Na cie tɛ̈töök wäär cï ye piäät kek tiɛ̈ŋ yecin, ku tääu ɣacin ë tɛ̈töökkä yiic, ku tääu ɣacin yeyɔu aya, ka cä kɔŋ gam." 26Nawën nin kabɛ̈t cök, ka abiöth aake cï röt bɛn mat ɣöt ku Thomath ë rɛ̈ɛ̈r thïn ke ke, ku ɣöt ëcï riit thok. Go Jethu bɛn kɔ̈ɔ̈c kamken ku lueel, "Bï dɔ̈ɔ̈r rëër kek we." 27Ku jɔl lɛ̈k Thomath, "Tääu yïcin tɛ̈n, ku tïŋ ciɛnkiɛ̈ ku jɔt yïkök ba yïcin tääu ɣayɔu. Päl kënë yïn käŋ dhɔ̈l yiic, ku gam!" 28Go Thomath bɛ̈ɛ̈r, "Bänydiɛ̈ ku Nhialicdiɛ̈." 29Go Jethu lɛ̈k ye, "Ca gam rin cï yïn ɣa tïŋ? Ye këpuɔth bï yiëndë tënë kɔc bï gam ke këc ɣa tïŋ!" 30Jethu acï kädït jäŋ gɔ̈i looi kɔcken ye buɔɔth nhïïm, ku keek aa këc gɔ̈t athör kënë yic. 31Ku käkkä aacï gɔ̈t rin bäk gam lɔn ye Jethu Wën Nhialic cï lɔc, ku bäk pïr yök ë riɛnke tɛ̈ cï wek gam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\