Joon 21

1Nawën ë käkkä cök ciëën ke Jethu ben rot nyuɔ̈th kɔcken ye buɔɔth wär Tiberia yɔu. Ku tɛ̈ cï luɔ̈i ye akïn. 2Thaimon Pïtɛr kek Thomath (cɔl Acueek), ku Nathaniel (raan Kana pan Galilia), ku wɛ̈ɛ̈t Dhubedï, ku kɔc kɔ̈k karou Jethu buɔɔth, aake rɛ̈ɛ̈r tɛ̈tök ëbën. 3Go Thaimon Pïtɛr lɛ̈k kɔc wën, "Ɣɛn ala mɛi." Gokë lɛ̈k ye, "Ɣok aabï cath kek yï." Gokë la ku lek riäi yic, ku acïn kë cïk dɔm ë wɛ̈ɛ̈r kënë yic ëbën. 4Tɛ̈wën bïï akɔ̈l nyin, ke Jethu ë kääc wär yɔu, ku akëc kɔcken ye buɔɔth ŋic lɔn ë yen Jethu. 5Go lɛ̈k ke, "Riënythii, cïn kë cäk dɔm?" Goke bɛ̈ɛ̈r, "Acïn këdäŋ." 6Go lɛ̈k ke, "Cuatkë buɔi lɔŋ cuëny riäi, ku käŋ aa bäk dɔm thïn." Gokë buɔi cuat ku göök ke bïk miit rin juëc rec apɛi. 7Go raan Jethu buɔɔth nhiɛɛr Jethu lɛ̈k Pïtɛr, "Kën ë Bɛ̈ny." Nawën piŋ Thaimon Pïtɛr lɔn ye yen Bɛ̈ny, ke ruk alanhde yekɔ̈u (rin cï yen aläthke däk bei ëbën) ku thuɛɛt wïïr. 8Go abiöth kɔ̈k lɔ̈k bɛ̈n ke cath riäi, ke thel buɔi ke cï thiäŋ rec. Ku keek aake cïï mec apɛi kek agör, aake cït akääth bian tök. 9Nawën kɛɛckë piny ke tïŋ many ë miim ke dɛ̈p ku rec ke cï tääu mɛɛc kek ayup. 10Go Jethu lɛ̈k ke, "Bɛ̈ɛ̈ikë rec abɛ̈k rec awën cäk dɔm." 11Go Thaimon Pïtɛr la riäi yic ku miit buɔi wär thok ke cï thiäŋ rec dït, ku rec ëbën aa buɔɔt ku thiärdhiëc ku diäk. Tɛ̈wën cɔk rec juëc këlä, buɔi akëc yic rɛɛt. 12Go Jethu lɛ̈k ke, "Bäk, miëthkë." Ku acïn raan tök kam kɔc ye buɔɔth cï ye cak thiëëc, "Ye yïn ŋa?" Rin ŋic kek ye lɔn ye yen Bɛ̈ny. 13Go Jethu rot cuɔt ku lööm ayup ku yïk ke ku ben looi këya kek rec. 14Këlä, Jethu acï rot nyuɔ̈th kɔc ye buɔɔth kën yen yic diäk, tɛ̈wën cï yen rot jɔt kam kɔc cï thou. 15Wën cï kek mïth ke lëk Jethu Pïtɛr, "Thaimon wën Joon, nhiar ɣa apɛi tɛ̈n tɛ̈ nhiɛɛr kɔckä ɣa?" Go bɛ̈ɛ̈r, "Ee këya Bɛ̈ny, aŋic lɔn nhiɛɛr ɣɛn yï." Go Jethu lɛ̈k ye, "Biɔ̈ɔ̈k amälkiɛ̈ apath." 16Ku ben Jethu lɛ̈k ye, "Thaimon, wën Joon nhiar ɣa apɛi?" Go bɛ̈ɛ̈r, "Ee këya Bɛ̈ny aŋic lɔn nhiɛɛr ɣɛn yï." Go Jethu lɛ̈k ye, "Biɔ̈ɔ̈k amälkiɛ̈ apath." 17Ku ben Jethu thiëëc arak dɛ̈t ye kek diäk, "Thaimon, wën Joon nhiar ɣa?" Go Pïtɛr puɔ̈u dak rin cï Jethu ye thiëëc arak dɛ̈t ye kek diäk, "Nhiar ɣa?" Ku lëk ye, "Bɛ̈ny, yïn aŋic këriëëc ëbën, ku yïn aŋic lɔn nhiɛɛr ɣɛn yï." Go Jethu lɛ̈k ye, "Biɔ̈ɔ̈k amälkiɛ̈ apath, 18Wɛ̈t yic alɛ̈k yï, wäär ŋot ye yïn riënythii ke yïn ye rot guiir ku lɔɔr tɛ̈ wïc piändu, ku tɛ̈ bï yïn dhiɔp ke yïn abï yïcin ɣaak tueŋ, ku raan dɛ̈t abï der ku thel yï tɛ̈ cïï wïc ba la thïn." 19Käkkä aacï Jethu lueel bï nyuɔ̈th Pïtɛr tɛ̈ bï yen thou thïn, ku bï kɔc cɔl aaye Nhialic leec thïn. Ku jɔl Jethu lɛ̈k ye, "Buɔth ɣa." 20Go Pïtɛr yenhom wel ku tïŋ raan dɛ̈t ye buɔɔth nhiɛɛr Jethu ke buɔth ke, raan wäär thiääk kek Jethu wäär mïth kek, cï Jethu bɛ̈n thiëëc ëlä, "Bɛ̈ny, yeŋa bï yï la gaany?" 21Wën tïŋ Pïtɛr ye, ke lëk Jethu, "Bɛ̈ny, na raan dɛ̈të, bï yiëndë?" 22Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, tënë ye, "Na wiëc bï pïr ɣet aköl bï ɣɛn bɛ̈n, ke yeŋö tënë yï? Yïïn ëmën buɔth ɣa." 23Go wɛ̈t thiëi piny kam kɔc buɔth Jethu lɔn raan Jethu buɔɔth kënë acïï bï thou. Ku akëc Jethu lueel lɔn cïï yen bï thou. Acï lueel, "Na wiëc bï pïr ɣet aköl bï ɣɛn bɛ̈n ke yeŋö tënë yï?" 24Raan kënë yen ë raan Jethu buɔɔth jam käk cï tïŋ, ku yen ë gɛ̈t ke aya, ku aŋic lɔn wɛ̈t cï lueel ë wɛ̈t yic. 25Ëmën käjuëc kɔ̈k aatɔ̈ thïn, käk cï Jethu looi. Na ke cï gät piny ëbën, tök ku tök, ke ɣɛn aya thɔ̈ɔ̈ŋ lɔn piny ëbën acïï lëu bï athör gät jɔt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\