Joon 3

1Raan akut Parathï cɔl Nikodemo, ku ë ye raandït kɔc Itharel ë tɔ̈ thïn, 2naɣɔn akɔ̈u wɛ̈ɛ̈r tök ke la tënë Jethu ku lueel, "Raan piööc, aŋicku yïn ë raan piööc cï Nhialic tooc. Rin acïn raan loi käk jäŋ gɔ̈i cïmën yïn, tɛ̈ liu Nhialic kek ye." 3Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Yïn alɛ̈k yic, acïn raan bï bääny Nhialic tïŋ, tɛ̈ cïï ye ben dhiëëth dhiën dɛ̈t." 4Go Nikodemo lueel, "Bï raan bɛn dhiëëth këdë? Lëu bï dhuk man yäc bï jäl bɛn dhiëëth?" 5Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wɛ̈t yic alɛ̈k yï, raan këc bɛn dhiëëth ë pïu ku Wëi Nhialic, acïï bääny Nhialic bï yök. 6Raan aye dhiëëth kɔc ë path, ku Wëi Nhialic ë pïr yam ye Nhialic gäm kɔc. 7Duk ye gäi tɛ̈ lëk ɣɛn yï, lɔn dhil we bɛn dhiëëth. 8Wëi Nhialic acït mën dhie ye raan yom piŋ ke wuu, ku cïï tɛ̈ bïï yen thïn ku tɛ̈ le yen thïn ŋic. Yen ë tɛ̈n kɔc bï bɛn dhiëëth Wëi Nhialic." 9Go Nikodemo thiëc, "Bï kënë rot lëu këdë?" 10Go Jethu lɛ̈k ye, "Yïn ë raan piööc kɔc pan Itharel ku kuc kënë! 11Wɛ̈t yic alɛ̈k yï, ɣok aa jam käk ŋicku ku luelku käk cuk tïŋ. Ku ŋot we jɛi bäk wɛ̈tda cïï gam. 12Na cäk wɛ̈tdiɛ̈ gam tɛ̈ jiɛɛm ɣɛn käk pinynhom, ke we bï wɛ̈tdiɛ̈ gam këdë tɛ̈ jiɛɛm ɣɛn tënë we käk Nhialic? 13Acïn raan cïï kaŋ la nhial bï käk Nhialic bɛ̈ɛ̈i, ee raan bɔ̈ nhial Manh Raan bɔ̈ piny nhial." 14Cïmën wäär cï Mothith luŋ wëëth cït këpiiny jat nhial roor bï yen kɔc cï këpiiny cam aa dɔɔc, ke Manh Raan adhil ɣäth nhial, 15rin bï raan gam wɛ̈tde ëbën pïr akölriëëc ëbën yök. 16Nhialic anhiar kɔc pinynhom apɛi. Yen agɛm yen Wënden juɔ̈l, bï raan ëbën wɛ̈tde gam cïï mär, ku pïïrkë akölriëëc ëbën. 17Ku Nhialic akëc Wënde tuɔ̈ɔ̈c piny bï kɔc bɛ̈n luɔ̈k wei, ee rin bï thäi pinynhom pïr ë riɛnke. 18Raan gam wɛ̈tde acïï bï luɔ̈k wei, ku raan cï jai bï wɛ̈t cïï gam acï luɔ̈k wei, rin këc yen wɛ̈t Wën tööŋ ë Nhialic gam. 19Ku kën bï ke luɔ̈k wei akïn, ruɛl acï bɛ̈n pinynhom ku kɔc aa nhiar muɔ̈ɔ̈th tɛ̈n ruɛl rin aa luui kärɛc. 20Raan ëbën kärɛc looi ë ruɛl maan ku cïï la ɣɛr yic, rin cïï yen kärɛc ye looi wïc bï ke ŋic. 21Ku raan luui käpath ë bɛ̈n ɣɛr yic bï luɔide nyuɔɔth, rin cï ke luɔ̈i Nhialic. 22Nawën ke Jethu kek kɔcken ye buɔɔth la pan Judia, ku rëër thïn ke ke, ku muɔɔc kɔc nhïïm pïu. 23Ku Joon ë ye kɔc muɔɔc nhïïm aya tɛ̈ cɔl Aenon thiääk kek Thalim la yic pïu juëc. Ku kɔc aake ye la bï ke la muɔɔc nhïïm. 24(Ku Joon ë ŋot këc guɔ mac.) 25Nawën ke kɔc Joon buɔɔth kɔ̈k jɔl teer kek raan Itharel rin lɔ̈k ye kɔc kegup lɔɔk, 26gokë la tënë Joon ku luelkë, "Raan piööc, lëu ba mony wäär rɛ̈ɛ̈r kek yï wär Jordan alɔŋtui tak, raan ye yïn jam ë riɛnke? Yen amuɔc kɔc nhïïm ëmën, ku kɔc juëc aala tënë ye!" 27Go Joon bɛ̈ɛ̈r, "Acïn tɛ̈ bï raan këdäŋ yök tɛ̈ këc Nhialic ye gäm ye. 28Week wepɛ̈c acäk piŋ ke lɛ̈k we ëlä, 'Ɣɛn acie Raan cï lɔc ku dɔc, ku ɣɛn acï tuɔ̈ɔ̈c tueŋ ë path yenhom.' 29Raan thiëk yen ë raan bï gäm nya, ku mäthde ë kɔ̈ɔ̈c ku ë puɔ̈u miɛt tɛ̈ piŋ yen rɔ̈lde. Yen ë miɛt piändiɛ̈ aya ëmën. 30Yen abï dhiɛl dït apɛi ku ɣɛn abï kuur." 31Raan bɔ̈ nhial adït tënë kɔc ëbën, ku raan piiny ë kën piny. Raan bɔ̈ nhial atɔ̈ kɔc nhïïm tueŋ ëbën. 32Ee kɔc lɛ̈k käk cï tïŋ ku käk cï piŋ, ku acïn raan wɛ̈tde gam. 33Ku raan cï gam, acï gam lɔn ye Nhialic yic lueel. 34Raan cï Nhialic tooc yen ë jam wël Nhialic, rin aye Nhialic gäm riɛl Wɛ̈ike ëbën. 35Wun ë Wënde nhiaar ku tɛ̈ɛ̈u këriëëc ëbën yecin. 36Raan gam wɛ̈t Wën ë Nhialic abï pïr akölriëëc ëbën, ku raan cïï wɛ̈t Wën Nhialic bï gam acïï pïr akölriëëc ëbën bï yök, rin acïn kë bï riääk puɔ̈u ë Nhialic nyaai tënë ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\