Joon 4

1Nawën ke ŋic Jethu lɔn cï kɔc akut Parathï ye piŋ, lɔn nadë ke kɔc aa bɛ̈n tënë ye bï ke bɛ̈n muɔɔc nhïïm, ku lɔn cï yen la kɔc juëc ye buɔɔth wär kɔc Joon buɔɔth. 2(Ku acie yen ye kɔc muɔɔc nhïïm, aa kɔcken ye buɔɔth.) 3Nawën piŋ wɛ̈t ye lueel, go jäl pan Judia ku dhuk Galilia. 4Ku ë bï dhiɛl ɣet pan Thamaria rin yen ë dhël tëëk yen thïn. 5Go ɣet pan Thamaria cɔl Thikar thiääk ke piny wäär cï Jakop gäm wënde Jothep. 6Ku yinh cï Jakop cɔl awec ë tɔ̈ thïn. Nawën cï Jethu dak ë cäth, go nyuc yith lɔ̈ɔ̈m. Ku ë ye akɔ̈l ciɛl yic. 7Go tiŋ pan Thamaria bɛ̈n yiith bï bɛ̈n gem pïu, go Jethu lɛ̈k ye, "Muɔc ɣɛn pïu ba dek." 8(Ku kɔcken ye buɔɔth aake cï la geeu bïk la ɣɔɔc miëth.) 9Go tiŋ pan Thamaria lɛ̈k ye, "Këdë wën? Yïn ë raan Itharel ku thiëc ɣa, ɣɛn raan Thamaria ba yï muɔɔc ë pïu?" (Kɔc Itharel aake cie dek kek kɔc Thamaria.) 10Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Na yï ŋic miɔ̈c Nhialic ku raan thiëc yï pïu ŋuɔ̈t aca thiëëc, ku ŋuɔ̈t acï muɔɔc pïu pïr." 11Go tik lueel, "Bɛ̈ny, yïn acïn kë gem yïn pïu, ku yith amec yic, ba pïu pïr yök tɛ̈nɛn? 12Ye yïn dït tënë wädït Jakop raan cï ɣo gäm yinh kënë, ku dëk thïn yen ye nhom kek miɛ̈thke ku ɣäkke?" 13Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Kuat raan dek pïukä abï rou bɛn nɔ̈k, 14ku raan bï dek pïu ba yiëk ye acïï rou bï bɛn nɔ̈k, ku pïu bï yiëk ye aabï ya dhiama yeyic ye pïu pïr kuër thïn, ku yïk ye pïr alanden." 15Go tik lɛ̈k ye, "Bɛ̈ny, yiëk ɣɛn pïukä bï rou ɣa cïï ben nɔ̈k, ba cïï ben bɛ̈n tɛ̈n ba bɛ̈n gem pïu." 16Go Jethu lɛ̈k ye, "Lɔɔr cɔl muɔnydu bäk bɛ̈n tɛ̈n." 17Go tik lueel, "Ɣɛn acïn moc." Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Këdu ë yic, lɔn cïn yïn moc. 18Yïn acï kaŋ rëër kek röör kadhiëc, ku mony rɛ̈ɛ̈r kek yï ëmën acie muɔnydu. Yïn acï yic lueel." 19Go tik lueel, "Bɛ̈ny aca ŋic, yïn ë raan käk Nhialic tïŋ. 20Wärkuan thɛɛr pan Thamaria aake ye Nhialic door ë gɔn kënë nhom, ku ayakë lueel wek kɔc Itharel lɔn dhil ɣok Nhialic la door Jeruthalem." 21Go Jethu lueel, "Gam wɛ̈tdiɛ̈, yïn tiŋë tɛ̈ bï wek Wä door acï thiɔ̈k, ku acie gɔn kënë nhom ku acie Jeruthalem. 22Wek kɔc Thamaria wek kuc raan yakë door, ku ɣok kɔc Itharel ɣok aa ŋic raan yeku door rin pïr abɔ̈ tënë Itharel. 23Ku akɔ̈l ajɔl bɛ̈n, ku acï guɔ bɛ̈n ëmën guɔ̈p, tɛ̈ bï riɛl Wëi Nhialic kɔc cɔl aa dor Wä cïmënde, kek aa kɔc wïc Wä bïk ye door. 24Nhialic ë Wëi, ku rin riɛl Wɛ̈ike yen alëu ye bï door cïmënde." 25Go tik bɛn lɛ̈k ye, "Aŋiɛc lɔn bï Raan cï lɔc ku dɔc bɛ̈n. Na le bɛ̈n ka bï ɣo nyuɔ̈th këriëëc ëbën." 26Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Yen ë ɣɛn, raan jam kek yï." 27Ku kaamthiin wën jiɛɛm kek, ke kɔcken ye buɔɔth bɔ̈ ku gɛ̈ikë apɛi rin jiɛɛm yen kek tik. Ku acïn raan tök kamken cï tik thiëëc, "Yeŋö wïc, ku yeŋö jiɛɛm yen kek ye?" 28Go tik tönyden pïu nyääŋ piny, ku kɛt ke dhuk geeu ku lëk kɔc. 29"Bäk tiɛ̈ŋkë mony cä lɛ̈k këriëëc ëbën ca looi. Nadë ke ye Raan cï lɔc ku dɔc?" 30Gokë bɛ̈n bei geeu bïk la tënë Jethu. 31Ku kaamthiin wën, ke lëk kɔcken ye buɔɔth ye, "Raan piööc, jɔl mïth." 32Go bɛ̈ɛ̈r, "Ɣɛn ala miëth, cïn kë ŋiɛckë thïn." 33Go kɔcken ye buɔɔth röt jal aa thiëëc kamken, "Tɛ̈dë le raan cï miëth bɛ̈ɛ̈i tënë ye?" 34Go Jethu lɛ̈k ke, "Miëthdiɛ̈ ee lɔn ba wɛ̈t raan toc ɣɛn looi, ku thääp luɔi cï gäm ɣa. 35Cäk kääŋ ye lueel dhie ëlä, 'Pɛ̈i kaŋuan aŋoot ku rap abï tem.' Ku alɛ̈k we, jatkë wenyïn bäk dum tïŋ, yemën rap aacï luɔk ku apath bï ke tem! 36Raan rap tem aye riɔp ku ë kɔ̈th pïr tem alanden, këya raan cumcum ku raan tëmtëm aabï puɔ̈th miɛt kedhie. 37Kääŋ acï ya yic. 'Raan tök ë com ku tëm raan dɛ̈t.' 38Wek tuɔɔc bäk rap la tem dom yic ku ë dom këc wek luui thïn. Kɔc kɔ̈k aacï luui thïn ku wek aa röt kony luɔiden." 39Go kɔc juëc Thamaria ë gen wën yic wɛ̈t Jethu gam, rin cï tik wɛ̈t lueel ëlä, "Këriëëc ëbën ca looi acï lɛ̈k ɣa." 40Nawën bɔ̈ kɔc Thamaria tënë ye ke läŋkë bï rëër ke ke. Go Jethu nïn karou nɔ̈k thïn tɛ̈ɛ̈n. 41Go kɔc kɔ̈k juëc wɛ̈tde jäl gam rin wël ye lɛ̈k ke, 42ku lëkkë tik, "Ëmën, ɣok aacï wɛ̈t jäl gam, ku akëcku gam rin wëlkun ca lueel, ku ë rin cï ɣok wɛ̈tde piŋ ku ŋicku lɔn ë yen Aluäŋ kɔc pinynhom ëbën alanden." 43Nawën cï nïn karou nɔ̈k thïn tɛ̈ɛ̈n, ke Jethu jɔl jäl ku ler lɔŋ Galilia. 44Rin yen Jethu guɔ̈p ëcï lueel lɔn, "Raan käk Nhialic tïŋ acie theek wuɔ̈nden." 45Nawën ɣeet Galilia ke lor apɛi, rin wäär cï kek käk cï Jethu looi yai yic tïŋ, wäär cï kek la Yan Ayum cïn yic luɔu yic Jeruthalem. 46Go Jethu bɛn dhuk gen Kana tɔ̈ Galilia, tɛ̈wäär cï yen pïu waar thïn bï ya muɔ̈n abiëc. Ku raandït kam kɔc mac baai cï manhde tuaany Kapernaum ë tɔ̈ thïn. 47Nawën piŋ lɔn cï Jethu jäl Judia ku ben dhuk Galilia, ke la tënë ye ku lɛ̈ŋ bï la Kapernaum bï manhden cï thiɔ̈k ke thou kony bï pial. 48Go Jethu lɛ̈k ye, "Acïn raan bï ye gam kamkun tɛ̈ këc wek kït ku kädït jäŋ gɔ̈i tïŋ." 49Go raandït awën bɛ̈ɛ̈r ku lueel, "Bɛ̈ny, bäär lokku ba manhdiɛ̈ dööt." 50Go Jethu lɛ̈k ye, "Lɔɔr, manhdu abï pïr." Go mony wën wɛ̈t Jethu gam ku jiël. 51Wën ciɛth yen dhël yic, ke räm kek kɔcken luɔi ku luelkë, "Manhdu acï ɣɔ̈r." 52Go ke thiëëc akɔ̈l alɔŋ jɔl manhde ŋuɛ̈ɛ̈n. Gokë lueel, "Wäraköl tääŋ akɔ̈l yen ë jiël juäi yeguɔ̈p." 53Go wun ŋic lɔn ë yen akɔ̈l alɔŋ wäär cï Jethu ye lɛ̈k ye ëlä, "Manhdu abï pïr." Ku jɔl wɛ̈t Jethu gam kek kacke ëbën. 54Kënë, yen aye kädït jäŋ gɔ̈i cï Jethu looi rou, wäär le yen dhuk Judia ku ler Galilia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\