Joon 5

1Nawën ke yan kɔc Itharel ë tɔ̈ thïn, go Jethu la Jeruthalem yai yic. 2Ku tɛ̈thiääk kek tɛ̈ cɔl Kal Amɛ̈l Thok, pul ë tɔ̈ thïn, pul cɔl Bethaida thoŋ kɔc Itharel. 3Ku kɔc juëc tuany aake ye tɔ̈c thïn, kɔc cï cɔɔr ku kɔc cï ŋɔl ku kɔc cï duany. Ku keek aake ye pïu tiit bïk la tiaktiak, 4rin atuny Nhialic ë ye bɛ̈n pul yic, ku cɔl pïu ala tiaktiak, ku raan cï kaŋ la wïïr tɛ̈ cï pïu röt tiak, ke kony kuat tuɛny tɔ̈ yeguɔ̈p. 5Ku raan tuany ruɔ̈ɔ̈n thiärdiäk ku bɛ̈t ë tɔ̈ thïn. 6Nawën tïŋ Jethu puɔk yic ke cï tɔ̈c, ku aŋic lɔn cï ye tuaany run juëc, go thiëëc, "Wïc ba pial?" 7Go raan tuany bɛ̈ɛ̈r, "Bɛ̈ny, acïn raandiɛ̈n tɔ̈ tɛ̈n bï ɣa ɣäth wïïr tɛ̈ tiak pïu röt thïn, rin na thɛm ba la thïn, ke raan dɛ̈t ë kaŋ wɛ̈r thïn." 8Go Jethu lɛ̈k ye, "Jɔt rot ku löm biɔ̈ŋdu ku cathë." 9Go raan wën guɔ pial ku kuɛny biɔ̈ŋde ku ciɛth. Ku aköl looi kën rot ë ye aköl cïï kɔc Itharel ye luui, 10go kɔc Itharel lɛ̈k mony cï kony, "Yaköl, aköl cïï kɔc ye luui, ku akëc puɔ̈l tënë yï ba biɔ̈ŋdu ket." 11Go bɛ̈ɛ̈r, "Acï raan cä kony ba pial lɛ̈k ɣa ëlä, 'Löm biɔ̈ŋdu ku cathë.' " 12Gokë thiëëc, "Yeŋa yen raan cï lɛ̈k, 'Löm biɔ̈ŋdu ku cathë?' " 13Ku raan cï kony ë kuc raan kony ye, rin kɔc juëc aake tɔ̈ ë tɛ̈wën ku Jethu ëcï la liɛpläŋ wei. 14Nawën ke yök Jethu luaŋ Nhialic, go lɛ̈k ye, "Tïŋ yïn acï pial ëmën, päl adumuɔ̈ɔ̈m, tɛ̈dɛ̈t ke këdɛ̈t rac apɛi abï röt bɛn luɔ̈i yï." 15Go mony wën jäl ku le lɛ̈k bäny Itharel lɔn ë Jethu yen acï ye kony bï pial. 16Gokë jɔɔk bïk Jethu aa jöör rin cï yen raan kony aköl cïï kɔc ye luui. 17Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke ëlä, "Wä ë luui akölaköl, ku ɣɛn adhil luui aya." 18Ku jam kënë acï bäny Itharel rac puɔ̈th apɛi, ku wïckë bïk nɔ̈k, ku acie rin cï yen löŋ aköl cïï kɔc ye luui thoŋ rot, ee rin cï yen ye lueel lɔn ye Nhialic Wun, ku këya acï rot looi bï thöŋ kek Nhialic. 19Go Jethu jal bɛ̈ɛ̈r, "Wɛ̈t yic alɛ̈k we, acïn kë ye Wät looi piände ë rot, kë ye looi ë tök, ee kë cï tïŋ kë ye Wun looi. Ku kë ye Wun looi aye Wënde looi aya. 20Rin Wun ë Wënde nhiaar, ku nyuth këriëëc ye looi. Ku kädït tënë këwën aabï nyuɔ̈th ye, ku wek aabï jal gäi ëbën. 21Cïmën ye Wun kɔc cï thou jɔt ku yïk ke pïr, ke Wënde aya ë pïr yiëk kɔc wïc ye. 22Wun guɔ̈p acïn raan ye luɔ̈k wei. Ku acï Wënde yiëk riɛl bï looi tënë ke ëbën. 23Rin bï kɔc ëbën Wënde theek cïmën ye kek Wun theek. Kuat raan cie Wënde ye theek, acie Wun ye theek raan toc ye. 24"Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan piŋ wɛ̈tdiɛ̈, ku gɛm wɛ̈t raan toc ɣa pïr akölriëëc ëbën atɔ̈ tënë ye. Acï bï luɔ̈k wei, yeen acï jäl thou yic ku yök pïr. 25Wek aa lɛ̈k yic, aköl bï bɛ̈n, ku acï guɔ bɛ̈n tɛ̈ bï kɔc cï thou röl Wën Nhialic piŋ, ku kɔc bï ye piŋ aabï pïr. 26Cïmën ye pïr bɛ̈n bei tënë Wun, këya, yeen acï Wënde looi bï ya tɛ̈ ye pïr bɛ̈n bei thïn aya. 27Ku yeen acï Wënde yiëk riɛl bï luk looi tënë kɔc, rin ye yen Manh Raan. 28Duɔ̈kkë gɛ̈i ë wɛ̈t kënë, aköl bï kɔc cï thou rɔ̈lde piŋ rɛ̈ŋ yiic abɔ̈, 29ku keek aabï bɛ̈n bei räŋken yiic, kɔc cï ŋiɛc luui apath aabï röt jɔt ku aabï pïr, ku kɔc cï luui kärɛc aabï röt jɔt ku aabï luɔ̈k wei. 30"Acïn kë lɛ̈u ba looi piändiɛ̈ ë rot, ɣɛn ë wɛ̈t teem kecït kë cï Nhialic lɛ̈k ɣa, këya wɛ̈t ca teem ala cök rin acie wɛ̈t piändiɛ̈ yen wiëc ba looi, ee wɛ̈t wïc raan toc ɣa ë rot. 31"Na jaam ë riɛnkiɛ̈ ke kë luɛɛl acie gam ciɛ̈t ye yic. 32Ku raan dɛ̈t jam ë riɛnkiɛ̈ atɔ̈ thïn, ku aŋiɛc lɔn kë ye lueel riɛnkiɛ̈ ë yic. 33Atuc aa cäk tuɔɔc tënë Joon ku yeen acï wɛ̈t yic lueel. 34Acie lɔn bï ɣɛn la raan jam ë riɛnkiɛ̈, aya lueel yen kënë rin bï wek pïr. 35Joon ë ye këcït mermer dɛ̈p ku mer piny, ku week ë yakë wïc kaam thin-nyɔɔt bäk puɔ̈th miɛt thïn ruɛlde. 36Ku raan jam ë riɛnkiɛ̈ atɔ̈ thïn, ku wɛ̈tde aril tënë wɛ̈t cï Joon lueel ë riɛnkiɛ̈ luɔi ya ke looi, luɔi cï Wä yiëk ɣa ba ke looi, keek aa jam ë riɛnkiɛ̈ ku nyoothkë lɔn cï Wä ɣa tooc. 37Ku Wä aya, raan toc ɣa, yen ajam ë riɛnkiɛ̈ aya. Wek aa këc rɔ̈lde kaŋ piŋ ku akëckë kaŋ tïŋ, 38ku wɛ̈t cï lueel acäk ye muk wepuɔ̈th, rin cïï wek wɛ̈t raan cï tooc ye gam. 39"Athör Nhialic ayakë kueen, rin ye wek ye tak lɔn bäk pïr akölriëëc yök thïn. Ku keek aya aa jam ë riɛnkiɛ̈! 40Ku ŋot cäk wïc bäk bɛ̈n tënë ɣa bäk pïr yök thïn. 41"Acä wïc bï kɔc ɣa leec. 42Ku wek ŋiɛc, ku aŋiɛc lɔn tɔ̈u nhiɛ̈r Nhialic wepuɔ̈th. 43Ɣɛn acï bɛ̈n kek riɛl ë Wä, ku kuɛckë bäk ɣa lor, ku na bɔ̈ raan dɛ̈t kek riɛlde ë rot ke yen abäk lor. 44Anhiarkë bäk lɛc yök tënë raan dɛ̈t, ku acäk ye them bäk lɛc yök tënë Nhialic, ye këdë yen bï wek ɣa gam? 45Ku ëmën duɔ̈kkë tak lɔn bï ɣɛn we luɔm tënë Wä. Mothith guɔ̈p yen abï we luɔm, ku ë Mothith yen acäk ŋɔ̈ɔ̈th wepuɔ̈th. 46Na we cï Mothith gam alanden, ke wek ŋot we gam ɣa aya, rin cï yen wël gɔ̈t ë riɛnkiɛ̈. 47Ku rin ye wek kuec gäm wël cï gɔ̈t, ke lɛ̈ukë këdë bäk wël ca lɛ̈k we gam?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\