Joon 7

1Wën ë wëlkä cök ciëën, ke Jethu kuɛny bɛ̈ɛ̈i Galilia yiic, ku ë këc wïc bï la keny Judia, rin wïc bäny Itharel tɔ̈ Judia ye bïk nɔ̈k. 2Ku yan kɔc Itharel cɔl Yan Duɛ̈l ëcï thiɔ̈k. 3Go wämäthakën lɛ̈k ye, "Jäl ë tɛ̈n ku lɔɔr Judia bï kɔckun yï buɔɔth luɔidun ye looi tïŋ. 4Acïn raan kë looi thiaan tɛ̈ wïc yen ye bï ŋic apath. Rin ye yïn käkkä looi, ke yï cɔl kɔc pinynhom aa ŋic yï." 5Agut wämäthakën aakëc wɛ̈tde gam, yen aa lueel kek ye këya. 6Go Jethu lɛ̈k ke, "Akäldiɛ̈ guɔ̈p aŋot këc ɣëët. Ku na ye we, ke kuat akɔ̈l ëbën apath. 7Acïn tɛ̈ bï kɔc pinynhom we maan, ku keek aa man ɣa rin aya lueel, lɔn rɛɛc luɔiken. 8Lak yai yic, ku ɣɛn acïï la ë yan kënë yic, rin aköldiɛ̈n bï ɣɛn la akëc guɔ bɛ̈n." 9Yeen acï jam këya ku jɔl rëër pan Galilia. 10Nawën cï wämäthakën la yai yic, ke Jethu lök la aya, ku akëc la ke ŋic, yeen acï la ke mony rot. 11Ku bäny Itharel aake wïc Jethu yai yic, ku thiëckë, "Tɔ̈ monyë tɛ̈nɛn?" 12Ku aluɔp ë dït apɛi ë riɛnke. Aye kɔc kɔ̈k lueel, "Yeen ë raan path." Ku lueel kɔc kɔ̈k, "Acie këya, yeen ë raan kɔc duɔ̈ɔ̈ŋ." 13Ku acïn raan ye jam ë riɛnke kɔc nhïïm, rin riɔ̈ɔ̈c kek bäny Itharel. 14Wën cï nïn abɛ̈k yai thök, ke Jethu la kal luaŋ Nhialic yic ku jɔl kɔc piɔ̈ɔ̈c. 15Go bäny Itharel gäi apɛi ku luelkë, "Ye raan kënë käŋ ŋic këdë ku akëc kaŋ piɔ̈ɔ̈c." 16Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wël ya piɔ̈ɔ̈c acie wɛ̈lkiɛ̈ aa wël bɔ̈ bei tënë Nhialic, Aciëŋ cï ɣa tooc. 17Raan wïc ye bï kë wïc Nhialic looi, abï ŋic lɔn nadë kë ya piɔ̈ɔ̈c abɔ̈ tënë Nhialic, ku acie riɛldiɛ̈ ë rot. 18Raan jam riɛlde ë rot ë lɛc yen aye wïc, ku raan wïc lɛc tënë raan toc ye, yen ë raan path, ku acïn ruëëny tɔ̈ yepuɔ̈u. 19Këc Mothith löŋ Nhialic nyuɔ̈th we? Ku acïn raan löŋ theek kamkun. Yeŋö ye wek ye wïc bäk ɣa nɔ̈k?" 20Go kɔc juëc wën bɛ̈ɛ̈r, "Yïn ala guɔ̈p jɔŋrac, yeŋa wïc ye bï yï nɔ̈k?" 21Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Këdït jäŋ gɔ̈i tök aca looi guɔkë gäi wedhie. 22Mothith acï we thɔn bäk miɛ̈thkun aa ŋoot, ku acie Mothith guɔ̈p yen cï wɛ̈t kënë jɔɔk, aa wärkun thɛɛr, ku këya wek a dhɔ̈k ŋoot aköl cïï kɔc ye luui. 23Ku ëmën na ŋot dhɔ̈k aköl cïï kɔc ye luui rin bï löŋ Mothith cïï dhäl yic, yeŋö ye wek puɔ̈th riääk tënë ɣa, rin cï ɣɛn raan tök kony bï pial aköl cïï kɔc ye luui? 24Duɔ̈kkë raan ye guɔ tɛ̈m awuɔ̈c wɛ̈t kɔ̈u aɣeer, yakë raan tɛ̈m awuɔ̈c wɛ̈t ë yic." 25Go kɔc kɔ̈k Jeruthalem lueel ëlä, "Cie raan kënë yen wïckë bïk nɔ̈k. 26Tiɛ̈ŋkë! Yen kïn jam kɔc nhïïm, ku acïn kë luelkë ë riɛnke. Tɛ̈dë, cïï bäny ŋic lɔn ë yen Raan cï lɔc ku dɔc? 27Na la Raan cï lɔc ku dɔc bɛ̈n, ka cïn raan bï ye ŋic tɛ̈ bï yen thïn, ku aŋicku ëbën yen tɛ̈ bïï mony kënë thïn." 28Nawën piɔ̈ɔ̈c Jethu luaŋ Nhialic ke lueel röldït, "Ee tɛ̈dë, wek aa ŋic ɣa ku aŋiɛckë yen tɛ̈ bï ɣɛn thïn. Ku ɣɛn akëc bɛ̈n wɛ̈tdiɛ̈ ë rot, ku yeen raan toc ɣa ala yic ku yeen akuɔ̈ckë, 29Ku yeen aŋiɛc rin bï ɣɛn tënë ye, ku yen acä tooc." 30Gokë wïc bïk dɔm, ku acïn raan cï yecin tääu yeguɔ̈p rin këc akälde guɔ bɛ̈n. 31Go kɔc juëc thän wën yic wɛ̈tde gam ku luelkë, "Tɛ̈ bï Raan cï lɔc ku dɔc bï kädït jäŋ gɔ̈i looi cïmën ë raan kënë?" 32Nawën piŋ kɔc akut Parathï lɔn ye kɔc juëc wën wëlkä loop kamken rin Jethu, ke keek ku bäny käk Nhialic toc apuruuk luaŋ Nhialic tiit bïk Jethu la dɔm. 33Go Jethu lueel, "Ɣɛn abï rëër kamkun tɛ̈thin-nyɔɔt, ku ɣɛn abï la tënë raan yen cä tooc. 34Wek abä wïc, ku wek aacïï ɣa bï yök, rin acïn tɛ̈ bï wek la tɛ̈ rëër ɣɛn thïn." 35Go bäny Itharel lueel kamken, "Bï la dä buk cïï ben yök? Cï bï la gɛɛth Gïrïk yiic tɛ̈ ciëŋ kɔc Itharel thïn, ku bï kɔc Gïrïk piɔ̈ɔ̈c? 36Aye lueel, wek abä wïc ku wek aacïï ɣɛn bï yök, ku wek aacïï bï la tɛ̈ rëër ɣɛn thïn, yeŋö wïc bï lueel?" 37Aköl ciëën yen aköl dït nïn yai. Akölë, Jethu acï rot jɔt ku lueel röldït, "Kuat raan nɛ̈k rou abï bɛ̈n tënë ɣa ku bï dek. 38Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, 'Raan gam wɛ̈tdiɛ̈, kuëër pïu ë pïr abï rëër yepuɔ̈u.' " 39Kënë acï Jethu lueel rin Wëi Nhialic, bï kɔc gam wɛ̈tde lɔ̈k yök. Ku tɛ̈në, Wëi Nhialic a këc guɔ gam tënë kɔc, rin këc Jethu guɔ la diɛɛkde yic. 40Kɔc kɔ̈k kam kɔc wën aacï kënë piŋ ku luelkë, "Raan kënë ë raan käk Nhialic tïŋ alanden!" 41Go kɔc kɔ̈k lueel, "Yen ë Raan cï lɔc ku dɔc!" Ku lueel kɔc kɔ̈k, "Raan cï lɔc ku dɔc aacïï bï bɛ̈n pan Galilia! 42Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic lɔn Raan cï lɔc ku dɔc abï ya raan dhiënh Debit, ku abï dhiëëth Bethalem, gen wäär ciëŋ Debit thïn." 43Go kɔc wën keyiic tek ë riɛnke. 44Ku wïckë bïk dɔm, ku acïn raan cï yecin tääu yeguɔ̈p. 45Nawën dhuk apuruuk ciëën tënë bäny käk Nhialic ku kɔc akut Parathï, gokë ke thiëëc, "Yeŋö këc wek ye bɛ̈ɛ̈i?" 46Go apuruuk bɛ̈ɛ̈r, "Acïn raan cï kaŋ jam cïmën ë mony kënë!" 47Go kɔc akut Parathï ke thiëëc, "Cï we duɔ̈ɔ̈ŋ aya? 48Le raan tök kam bäny, ayï kam kɔc akut Parathï cï wɛ̈tde gam cäk kaŋ piŋ? 49Kɔckä aa kuc löŋ Mothith, ku aa kɔc cï Nhialic läm kërac." 50Go raan tök kam kɔc akut Parathï, raan cï kaŋ la bï Jethu la tïŋ, cɔl Nikodemo lɛ̈k ke, 51"Na ye löŋ ciɛɛŋ panda, ka cïn tɛ̈ bï ɣok raan luɔ̈k wei ke këcku kaŋ piŋ thok tueŋ, ku ŋicku kë cï looi." 52Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Yïïn aya, ye raan Galilia? Kuen athör thɛɛr wël Nhialic, ku aba ŋic lɔn acïn raan käk Nhialic bɛ̈n Galilia." 53[Nawën cï raan ëbën dhuk paande,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\