Joon 8

1ke Jethu la gɔn Olip nhom. 2Naɣɔn nhiäk dur yic ke dhuk luaŋ Nhialic. Go kɔc ëbën guëër yelɔ̈ɔ̈m, ku nyuuc piiny ku jɔɔk piööc cök tënë ke. 3Go kɔc piööc lööŋ ku kɔc akut Parathï tik bɛ̈ɛ̈i, ku ë tiŋ cï käl piny ke kɔr. Ku cɔlkë akääc kɔc nhïïm ëbën, 4ku luelkë tënë Jethu, "Raan piööc, tiŋ kënë acï käl piny ke kɔr. 5Mothith acï löŋ lɛ̈k ɣo athör yic lɔn kuat tiŋ loi këcït kënë, adhil biɔ̈ɔ̈k aleel bï thou. Na yïïn ëmën, ye lueel këdë?" 6Keek aake jam këlä bïk Jethu deep bïk wɛ̈t yök bïk la luɔm. Go Jethu guŋ ku gɛ̈t piny yecin. 7Nawën ŋot ke kääc ku yekë thiëëc, ke jɔt yekɔ̈u ku lëk ke, "Na le raan kamkun cïn adumuɔ̈ɔ̈m cïï kaŋ looi, ke biök alel tueŋ yeguɔ̈p." 8Ku ben guŋ ku gɛ̈t piny yecin. 9Nawën cïk wɛ̈t kënë piŋ, ke jiël ëbën ke wath röt, ku kɔŋ kɔcdït jäl tueŋ, agut tɛ̈ döŋ Jethu ë rot, ku tiŋ wën ke ŋot kääc yenhom. 10Go yekɔ̈u jɔt ku lëk ye, "Tɔ̈kë tɛ̈no? Cïn raan cïï döŋ bï yï luɔ̈k wei?" 11Go bɛ̈ɛ̈r, "Acïn raan Bɛ̈ny." Go Jethu lueel, "Apath, ke yïïn acä bï luɔ̈k wei aya. Lɔɔr ku duk adumuɔ̈ɔ̈m ben looi."] 12Go Jethu bɛn jam tënë kɔc ku lueel, "Ɣɛn ë ruɛl pinynhom, kuat raan buɔth ɣa abï ruɛl pïr yök, ku acïï bï kaŋ cath muɔ̈ɔ̈th yic." 13Go kɔc akut Parathï lɛ̈k ye, "Ëmën, yïn ajam ë riɛnku, ku wɛ̈t ca lueel acïn kë ye nyuɔɔth." 14Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Acie këya, na cɔk alɔn jiɛɛm ɣɛn ë riɛnkiɛ̈, ke wɛ̈t luɛɛl ë yic, rin ɣɛn aŋic tɛ̈ bïï ɣɛn thïn. Ku wek aa kuc tɛ̈ bïï ɣɛn thïn ayï tɛ̈ ler ɣɛn thïn. 15Wek aa wɛ̈t teem cïmën wɛ̈t raan, ku ɣɛn acïn raan ya gäm awuɔ̈c. 16Ku tɛ̈ bï ɣɛn wɛ̈t teem, ke wɛ̈t ba teem abï jal a yic, rin acie ɣɛn tem wɛ̈t, Wä ë toc ɣɛn arɛ̈ɛ̈r ke ɣa. 17Wɛ̈t acï gɔ̈t lɔ̈ŋdun yic lɔn tɛ̈ lueel kɔc karou wɛ̈t tök luk yic, ke wɛ̈tden ë ya yic. 18Ɣɛn ajam ë riɛnkiɛ̈, ku Wä cä tooc ajam ë riɛnkiɛ̈ aya." 19Gokë thiëëc, "Tɔ̈ Wuur tɛ̈no?" Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wek aacïï ɣa ŋic, ku wek aacïï Wä ŋic. Na we ŋic ɣa, ŋuɔ̈t wek aa ŋic Wä aya." 20Wëlkä ëbën aacï Jethu lueel wäär piööc yen luaŋ Nhialic, ɣön cï käkken ajuër tɔ̈u thïn. Ku acïn raan cie dɔm rin këc akälde guɔ bɛ̈n. 21Go Jethu bɛn lɛ̈k ke, "Ɣɛn abï jäl ku wek abä wïc, ku wek aabï thou awäckun yiic. Tɛ̈ le ɣɛn thïn, acie yen tɛ̈ bï wek la thïn." 22Tɛ̈wën, ke lueel bäny Itharel, "Aye lueel lɔn cïï ɣok bï la tɛ̈ le yen thïn. Ye ciɛ̈t bï rot nɔ̈k?" 23Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wek aa kɔc piny tɛ̈n, ku ɣɛn ee raan bɔ̈ nhial. Wek aa kɔc piny kënë nhom, ku ɣɛn acie raan pinynhom tɛ̈n. 24Ee rin kënë yen acï ɣɛn ye lueel lɔn bï wek thou adumuɔ̈ɔ̈mkun yiic. Ku wek aabï thou adumuɔ̈ɔ̈mkun yiic tɛ̈ këc wek ye gam, lɔn ë Ɣɛn tɔ̈ thïn, yen ë Ɣɛn." 25Gokë thiëëc, "Ye yïn ŋa?" Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wɛ̈t aca lɛ̈k we tɛ̈wën jɔɔk ɣɛn wɛ̈t cök. 26Ɣɛn ala wël juëc ba ke lueel ë riɛnkun, ku wël juëc bï ɣɛn ke we luɔ̈k wei. Ku raan cä tooc guɔ̈p ala yic, ku ɣɛn ë kɔc lɛ̈k kuat kë ca piŋ tënë ye." 27Gokë kɛ̈c deet lɔn jiɛɛm Jethu wɛ̈t Wun. 28Go Jethu bɛn lueel tënë ke, "Aköl bï wek Manh Raan jat nhial, ka bäk jäl ŋic lɔn, 'Ɣɛn tɔ̈ thïn Yen ë Ɣɛn.' Ku abäk deet yic aya lɔn acïn kë ya looi ruɔtdiɛ̈, ku aa ya ke lueel wël cï Wä piɔ̈ɔ̈c tënë ɣa. 29Ku raan cä tooc arɛ̈ɛ̈r ke ɣa, ku akëc ɣa nyääŋ piny ɣatök, rin ye ɣɛn wɛ̈t nhiɛɛr looi akölaköl." 30Go kɔc juëc cï Jethu piŋ ke jam ë wëlkä wɛ̈tde jäl gam. 31Go Jethu lɛ̈k kɔc Itharel cï wɛ̈tde gam, "Na piɛŋkë wël ca piɔ̈ɔ̈c, ke wek aa kɔckiɛ̈n buɔth ɣa ayic, 32ku wek aabï yic ŋic, ku yic abï we wɛ̈ɛ̈r bei." 33Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Ɣok aa kɔc dhiënh Abaram, ku acïn kɔc kɔ̈k cïï ɣo kaŋ loony. Ku na luel, 'Wek aabï wɛ̈ɛ̈r bei,' ke yeŋö wïc ba lueel?" 34Go Jethu lɛ̈k ke, "Yic alɛ̈k we, raan ëbën cä adumuɔ̈ɔ̈m looi yen alony adumuɔ̈ɔ̈m. 35Alony acie raan mac thok alanden, ku Wät yen ee raan thïn lanaɣɔn. 36Na cï Wät we wɛ̈ɛ̈r bei, ke wek aabï rëër ke cïn loony alanden. 37"Aŋiɛc lɔn ye wek dhiën Abaram. Ku aŋot wiɛ̈ckë bäk ɣa nɔ̈k, rin piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ acäk ye gam. 38Kë cï Wä nyuɔ̈th ɣa yen aya lueel, ku wek aa loi kë cï wärkun lɛ̈k we." 39Gokë bɛ̈ɛ̈r tënë ye, "Abaram yen ë wäda." Go Jethu wɛ̈t dhuk nhom ku lueel, "Na we mïth Abaram alanden, ŋuɔ̈t wek aa loi këcït kë cï Abaram looi. 40Këriëëc ëbën ca looi ë rin ba we lɛ̈k yiny ca piŋ tënë Wä, ku aŋot wiɛ̈ckë bäk ɣa nɔ̈k. Abaram acïn kë cï looi cït kënë! 41Wek aa loi kë cï wärkun looi." Gokë lueel, "Nhialic yetök yen ë Wäda, ku ɣok aa miɛ̈thke guɔ̈p." 42Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke, "Tɛ̈ ye Nhialic wuurdun guɔ̈p, ŋuɔ̈t wek nhiar ɣa, rin cï ɣɛn bɛ̈n tënë Nhialic, ku ëmën ɣɛn atɔ̈ tɛ̈n. Ɣɛn akëc bɛ̈n wɛ̈tdiɛ̈ ë rot, ee yen acä tooc. 43Yeŋö cïï wek kë ya lueel ye deet yic? Ee rin cïï wek ye lëu bäk wɛ̈tdiɛ̈ piŋ. 44Ee jɔŋrac yen ë wuurdun, ku ayakë nhiaar bï ya kën wuurdun yen yakë looi. Yen ë raan ë tir tɛ̈thɛɛr ɣɔn, ku akëc yic kaŋ lueel rin ye yen alueeth, ku ye wun lueth ëbën. 45Ɣɛn aluel yic, ku rin ë kënë yen akëc wek ɣa gam. 46Yeŋa kamkun lëu ye bï awuɔ̈c nyooth ɣaguɔ̈p rin adumuɔ̈ɔ̈m ca looi? Na luɛɛl yic, ke ye rin ŋö cïï wek ɣa ye gam? 47Raan bɔ̈ tënë Nhialic ë wɛ̈t Nhialic piŋ, wek aacïï bɔ̈ tënë Nhialic, ku yen ë kë cïï wek wɛ̈t bï piŋ." 48Go kɔc Itharel bɛ̈ɛ̈r tënë Jethu, "Këcku wɛ̈t yic lueel wën lɔn ë yïn raan pan Thamaria, ku jɔŋrac atɔ̈ yïguɔ̈p?" 49Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Acïn jɔŋrac tɔ̈ ɣaguɔ̈p, ɣɛn ë Wä theek ku wek aa ɣa dhɔ̈l guɔ̈p, 50Ɣɛn acïï lɛcdiɛ̈ wïc. Raan wïc ye atɔ̈ thïn, ku ë wɛ̈t teem bä kony. 51Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan piŋ wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï thou akölriëëc ëbën." 52Go kɔc Itharel lɛ̈k yen. "Ëmën, aŋicku alanden lɔn tɔ̈ jɔŋrac yïguɔ̈p. Abaram acï thou, ku kɔc käk Nhialic tïŋ aacï thou aya ku ŋot ye lueel, 'Raan piŋ wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï thou akölriëëc ëbën.' 53Abaram wäda acï thou, nadë ye lueel lɔn dïït yïn tënë Abaram? Ku kɔc käk Nhialic tïŋ aacï thou aya. Ye tak ye yïn ë ŋa?" 54Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Na ɣa cï rot leec, ŋuɔ̈t lɛc kënë acie lɛc acïn. Ee Wä yen ë raan ɣa leec, ku yeen guɔ̈p ayakë lueel ke Nhialicdun. 55Yeen akɛ̈ckë kaŋ ŋic, ku yeen aŋiɛc. Na luɛɛl lɔn kuc ɣɛn ye, ke ɣɛn abï ya alueeth cïmëndun, ku yeen aŋiɛc, ku ɣɛn ë wɛ̈tde looi puɔ̈u ëbën. 56Wuurdun Abaram acï puɔ̈u miɛt apɛi lɔn bï yen aköl bɛ̈ndiɛ̈ tïŋ, acï tïŋ ku acï puɔ̈u la yum." 57Go kɔc Itharel lɛ̈k ye, "Yïn aŋot yï këc ruɔ̈ɔ̈n thiärdhiëc dööt, ku yïn ca Abaram tïŋ?" 58Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wɛ̈t yic alɛ̈k we, wäär këc Abaram guɔ dhiëëth, 'Ke Ɣɛn atɔ̈ thïn.' " 59Gokë aleel kuany bï kek ye biɔ̈ɔ̈k, go Jethu rot thiaan ku jiël ɣön Nhialic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\