Joon 9

1Tɛ̈wën ciɛth Jethu, ke tïŋ raan cï dhiëëth ke cï cɔɔr. Go kɔcken ye buɔɔth thiëëc, 2"Raan piööc, ye adumuɔ̈ɔ̈m cï ŋa looi cɔl ye adhiëth ke cï cɔɔr? Ye adumuɔ̈ɔ̈mde aye adumuɔ̈ɔ̈m kɔc ke dhiëth ye?" 3Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Kë cï yen cɔɔr acie rin adumuɔ̈ɔ̈m cï looi, ayï rin adumuɔ̈ɔ̈m cï kɔc ke dhiëth ye looi, yeen acï cɔɔr bï riɛl luɔi Nhialic tïŋ yeguɔ̈p. 4Ɣok aa dhil la tueŋ ɣo lui luɔi raan cä tooc ɣet tɛ̈ ŋot ruel akɔ̈l, wakɔ̈u abɔ̈, ku acïn raan bï ye lëu bï luui. 5Ɣet aköl ŋoot ɣɛn pinynhom, ke ɣɛn ë ruɛl tënë kɔc." 6Tɛ̈wën cï yen jam këlä, ke ŋuut piny ku nueen tiɔp luɛɛth, ku rɔɔth tiɔp mony wën nyin, 7ku lëk ye, "Lɔɔr lɔk yïnyin wär Thiloam." (Ku wɛ̈tde yic, "Cï tooc.") Go mony wën la ku lɔɔk yenyin, ku le dhuk ke ye piny tïŋ. 8Go kɔc akeu nhom ku kɔc cï ye kaŋ tïŋ ke lïm thiëc, "Cie mony dhie cool nyuc piiny ke lïm kënë?" 9Go kɔc kɔ̈k lueel, "Ee yeen guɔ̈p." Ku lueel kɔc kɔ̈k, "Acie ye ë raan thöŋ kek ye." Go mony wën nhom lueel, "Ee ɣɛn raan wën guɔ̈p." 10Gokë thiëëc, "Cï rot lëu këdë ba bɛn daai?" 11Go bɛ̈ɛ̈r, "Mony cɔl Jethu acï tiɔp nueen ku rɔɔth ɣanyin ku lëk ɣa, 'Lɔɔr wär Thiloam ku lɔk yïnyin.' Guɔ la, ku kaam wën lɔɔk ɣɛn ɣanyin, ke ɣa tïŋ piny nyin yic." 12Gokë thiëëc, "Yen ako?" Go bɛ̈ɛ̈r, "Akuɔ̈c." 13Gokë mony wën cï cɔɔr thɛl tënë kɔc akut Parathï. 14Aköl nueen Jethu tiɔp ku rɔɔth raan nyin bï daai, ee ya aköl cïï kɔc ye luui. 15Go kɔc akut Parathï mony wën bɛn thiëëc tɛ̈ cï ye liɛp nyin thïn. Go lɛ̈k ke, "Yeen acï tiɔp tääu ɣanyin, ku laak ɣanyin, ku ëmën alëu ba piny tïŋ." 16Go kɔc kɔ̈k akut Parathï lueel, "Raan cï kënë looi acïï lëu bï bɛ̈n tënë Nhialic, rin acï löŋ cïï kɔc ye luui thek." Go kɔc kɔ̈k lueel, "Lëu këdë bï raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m kädït jäŋ gɔ̈i, cït käkkä, looi?" Gokë keyiic tek kamken. 17Go kɔc akut Parathï mony wën bɛn thiëëc, "Yïïn ye lueel lɔn cï yen yï liep nyin apath, ku yïïn ye lueel ye yen ŋa?" Go bɛ̈ɛ̈r, "Ee raan käk Nhialic tïŋ." 18Ee këc bäny Itharel gam lɔn cï yen cɔɔr ku ben nyin kuɛk, agut tɛ̈ bï kek kɔc ke dhiëth ye cɔɔl, 19ku thiëckë ke, "Ye manhdun kënë? Ayakë lueel lɔn cï ye dhiëëth ke ye cɔɔr, lëu këdë, bï piny tïŋ?" 20Go wun ku man bɛ̈ɛ̈r, "Aŋicku lɔn ye yen manhda, ku lɔn cï ye dhiëëth ke ye cɔɔr. 21Ku akucku tɛ̈ cï yen piny jäl tiɛ̈ŋ thïn, ɣok aa kuc raan cï ye liep nyin aya. Thiëckë, yeen acï dït ku alëu bï këde bɛ̈ɛ̈r ë rot." 22Wun ku man aacï jam këlä rin riɔ̈ɔ̈c kek bäny Itharel, rin cï kek ye mat lɔn kuat raan gam Jethu lɔn ë yen Raan cï lɔc ku dɔc, ka dhil cuɔp wei tɛ̈n amat kɔc Itharel. 23Rin kënë, yen ë lueel wun ku man ye ëlä, "Yeen acï dït, thiëckë!" 24Gokë mony wën cï dhiëëth ke cï cɔɔr bɛn cɔɔl arak dɛ̈t, ku lëkkë ye, "Kuɛ̈ɛ̈ŋ ë Nhialic nhom lɔn bï yïn yic lueel. Aŋicku lɔn mony kënë ë raan adumuɔ̈ɔ̈m." 25Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, "Akuɔ̈c lɔn ye yen raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m, wɛ̈t yen ŋiɛc, ɣɛn a ɣa ye cɔɔr ku ëmën ɣɛn ë piny tïŋ." 26Gokë thiëëc, "Yeŋö cï looi tënë yïn? Cï nyiɛ̈nku kuek këdë?" 27Go bɛ̈ɛ̈r, "Aca lɛ̈k we wënthɛɛr, ku acäk ye piŋ. Ye rin ŋö wïc wek wɛ̈t bäk bɛn piŋ? Tɛ̈dɛ̈t wiɛ̈ckë aya bäk ya kɔcken ye buɔɔth?" 28Gokë lat ku luelkë, "Yïn acï ya raanden ye buɔɔth, ɣok aa kɔc Mothith. 29Aŋicku lɔn cï Nhialic jam tënë Mothith, ku na ye monytui, ka cɔkku kuc aya tɛ̈ bïï yen thïn!" 30Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, "Kë gɛ̈i kɔc akïn! Akuɔ̈ckë tɛ̈ bïï yen thïn, ku yeen guɔ̈p acï nyiɛ̈nkiɛ̈ liep! 31Aŋicku lɔn cïï Nhialic wɛ̈t kɔc adumuɔ̈ɔ̈m ye piŋ, ku yeen ë wɛ̈t kɔc thek ye ku loikë luɔiden cï lɛ̈k ke piŋ. 32Ɣɔnthɛɛr cɛk pinynhom akɛ̈c kaŋ piŋ lɔn le yen raan cï dhiëëth ke ye cɔɔr cï kuek nyin. 33Na cie lɔn bïï raan kënë tënë Nhialic, ka cïï lëu bï këcït kënë looi." 34Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Yïn acï dhiëëth ku muk yï adumuɔ̈ɔ̈m yic, ku wïc ba ɣo piɔ̈ɔ̈c?" Ku copkë wei tënë amat. 35Go Jethu piŋ lɔn cï kek ye cuɔp wei. Nawën yök ke lueel, "Ye wɛ̈t Manh Raan gam?" 36Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, "Bɛ̈ny, lɛ̈k ɣa ye ŋa, rin ba lëu ba gam." 37Go Jethu lɛ̈k ye, "Yeen aca tïŋ, ku yen ë raan jam kek yï ëmën." 38Go mony wën lueel, "Bɛ̈ny aca gam." Ku gut yenhiɔl piny Jethu nhom. 39Go Jethu lueel, "Ɣɛn acï bɛ̈n pinynhom tɛ̈n ba wɛ̈t teem, rin bï cɔɔr piny tïŋ, ku bï kɔc piny tïŋ jäl cɔɔr." 40Go kɔc kɔ̈k akut Parathï rɛ̈ɛ̈r kek ye wël cï lueel piŋ ku thiëckë, "Ee ciɛ̈t wïc ba lueel lɔn ye ɣok cöör aya?" 41Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Na we ye cöör ke wek aa cïn gup awuɔ̈c, ku rin ye wek ye lueel lɔn ye wek piny tïŋ, ke wɛ̈t kënë aye nyooth lɔn le wek gup awuɔ̈c."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\