Luka 1

1Tënë Thiöpiluth, cït tɛ̈ ye piɛ̈ŋ ye, acï kɔc juëc them bïk käk cï röt looi kamkua gɔ̈t. 2Aacï gɛ̈t käk cï kɔc cï ke tïŋ, ku kɔc lui wɛ̈t Nhialic lɛ̈k ɣo tɛ̈wäär jɔɔk käkkä röt. 3Këya, Bänydiɛ̈, wën cï ɣɛn käk cï röt looi muk cök tɛ̈wäär jɔɔk kek röt, aca tak ba ke gɔ̈t apath tënë yï, 4rin bï yïn käjuëc cï piɔ̈ɔ̈c tënë yï jäl ŋic lɔn cïï kek ye lueth. 5Wäär ye Ɣërot bɛ̈nyŋaknhom pan Judia, raan käk Nhialic cɔl Dhäkaria ë tɔ̈ thïn, ku yeen ë ye raan akut kɔc käk Nhialic cɔl Abija, ku yeen ë la tiŋden cɔl Elithabeth, nyɛn kuat Aron. 6Dhäkaria ku Elithabeth aake ye kɔc path tënë Nhialic, rin keek aake rɛ̈ɛ̈r ke cïn gup awuɔ̈c ke thek lööŋ Nhialic. 7Ku keek aake cïn mïth rin Elithabeth ëcïï dhiëth, ku keek aake cï dhiɔp kedhie aya. 8Naɣɔn akäl tök, yen ke kuëër kɔc akut Dhäkaria bïk luui luaŋ Nhialic, 9ke kɔcken akut cuɛt gɛk, go lööny tënë ye bï ya yen la adöŋ ŋïr took ariäk nhom luaŋ Nhialic. Go la luɛɛk. 10Ku tɛ̈wën took yen adök luɛɛk, ke kɔc juëc awën cï guëër aake rɔ̈ɔ̈k aɣeer. 11Kaam wën, ka atuny Nhialic nyuth rot ye ke kääc lɔŋ cuëc ariäk nhom tɛ̈wën took yen adöŋ ŋïr thïn. 12Tɛ̈wën tïŋ Dhäkaria ye, go riɔ̈ɔ̈c apɛi ku muum nhom. 13Go atuny Nhialic lɛ̈k ye, "Dhäkaria! Duk riɔ̈c, rɔ̈ɔ̈kdu acï Nhialic piŋ, ku ëmën tiɛŋdu Elithabeth abï manh moc yök. Na la dhiëëth, ka bï cɔl Joon. 14Wek aabï puɔ̈th miɛt wedhie wek tiɛŋdu tɛ̈ le ye dhiëëth. Ku kɔc juëc aabï puɔ̈th miɛt ke we aya, 15rin yeen abï ya raan töŋ ril kam kɔc käk Nhialic tïŋ. Ku yeen acïï bï ya dek kuat muɔ̈n la yic luɔu. Ku yeen abï Wëi Nhialic la yeguɔ̈p ke cɔk ŋoot man yäc, 16ku yeen abï kɔc Itharel cɔl adhuk Nhialic Bänyden. 17Abï kaŋ tuɔ̈l tënë Bɛ̈ny kek riɛl thöŋ cïmën riɛl Nhialic wäär tɔ̈ tënë Elija. Ku Joon abï wärken ë mïth cɔl anhiar miɛ̈thken. Ku kɔc ril nhïïm ëmën cie wɛ̈t Nhialic ye piŋ, aabï kenhïïm waar. Ku këya, yen ë tɛ̈ cï Joon kɔc cɔl aa guiir röt thïn rin bɛ̈n Bänyda." 18Go Dhäkaria lueel tënë atuny Nhialic ëlä, "Ba ŋic këdë lɔn bï kënë rot looi? Ɣɛn acï dhiɔp ku tiɛŋdiɛ̈ acï dhiɔp aya." 19Go atuny Nhialic dhuɔ̈k ye, "Ee ɣɛn Gabriɛl, rɛ̈ɛ̈r Nhialic lɔ̈ɔ̈m ku ɣɛn acï tooc ba yï bɛ̈n lɛ̈k wɛ̈t puɔth kënë. 20Rin këc yïn wɛ̈t ca lueel gam, yïn abï rëër yï cie jam, ɣet tɛ̈ bï kënë rot kaŋ looi akölden bï yen rot looi ke cït tɛ̈de." 21Tɛ̈n awën, kɔc aake tit Dhäkaria ke cï gäi kë rëër yen luaŋ Nhialic apɛi këlä. 22Nawën le bɛ̈n bei ke cïï jam, gokë ŋic lɔn le yen kë cï rot nyuɔ̈th ye, tɛ̈wën ye yen nyuuth yecin ku cïï jam. 23Nawën la nïn luui Dhäkaria luaŋ Nhialic thök, ke dhuk paande. 24Nawën ke tiɛŋde Elithabeth yök meth, ku jɔl rëër baai pɛ̈i kadhiëc ke cie la aɣeer. 25Ku jɔl ya lueel, "Nhialic acï kënë looi tënë ɣa bï piathde nyuɔ̈th ɣa, ku acï kë ye ɣa dhɔ̈l guɔ̈p rin cï ɣɛn rol jal nyaai!" 26Tɛ̈wën ye pɛ̈i Elithabeth dätem, ke Nhialic tooc atuɔ̈nyde Gabriɛl gen Nadharet tɔ̈ pan Galilia, 27tënë nyan bïm cɔl Maria, ku ë thiɛɛk mony cɔl Jothep, raan dhiënh Bɛ̈nyŋaknhom Debit. 28Go atuny Nhialic bɛ̈n tënë ye ku lueel ëlä, "Madho, yïn athiäŋ dhëëŋ Nhialic. Bänyda atɔ̈ ke yï!" 29Go Maria riɔ̈ɔ̈c ku muum nhom wën piŋ yen wëlkä, ku thööŋ yepuɔ̈u käk tɔ̈ ë wɛ̈t kënë yic. 30Go atuny Nhialic lueel tënë ye, "Duk riɔ̈c Maria, yïn anhiɛɛr Nhialic. 31Yïn abï meth yök, manh moc. Ku na la dhiëëth ka ba cäk ke cɔl Jethu. 32Abï ya raandït apɛi Nhialic nhom. Ku abï cɔl Wën Nhialic Madhɔl. Ku Nhialic Bänyda abï bääny Debit wundït yiëk ye, 33ku abï ya bɛ̈ny pan yï Jakop akölriëëc ëbën, ku bäänyde acïï bï thök alanden!" 34Go Maria lueel tënë atuny Nhialic, "Bï rot looi këdë. Ɣɛn ë nyɛn bïm këc thiaak?" 35Go atuny Nhialic bɛn lɛ̈k ye, "Wëi Nhialic abï lööny yïguɔ̈p ku riɛlde abï bɛ̈n yïnhom. Manh thin dhëŋ ba dhiëëth abï cɔl Wën Nhialic. 36Ku dɛ̈t akïn aya, molɛ̈n Elithabeth cï dhiɔp acï meth jäl yök cɔk a wäär ye ye tïŋ ke ciɛ̈t cï rol. Päike aa dätem ëmën. 37Rin ŋic Nhialic käŋ looi ëbën. Acïn kë gök ye." 38Go Maria lueel, "Ɣɛn alony Bänyda, abï looi tënë ɣa cïmën wɛ̈tdu." Go atuny Nhialic jäl. 39Nawën nïn lik cök, ke Maria lööny dhöl ke cïn gääu bï la pan yï Dhäkaria rɛ̈ɛ̈r tɛ̈thöny pan Judia. 40Ku ler pan Dhäkaria ku muɔ̈th Elithabeth. 41Kaam wën piŋ Elithabeth Maria ke muɔ̈th ye, ke manh liɛc yen riäŋ yeyic. Ku go Wëi Nhialic guɔ lööny yeguɔ̈p. 42Ku lueel röldït tënë Maria, "Yïn aye leec diäär yiic ëbën, ku lec manh yänydu. 43Yeŋö thieek ɣayic abï man Bänydiɛ̈ ɣa bɛ̈n neem? 44Kaam wën piŋ ɣɛn yïröl yï muɔ̈th ɣa, ke manh tɔ̈ ɣayic mit puɔ̈u ku le nyooŋ-nyooŋ. 45Yïn amit guɔ̈p rin cï yïn wɛ̈t Bänyda gam, lɔn bï wɛ̈t cï lɛ̈k yï rot tiɛɛŋ!" 46Go Maria lueel, "Yïn Bänyda yïn apiaany ɣapuɔ̈u, 47ku ɣɛn acï puɔ̈u miɛt tënë Nhialic pïr ɣɛn, 48rin cï yen aluɔnyden cie kuɛ̈ɛ̈c nhom lieec. Ku akölë le tueŋ, riëëc ëbën abä leec rin cï Nhialic ɣɛn dɔɔc, 49rin cï Nhialic Madhɔl kädït looi tënë ɣɛn. Yen aril ku adhëŋ. 50Ku yeen alir puɔ̈u tënë kuat raan ëbën, kuat riɔ̈c ë yeen. 51Nhialic acï kɔc bäŋ nhiam thiäi pinynhom köŋden ril. 52Ku acï bäny ril piɛ̈k piny thɔ̈cken nhïïm, ku jɔt kɔc cïï nhiam cie kuɛ̈ɛ̈c nhïïm nhial. 53Ku ee kɔc ŋɔ̈ŋ wïc käŋ, yiëk käjuëc ku nyiëŋ ajiɛɛk. 54Ku acï wɛ̈tden cï thɔ̈n wärkuan dït tiɛɛŋ nhom ku kony aluɔɔnyke, kɔc Itharel. 55Cïmën wäär cï yen ye lɛ̈k wärkuan dït, Abaram ku mïth cï lɔ̈k dhiëëth!" 56Ku jɔl Maria rëër kek Elithabeth tɛ̈cït pɛ̈i kadiäk ku dhuk panden. 57Nawën ke pɛ̈i Elithabeth thök, ku dhiëëth manh moc. 58Nawën piŋ kɔc akeu nhom ku kɔc ruääi ke ye lɔn cï Nhialic ye lieec, ke mit puɔ̈th apɛi. 59Nawën aköl ye nïn bɛ̈t, ke kɔc bɔ̈ bï meth bɛ̈n ŋoot. Ku wïckë bïk cäk rin wun Dhäkaria. 60Go man kuec ku lueel, "Acɔl Joon." 61Gokë lueel tënë ye, "Acïn raan ruääi ke we cï cäk ë rinkä." 62Ku nieukë wun nyin, ku thiëckë tɛ̈ bï yen meth cäk thïn. 63Go Dhäkaria agen gɛ̈tgɛ̈t cɔɔl ku gɛ̈t, "Acɔl Joon." Gokë gäi ëbën. 64Ku kaam thiin awën ke go ŋiɛc jam ku leec Nhialic. 65Go kɔc thiääk ke ke gäi, ku thiëi wëlkä pan Judia yic, ku ye kɔc ëbën jam ë ke. 66Ku kuat raan cï wëlkä piŋ ë gäi ku lueel, "Manhë, bï jäl yiëndë aköldä?" Rin ë yic, riɛl Bänyda arɛ̈ɛ̈r kek ye. 67Go Wëi Nhialic lööny Dhäkaria guɔ̈p, ku lueel maany cï Nhialic nyuɔ̈th ye ëlä, 68"Lecku Bɛ̈ny, Nhialic Itharel! Rin cï yen bɛ̈n bï kacke bɛ̈n luɔ̈k. 69Ku cɔl raan pïr ɣo atul ɣön Debit aluɔnyde. 70Wɛ̈tde acï kɔc käkke tïŋ lueel thɛɛr, 71lɔn bï yen ɣo kony alɛikua ku kɔc man ɣo. 72Acï Nhialic lueel lɔn bï yen wärkuan dït lieec, ku muk lɔ̈ŋ ë dɔ̈ɔ̈r cï yen määth dɔm ke ke nhom. 73- 74Cïmën cï yen mël kuëŋ tënë Abaram wädïtda, ku thɔn lɔn bï yen ɣo kony alɛikua, ɣok aabï këde ya looi ke cïn diɛɛr, 75tɛ̈ ɣer ɣok puɔ̈th ku lok cök yenhom akölaköl tɛ̈ pïïr ɣok. 76Ku yïn manhdiɛ̈, yïn abï ya raan käk Nhialic tïŋ, yïn abï la tueŋ yenhom ba dhöl la guiir tënë yeen. 77Ba lɛ̈k kɔc tɛ̈ bï kek pïr akölriëëc ëbën yɔ̈k thïn, tɛ̈ pɛ̈l adumuɔ̈ɔ̈mken piny. 78Nhialic alir puɔ̈u, ku yen abï raan cït ruɛl cɔl abɔ̈ pinynhom. 79Ku yeen abï ruɛl tënë kɔc tɔ̈ muɔ̈ɔ̈th yic, rɛ̈ɛ̈r thou yic, bïk dhöl ye kɔc dɔ̈ɔ̈r ke Nhialic jäl yök." 80Ku Joon acï jäl dït ku yïk Wëi Nhialic riɛl dït. Ku pïïr roor tɛ̈ cïï ceŋ ë rot ɣet aköl tul yen Itharel nhom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\