Luka 11

1Ɣɔn akäl tök Jethu ë rɔ̈ɔ̈k, nawën cï rɔ̈ɔ̈kde jal thök, ke lueel raan tök kam kɔcken ye buɔɔth tënë ye, "Bɛ̈ny, piɔ̈ɔ̈c ɣo tɛ̈ bï ɣok aa röök thïn, cïmën wäär cï Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm kɔcken ye buɔɔth piɔ̈ɔ̈c." 2Go Jethu lɛ̈k ke, "Yakë lueel këlä tɛ̈ röök wek, 'Wädan tɔ̈ nhial, bï riɛnku aleec. Bï bäänydu bɛ̈n ɣoyiic. 3Muɔc ɣook miëth akölaköl. 4Ku päl adumuɔ̈ɔ̈mkua piny tënë ɣook, rin ye ɣok wɛ̈t puɔ̈l tënë kɔc rɛc ɣook. Ku duk ɣook cɔl athem kërac.' " 5- 6Ku ben Jethu lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth, "Tɛ̈dë, na yïn ala mäthdu ku lɔr tënë ye wakɔ̈u wɛ̈ɛ̈r ciɛl yic ku luel tënë ye, 'Mäthdiɛ̈ gäm ɣa ayuɔ̈p kadiäk. Rin mäthdiɛ̈n cï la keny acï bɛ̈n paandiɛ̈, ku ɣɛn acïn miëth gäm ye.' 7Ku bëër ɣööt alɔŋ thïn ku lueel, 'Duk ɣa rɛ̈ɛ̈m nhom. Ɣöt acï gur thok, ku ɣok aacï tɔ̈c ɣok miɛ̈thkiɛ̈. Ɣɛn acïï rot ben jɔt ba yï gäm ayuɔ̈p.' 8Ku la Jethu tueŋ ku lueel, na cɔk alɔn cïï monyë rot jɔt bï gäm ayuɔ̈p rin yen mäthdu, ka ŋot bï rot jɔt bï gäm kuat kë wïc, rin yïn acïï guɔ̈p bï riɔ̈ɔ̈c ë ye, ku lɔɔr tueŋ ke thiëc. 9Këya alɛ̈k we, thiëc, ku abï Nhialic gäm yï, na wïc këdäŋ tënë Nhialic ka yök. Ku ë tɛ̈de aya, na gut ɣöt thok, ka ŋany thok tënë yï. 10Raan thiëc aye gäm ke wïc, ku raan la kë wïc aye yök. Ku ɣöt aye ŋaany thok tënë raan wïc ye. 11Yeŋa kamkun na le meth, ku thiëëc manhde miëth ke gɛ̈m këpiiny tɛ̈ wïc yen rɛ̈c. 12Ku na wïc tuɔŋ ajïth, ke dɔm kiɛth ku gɛ̈m ye. 13Na ŋiɛckë wek kɔc ë luui kärɛc bäk miɛ̈thkun aa gäm käpath, ke cäk lëu bäk ŋic lɔn bï Wuurdun tɔ̈ nhial ye ŋic apɛi bï Wëi Nhialic tuɔ̈c kɔc thiëc ye." 14Naɣɔn akäl tök ke Jethu ë cop jɔŋrac wei raan guɔ̈p, ku ëcie jam. Nawën cï jɔŋë jäl yeguɔ̈p ke mony awën jam. Go thän awën tɔ̈ thïn gäi apɛi, 15ku lueel kɔc kɔ̈k, "Ee Beldhebul bɛ̈ny jakrɛc yen ë ye yiëk riɛl bï ke aa cuɔp wei." 16Ku ë wïc kɔc kɔ̈k bïk deep wɛ̈t, ku thiëckë bï kënë jäŋ gɔ̈i looi, bï nyuɔ̈th ke lɔn ye Nhialic käkke gam. 17Ku Jethu ë ŋic kë yekë tak, go lɛ̈k ke, "Na tek kɔc paan tök keyiic ku thɛ̈rkë ë kamken, ke pan kënë abï riääk. Ku na tuum dhiënh tök yenhom aya ku thɛ̈rkë kamken ë röt, ke dhiënh kënë abï wɛɛr aya. 18Këya, na tek jakrɛc keyiic ku thɛ̈rkë ë kamken ke cïï thök? Ayakë lueel lɔn ye ɣɛn jakrɛc cuɔp wei riɛl ye Beldhebul gäm ɣa. 19Ku na ye riɛl Beldhebul yen ye ɣɛn jakrɛc cuɔp wei, ke ye riɛl ŋa yen ye kɔckun yakë buɔɔth ke cuɔp wei? Calkë ke aa lëk we yic. 20Ku na ye riɛl Nhialic yen ye ɣɛn jakrɛc cuɔp wei, ke ŋiɛckë lɔn cï bääny Nhialic bɛ̈n tënë we. 21"Na tit raan ril paande thok ë tɔɔŋ ku köt, ke käkke aacïï nyiɛɛi. 22Ku na mɛ̈t raan dɛ̈t ril, ka wer ye. Ku jɔl käk muk bï yen rot tiit nyaai ëbën, ku tek käk cï rum. 23"Raan këc rot mät ɣa acie raandiɛ̈, ku raan cïï ɣa kony bï kɔc lɛ̈k wɛ̈t Nhialic, ee kɔc thiɔ̈i. 24"Tɛ̈ cï jɔŋrac jäl raan guɔ̈p, ee piny yɔ̈ɔ̈p tɛ̈dɛ̈t bï yen lɔ̈ŋ thïn. Na cïn tɛ̈ yök, ka lueel, 'Ɣɛn abï dhuk tënë raan wäär jiël ɣɛn thïn.' 25Ku dhuk ku yök raan wäär, ke cït ɣön cï guiir yic apath, 26ku dhuk ku le bɛ̈n kek jakrɛc apɛi kɔ̈k kadhorou wär ye, ku lek yeguɔ̈p. Ku pïr ë raan kënë ë jäl rɛ̈ɛ̈c apɛi tënë pïrden tueŋ." 27Kaam wën jiɛɛm yen këlä, ke tik jam röldït kɔc yiic ku lëk ye, "Tiŋ ë dhiëth yï ku muk yï amit guɔ̈p apɛi." 28Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lueel, "Ee yic, ku kɔc mit gup alanden aa kɔc wɛ̈t Nhialic piŋ ku loikë." 29Tɛ̈wën cï kɔc juëc kenhïïm kut Jethu lɔ̈ɔ̈m, ke lueel, "Yeŋö be riëëc akölë rɛ̈ɛ̈c këlä? Ee riëëc ye wïc bï kënë jäŋ gɔ̈i tïŋ. Ku acïn kë bï nyuɔ̈th ke. Ee kënë jäŋ gɔ̈i wäär cï rot looi tënë Jona yen abïk tïŋ. 30Cïmën wäär cï Jona raan käk Nhialic tïŋ jäl a kït tënë kɔc Ninibe, këya Manh Raan abï jäl a kït tënë kɔc akölë ëbën. 31Tiŋ bɛ̈ny wäär jiël pan Athia abï rot jɔt aköl luŋdït ku gɛ̈k riëëc akölë, rin cï yen jäl tɛ̈mec apɛi bï wël puɔth bɛ̈nyŋaknhom Tholomon la piŋ, ku ɣɛn jam kën, ɣɛn adït tënë Tholomon. 32Aköl luŋdït kɔc gen Ninibe aabï we gɔ̈k rin cï kek kepuɔ̈th waar, ku pälkë luɔi kärɛc wäär cï Jona ke lɛ̈k. Ku alɛ̈k we, ɣɛn jam kënë, ɣɛn adït tënë Jona. 33"Acïn raan cï mermer kaŋ ɣäth ɣöt ku kum nyin. Aye tɔ̈ɔ̈u tɛ̈n ye yen ɣöt mer yic thïn, bï piny amer tënë raan la ɣöt. 34Puɔ̈n path acït nyin path. Raan path nyin ë daai apath, acïï thöŋ kek raan cï cɔɔr cie daai apath. 35Këya, luɔikë röt bäk puɔ̈th la cök, ku duɔ̈kkë puɔ̈th cɔɔr. 36Na yïn aɣer puɔ̈u, ke yïn acït raan këc cɔɔr ë daai apath cïmën dhie ye mac piny riaal." 37Nawën cï Jethu thök ë jam, ke cɔɔl raan töŋ akut Parathï paande bïk la mïth, go la ku nyuuc ku mïth ke këc yecin ku yecök lɔɔk cïmën ciɛɛŋ kɔc Itharel. 38Kënë, acï raan akut Parathï wën la baai bɛ̈n gɔ̈i apɛi. 39Go Jethu lueel tënë ye, "Wek kɔc akut Parathï, aa wegup aɣeer kek yakë lɔɔk, ku piäthkun aacï thiäŋ kärɛc apɛi. 40Kɔc cïn kë ŋiɛckë! Këc Nhialic yen cak guɔ̈p, puɔ̈u alɔŋthïn cak aya? 41Biökruɛɛl aye nyuɔɔth puɔ̈n ɣer tɛ̈ muɔɔc yïn kɔc, ku acie miɔ̈c ye yïn biökruɛɛl nyuɔɔth ë path. 42"Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we, kɔc akut Parathï. Wek aa Nhialic juɛ̈r kälik, käk cït tök ë thiäär yic käkkun yakë ke puur ë dum yiic, ku kuat wɛl kɔ̈k ëbën. Ku wɛ̈t la cök ku nhiɛ̈r Nhialic akuɔ̈ckë looi. Käkkä aa dhiɛlkë looi, ku luɔikë käkkä aya. 43"Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we, kɔc akut Parathï. Ayakë nhiaar bäk aa nyuc tueŋ thöc kɔcdït nhïïm tɛ̈n amat, ku ye we muɔ̈ɔ̈th athɛ̈ɛ̈k ɣɔ̈n ë ɣɔɔc yiic. 44Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we, wek aa thöŋ kek rɛ̈ŋ cïn kë ye ke ŋic, ye kɔc cath kenhïïm ë path, ku kärɛc cïk thiaan keyiic piiny aacïï ŋic." 45Nawën, ke raan tök kɔc piööc ë lööŋ jɔt rot ku lueel tënë ye, "Bɛ̈ny, tɛ̈ jiɛɛm yïn këlä, ke yïn ë ɣo lat aya." 46Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wek kɔc piööc ë lööŋ, kärɛc aa tit we aya. Wek aa kɔc piööc käril apɛi cie lëu bï ke looi. Ku wek aacie kɔc kony aya ë luɔiden. 47Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we. Awëëŋkui, wek aa rɛ̈ŋ path buth tënë kɔc käk Nhialic tïŋ, kɔc wäär nɛ̈k wärkun dït. 48Acäk gam lɔn këwäär cï wärkun dït looi apath, ku na we tɔ̈ thïn ŋuɔ̈t wek cï näk aya. Rin aacï kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k ku buɔ̈thkë räŋken. 49Ku rin ë wɛ̈t kënë yen acï Nhialic ye lɛ̈k we ëlä, 'Wek aaba tuɔ̈c kɔc käkkiɛ̈ tïŋ ku atuuc. Ku wek aabï kɔc kɔ̈k nɔ̈k ku cuɔpkë kɔc kɔ̈k wei.' 50Riëëc akölë abï tɛ̈m awuɔ̈c rin cï yen kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k tɛ̈wäär cɛk piny ɣëët ëmën, 51jɔɔk ë nääk Abel ɣet nääk Dhäkaria wäär näk luaŋ Nhialic. Ku ben Jethu lɛ̈k ke, riëëc akölë abï tɛ̈m awuɔ̈c rin ë käkkä ëbën! 52"Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we, wek aa yic moony tënë kɔc ku acäk ye gam kek week ë röt. Ku wek aa kɔc kɔ̈k wïc yic bïk gam gël!" 53Nawën wïc Jethu bï jäl, ke jiëëm kɔc akut Parathï ku kɔc piööc lööŋ guɔ̈p apɛi, ku thiëckë wël juëc ku wïckë bï ke dhiɛl dhuk nhïïm, 54rin wïc kek ye bïk deep wɛ̈t bïk dɔm, tɛ̈ le yen wɛ̈t rɛɛc lueel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\