Luka 13

1Nawën ke kɔc bɔ̈ tënë Jethu, ku lëkkë ye lɔn cï bänydït Pilato kɔc Galilia cɔl anäk, kɔc ke cï käk juërkë Nhialic la nɔ̈k luaŋ Nhialic Jeruthalem. 2Go Jethu bɛ̈ɛ̈r. "Yakë tak lɔn kɔc Galilia cï nɔ̈k ëmën aa kärɛc apɛi wɛ̈r kek kɔc Galilia kɔ̈k looi? 3Acie yic! Ku cäk ŋic lɔn wek aabï thou aya cïmënden, tɛ̈ cïï wek kärɛc yakë looi päl, ku wɛ̈lkë wepuɔ̈th Nhialic? 4Ku na kɔc wäär kathiäär ku bɛ̈t wïk ɣön bäär apɛi kenhïïm Thiloam bïk thou ëbën, ye kek kɔc kärɛc looi Jeruthalem kepɛ̈c? 5Aacie ke! Ku alëk we, na cäk luɔi kärɛc päl, ke wek aabï thou ëbën cïmënden." 6Go Jethu ke lɛ̈k kääŋ kënë, "Monytui ëcï tim luɔk com duɔmde. Nawën thööŋ tɛ̈ cï yen luɔk, ke bɔ̈ bï bɛ̈n bet. Go ciɛ̈n mïth yök yenhom. 7Go puɔ̈u riääk apɛi, ku lëk raan lui dom yic bï yɛp wei, ku lëk ye, 'Aca tiit run kadiäk ku acïn manh töŋ ca yök yenhom. Yeŋö pɛ̈l ye bï dom rooc ë path ke cie luɔk?' 8Go raan ë luɔi bɛ̈ɛ̈r, 'Bɛ̈ny, päl ë ruɔ̈ɔ̈n töŋ kënë ë path, aba guiir ku tääu dhiääp yecök. 9Na lok ruɔ̈ɔ̈ntui ka path, ku na cïï lok, ka jɔl cɔl ayep.' " 10Tɛ̈wën aköl cïï kɔc ye luui ke Jethu piɔ̈ɔ̈c tɛ̈n amat kɔc Itharel, 11ke tik ë tɔ̈ thïn ke la guɔ̈p jɔŋrac cï ye dhoŋ kɔ̈u, bï yekɔ̈u cïï ye jɔt ruɔ̈ɔ̈n thiäär ku bɛ̈t. 12Nawën tïŋ Jethu ke cɔɔl ku lëk ye, "Tik, yïn acï kony." 13Ku tɛ̈ɛ̈u yecin yekɔ̈u. Ku kaam thiin awën ke la kɔ̈u cök. Go Nhialic leec. 14Ku raandït tɛ̈n amat ëcï puɔ̈u dak apɛi rin cï Jethu ye kony aköl cïï kɔc ye luui. Ku lëk kɔc awën tɔ̈ thïn, "Ɣok aa la nïn kadätem ye kɔc luui. Ke raan alëu bï bɛ̈n akäl tök kam ë nïnkä yiic bï bɛ̈n kony, ku acie aköl cïï kɔc ye luui." 15Go Bɛ̈ny bɛ̈ɛ̈r ke tɔɔn guɔ̈p, "Aa wek kɔc la gup ruëëny! Le raan tök ë kamkun cie ɣäkke ye lony aköl cïï kɔc ye luui bï ke la wiëc wal ku pïu? 16Ku tiŋ kënë, nyan many Abaram cï bɛ̈ny jak dhoŋ kɔ̈u, bï ya rëër ke duɔl ë runkä kathiäär ku bɛ̈t, cïï path bï kony aköl cïï kɔc ye luui bï la cök?" 17Tɛ̈wën lueel yen ye këlä, ke kɔc awën man ye yär gup, ku mit thän dïït awën tɔ̈ thïn puɔ̈th käk kɔc gɔ̈i cï Jethu looi. 18Ku la Jethu tueŋ ke jam ku lueel, "Bääny Nhialic cït ŋö? Yeŋö ba thɔ̈ɔ̈ŋ ke ye? 19Aba thɔ̈ŋ manh tim koor nyin cï raan com duɔmde. Go dït abï ya tim dïttet ye diɛt ɣɔ̈ɔ̈tken yïk kɛ̈rke kɔ̈th." 20Ku ben lueel, "Yeŋö ba bɛn thɔ̈ŋ bääny Nhialic? 21Acït lon cï tik puɔr ayumdït tet yic, na lä ke piäär ëbën." 22Ku bɛ̈r Jethu ke kuany gɛɛth ku bɛ̈ɛ̈i yiic ke la Jeruthalem. 23Go raan tök thiëëc, "Bɛ̈ny! Le kɔc lik bï poth bïk la pan Nhialic?" Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, 24"Thamkë bäk bak dhël ye kɔc gum thïn yic, rin alɛ̈k we lɔn wïc kɔc juëc ye bïk la alɔŋthïn, ku acïk bï lëu. 25Tɛ̈ jɔt wun baai rot ku riit ɣöt thok, wek aabï kɔ̈ɔ̈c aɣeer ku jälkë ɣöt tɔɔŋ thok ku luɛlkë, 'Bɛ̈ny, ŋany ɣöt thok tënë ɣo,' ku abï bɛ̈ɛ̈r tënë we, 'Akuɔ̈c tɛ̈ bïï wek thïn.' 26Ku abäk lɛ̈k ye, 'Ɣok aacï mïth ku dëkku kek yï, ku yïn acï piööc ë gɛɛthkua yiic!' 27Ku abï dhuk nhom ku lueel, 'Alɛ̈k we bäk piŋ, wek aacïï bɔ̈ ɣöt rin wek aacä ŋic. Jälkë, kɔc luui ë kärɛc!' 28Ku tɛ̈ cï yï cuɔp wei, ke yïn ariääk puɔ̈u ku dhiau aba yïthok a kac tɛ̈ tïŋ yïn Abaram, ku Ithäk ku Jakop ku kɔc käk Nhialic tïŋ, ke rɛ̈ɛ̈r bääny Nhialic yic pan Nhialic, ku gël yï wei thïn! 29Ku kɔc aabï bɛ̈n pinynhom ëbën ku camkë yan bääny Nhialic. 30Ku kɔc tɔ̈ ciëën ëmën aabï tɔ̈ tueŋ. Ku kɔc tɔ̈ tueŋ aabï dhuk ciëën." 31Tɛ̈ɛ̈n, ke kɔc akut Parathï bɔ̈ tënë Jethu ku lëkkë ye, "Jäl ë tɛ̈n rin bɛ̈ny Antipäth Ɣërot awïc bï yï nɔ̈k." 32Go Jethu lueel, "Lak ku lɛ̈kkë raan la guɔ̈p awandït lɔn ɣɛn abï la tueŋ akölë ayï nhiäk ɣa cop jakrɛc wei kɔc gup, ku luɔi käk jäŋ gɔ̈i ye ɣɛn kɔc kony. Ku na ye nïn diäk ke ɣɛn abï luɔidiɛ̈ thöl pinynhom. 33Ku akölë ku nhiäk ku aköl dɛ̈ɛ̈të, ɣɛn ala tueŋ ɣa lui rin acïï path bï raan käk Nhialic tïŋ nɔ̈k tɛ̈dɛ̈t cie Jeruthalem. 34"Kɔc Jeruthalem! Kɔc Jeruthalem! Kɔc ë kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k, ku biɔ̈ɔ̈kkë kɔc cï tuɔ̈c we aleel. Ye arakdë cï ɣɛn ye wïc ba we kuɔ̈ɔ̈t yiic, ku kuɔny we cïmën adhie ye ajïth miɛ̈thke kuɔ̈m piny yewuɔ̈k, ku wek aacï kuec. 35Nhialic abï we nyäŋ pandun. Ku athɔ̈n we bäk ŋic, wek aacïï ɣa bï bɛn tïŋ ɣet aköl bï wek röt guiir, ku luɔrkë ɣa yai ke yakë lueel, 'Lecku raan bɔ̈ rin Bänyda.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\