Luka 17

1Naɣɔn akäl tök ke lueel Jethu tënë kɔcken ye buɔɔth, "Käk kɔc cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m aa röt dhiɛl looi akölaköl. Ku raan käkkä cɔl aloi röt abï kërac apɛi yök. 2Ee ŋuɛ̈ɛ̈n tënë ye diɛ̈t cï ruɔ̈k yeth aleldït tet, ku pïk wïïr bï mou, bï kɔc thiikä cïï cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m. 3Tiɛtkë röt! "Na loi mɛnhkui adumuɔ̈ɔ̈m, ke nyieny, ku na dhuk yepuɔ̈u ciëën kërɛɛc cï looi, ke yï pɛ̈l wɛ̈t piny tënë ye. 4Ku na looi kërac tënë yï arak dhorou akäl tök, ku bïï tënë yï arak dhorou aya, ku thiëëc yï ba wɛ̈t päl piny, ke yï pɛ̈l wɛ̈t piny tënë ye." 5Naɣɔn aköl dɛ̈t ke lueel atuuc tënë Bɛ̈ny Jethu, "Ɣok aa wïc gamdït, lɛ̈k ɣo tɛ̈ bï ɣok ye yɔ̈k thïn." 6Go Bɛ̈ny bɛ̈ɛ̈r, "Na gamdun cɔk kuur bï ciɛ̈t manh ŋaap, ka lɛ̈ukë bäk tim dïït tui yɔ̈ɔ̈k ëlä, 'Nyuɛ̈n rot bei piiny agut mei, ku lɔɔr pith rot wïïr!' Ke wɛ̈tdun aloi rot. 7"Na thööŋku lɔn raan tök kamkun ala alony cï la pur, tɛ̈dë ke cï la biöök amɛ̈l. Na le dhuk dom yic, ye lɛ̈k ye, 'Lɔc bɛ̈n ba bɛ̈n mïth?' 8Acïï bï lɛ̈k ye këya! Tɛ̈dë aba lueel tënë ye, 'Guir miëth tënë ɣa, ku tït ba kaŋ mïth ku dɛ̈k, na lä ciëën ke yïn abï jäl mïth ku dɛ̈kë.' 9Ku aloony aa cie leec tɛ̈ looi kek luɔiden. 10Athöŋ kek we aya, na luɔikë kë ca lɛ̈k we bäk looi, ka luɛlkë, 'Ɣok aa loony ë path, ee luɔida yen acuk looi ku acïn dɛ̈t.' " 11Nawën la Jethu Jeruthalem, ke tëk kam Thamaria ku Galilia. 12Nawën ɣeet gen thiin tɔ̈ dhël yic ke räm kek atuet thiäär. Gokë kɔ̈ɔ̈c tɛ̈mec, 13ku luelkë, "Jethu Bɛ̈ny, liec ɣo." 14Nawën tïŋ ke ke lueel, "Lak ku nyuɔ̈thkë röt kɔc käk Nhialic." Tɛ̈wën ŋoot kek dhël yic, ke tuet jiël kegup. 15Go raan tök dhuk tënë Jethu wën cï yen ye tïŋ ke tuet cï jäl yeguɔ̈p, ku leec Nhialic apɛi röldït, 16ku cuɛt rot piny Jethu nhom ku leec. Ku mony kënë ë raan Thamaria. 17Kënë acï Jethu cɔl athiëc ku lueel, "Cie raan thiäär yen cï kony bï tuet jäl kegup? Kɔc kɔ̈k kadhoŋuan aako? 18Yeŋö yen raan wun dɛ̈t yen dhuk bï Nhialic bɛ̈n leec?" 19Ku lëk ye, "Jɔt rot ku jäl. Gamdu acï pïïr." 20Naɣɔn akäl tök ke kɔc akut Parathï thiëc Jethu, "Bï bääny Nhialic yecök jɔɔk nɛn?" Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lueel, "Bääny Nhialic acie kënë na bïï ke tïŋ kɔc nyïn? 21Ku acïn raan lëu ye bï lueel, 'Daai tɛ̈n, yen akïn, tɛ̈dë ke lueel, yen akan.' Rin bääny Nhialic atɔ̈ wepuɔ̈th." 22Ku lueel Jethu tënë kɔcken ye buɔɔth, "Tɛ̈ bï wek ɣa, ɣɛn Manh Raan nhiaar diɛ̈t ɣa cɔk rëër ke we akäl tök abɔ̈. Ku ɣɛn acïï bï rëër tɛ̈n. 23Abï kɔc kɔ̈k lɛ̈k we lɔn cï ɣɛn dhuk ɣɛn atɔ̈ tɛ̈n, ke duɔ̈kkë gam, ku duɔ̈kkë ɣa cɔk wïc. 24Rin tɛ̈ dhuk Manh Raan, ka guɔ kë ŋic. Abäk tïŋ cïmën bir deŋ dhie yen nhial reet yic, ku tïŋ lɔŋ ku lɔŋë. 25Ku ɣɛn abï kaŋ gum apɛi, ku riëëc akölë acïï wɛ̈tdiɛ̈ bï gam. 26Tɛ̈ le Manh Raan bɛ̈n, ke kë bï rot looi abï ciɛ̈t këwäär loi rot wäär pïïr Noa. 27Ee nïnkä kɔc aake rɛ̈ɛ̈r ke mit puɔ̈th, keye mïth ku dëkkë ku loikë ruɛ̈i ɣet aköl le Noa riäi yic, ku bɔ̈ aboor ku moukë ëbën. 28Ku bɛ̈ndiɛ̈ abï thöŋ aya kek këwäär loi rot wäär pïïr mony cɔl Lot. Ee nïnkä kɔc aake ye mïth ku dëkkë, ku ɣɔckë käŋ ku ɣɔɔckë ke wei, ku purkë ku loikë ɣööt. 29Ku aköl wën jiël Lot Thodom, ke Nhialic cɔl deŋ atueny ë mac ku nɛ̈k kɔc ëbën, 30yen abï ciɛ̈t aköl bï Manh Raan dhuk. 31"Tɛ̈ le akölë bɛ̈n, ke raan rɛ̈ɛ̈r aɣeer acïï ben la ɣöt bï la guik kë muk. Ku raan tɔ̈ dom yic acï dhuk baai aya. 32Takkë këwäär cï rot looi tënë tiŋ Lot. 33Raan wïc ye bï wɛ̈ike kony aabï muɔ̈r, ku na ye raan mär wɛ̈ike ë riɛnkiɛ̈ ka bï wɛ̈ike muk akölriëëc ëbën. 34Wakɔ̈u ë nïnkä kɔc karou aabï tɔ̈ ɣööt ke nin. Raan tök kamken abï lɔc ku nyɛɛi ku dɔ̈ŋ raan tök. 35Këlä aya, diäär karou aabï luui ë tök luɔiden baai, tiɛŋ tök abï ɣäth nhial ku nyiëëŋ tiɛŋ tök piny. 36Ku abï rot looi këlä aya tënë kɔc lui dom yic. Raan dɛ̈t abï ɣäth nhial ku nyiëëŋ raan dɛ̈t piny." 37Go kɔcken ye buɔɔth thiëëc, "Bɛ̈ny, bï ke ɣäth tɛ̈nɛn?" Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Tɛ̈ rëër guɔ̈p kë cï thou thïn, aye cor yenhom mat thïn."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\