Luka 18

1Naɣɔn aköl dɛ̈t ke Jethu lëk kɔcken ye buɔɔth kääŋ bï ke piɔ̈ɔ̈c bïk dhiɛl aa röök akölaköl ku cïk dhɔ̈r. 2Ku lueel, "Wäthɛɛr bɛ̈ny luɔ̈k ë tɔ̈ thïn gɛn tök. Ku ëcie riɔ̈ɔ̈c Nhialic ku ë dhäl kɔc gup ëbën. 3Ku tiŋ lëër ë tɔ̈ ë gen kënë aya. Ku ë ye lac bɛ̈n tënë bɛ̈ny, ku lɛ̈ŋ bï luɔ̈k yic tënë mony luk kek. 4- 5Go bɛ̈ny wɛ̈tde cïï kuëëc nhom. Nawën le tak ke lueel, 'Na cɔk alɔn cïï ɣɛn ye riɔ̈ɔ̈c ë Nhialic, ku cä kɔc thek, ke rin ë tiŋ kënë ɣa rääm nhom ë bak, aba tïŋ ba dhiɛl luɔ̈k yic, na cä loi këlä, ka bï ya cool ë bɛ̈n ku cut ɣaguɔ̈p.' " 6Ku jɔl Jethu lɛ̈k ke, "Piɛŋkë tɛ̈ ye bɛ̈ny kuc luk jiɛɛm thïn. 7Cïï Nhialic lëu bï luk ŋiɛc looi tënë kɔcken cï lɔc, kɔc ye rɔ̈ɔ̈k aköl ku wɛ̈ɛ̈r? Bï ke cɔl ke mec tënë ye? 8Alɛ̈k we, abï luk ŋiɛc looi tënë ke. Ku na la dhuk, ɣɛn Manh Raan, ye kɔc kadë ba yök ke la gam pinynhom?" 9Ku lueel Jethu kääŋ kënë aya tënë kɔc röt yök ciɛ̈t kek path kepɛ̈c, ku dhälkë raan ëbën guɔ̈p. 10"Kɔc karou aake cï la luaŋ Nhialic bïk la röök, raan akut Parathï nhiam apɛi ku raan ë kut ajuër kɔc tuɔ̈ɔ̈r nyïn. 11Go mony nhiam akut Parathï bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈c ku röök ë rot ëlä, 'Yïn alɛɛc Nhialic, ɣɛn acïï thöŋ kek kɔc kɔ̈k, kɔc käk kɔc kɔ̈k tuɔ̈ɔ̈r nyïn, kɔc ë luui kärɛc ë diäär kɔc kɔ̈k kɔɔr. Yïn alɛɛc rin ɣɛn acïï thöŋ kek raan ajuër kut kënë. 12Ɣɛn ë thek ba cïï mïth, arak rou nïn kadhorou yiic, ku yïn aya juɛ̈r tök thiäär yic käkkiɛ̈n ya yök luɔi yic ëbën.' 13"Ku raan ajuër kut acï bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈c tɛ̈mec ku cïï yenyin ŋɛ̈ɛ̈r nhial wën röök yen, ku gut yepuɔ̈u amääth bï nyuɔɔth lɔn ë yen kärɛc looi ku lueel, 'Nhialic liec ɣa, ɣɛn ë raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m.' " 14Ku jɔl Jethu lɛ̈k ke, "Mony kënë, ku acie raan akut Parathï, acï dhuk baai ka adumuɔ̈ɔ̈mke cï päl piny tënë ye. Rin raan nhiam rot ɣäth tueŋ abï dhuɔ̈k ciëën, ku raan lir puɔ̈u rot tɔ̈ɔ̈u ciëën abï ɣäth tueŋ." 15Kɔc kɔ̈k aake mïth bɛ̈ɛ̈i tënë Jethu bï ke bɛ̈n dɔɔc. Go kɔc Jethu buɔɔth ke läät. 16Go Jethu mïth caal yelɔ̈ɔ̈m ku lueel, "Calkë mïth aa bɔ̈ tënë ɣa, duɔ̈kkë ke pën. Rin raan wïc ye bï la bääny Nhialic yic adhil gam cïmën ë mïth thiikä. 17Alɛ̈k we, raan wïc ye bï bääny Nhialic yök adhil wɛ̈t Nhialic gam, cïmën ye manh koor wɛ̈t kɔc ke dhiëth ye gam." 18Go raandït kɔc Itharel Jethu thiëëc, "Raan piööc path, yeŋö ba looi ba pïr akölriëëc ëbën yök?" 19Go Jethu lɛ̈k ye, "Yeŋö ye yïn ɣa cɔɔl raan path? Acïn raan path, ee Nhialic ë rot. 20"Ku na bɛ̈ɛ̈r wɛ̈tdu, ke yïn aŋic käk ye lööŋ Nhialic lueel, 'Duk tiŋ raandä kɔr, duk raan näk, duk cuëër, duk kuëëŋ wɛ̈t lueth. Thek wuur ku moor.' " 21Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, "Lööŋkä aaca muk nhïïm ëbën tɛ̈wäär koor ɣɛn agut ëmën." 22Nawën piŋ Jethu kënë, ke lueel tënë ye, "Ala löŋ ŋot kɛ̈c ë looi. Ɣaac käkku ëbën ku gam wëëu tënë kɔc ŋɔ̈ŋ, yïn abï jiɛɛk la yök pan Nhialic ku bäär buɔth ɣa." 23Nawën piŋ mony kën ë wëlkä, ke mɛɛn rin ë jak apɛi. 24Go Jethu tïŋ ke cï puɔ̈u dak ku lueel, "Abï yic riɛl tënë kɔc ajiɛɛk bïk la bääny Nhialic yic. 25Alɛ̈k we alanden, apuɔl yic bï thɔ̈rɔ̈l bak with cök, tɛ̈n tɛ̈ bï raan ajak la bääny Nhialic yic." 26Go kɔc awën piŋ ë wëlkä Jethu thiëëc, "Na ye këya, yeŋa bï la pan Nhialic?" 27Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Käk cïï raan ke lëu aaye Nhialic looi." 28Go Pïtɛr lueel, "Na ɣook, ɣok aacï käkkua nyääŋ wei ku buɔthku yï!" 29Go Jethu lɛ̈k ke, "Wek alɛ̈k yic, raan nyiëëŋ panden wei, ku tiɛŋde ku wämäthakën ku kɔc ke dhiëth ye, ayï miɛ̈thke rin bääny Nhialic, 30abï käjuëc yök ë riëëc kënë yic, ku pïr akölriëëc ëbën bï bɛ̈n aköldä yic." 31Nawën ke Jethu cɔɔl kɔcken ye buɔɔth kathiäär ku rou tɛ̈den röt ku lëk ke, "Ëmën ɣok aa la Jeruthalem, tɛ̈ bï käwäär cï kɔc käk Nhialic tïŋ gɔ̈t rin Manh Raan kenhïïm la tiɛɛŋ thïn. 32Abï la thɔ̈n kɔc cie kɔc Itharel bïk bui ku lɛ̈ɛ̈tkë, ku ŋuutkë nyin, 33ku abïk that ku näkkë, ku na ye aköl ye nïn diäk, ke yeen abï pïïr ku jɔt rot raŋ yic." 34Ku kɔc ye buɔɔth aake këc käkkä deet yiic. Wɛ̈tde yic acï thiaan tënë ke, ku keek aacïï kën jiɛɛm Jethu kuc. 35Nawën dötkë Jeriko, ke mony cï cɔɔr ë rɛ̈ɛ̈r dhël yɔu ke lïm. 36Nawën piŋ kɔc cath röt, ke thiëc, "Yeŋö loi rot?" 37Go lɛ̈k ye lɔn ë Jethu raan Nadharet yen atëk dhël yic. 38Go cööt, "Jethu, wën Debit liec ɣa." 39Go kɔc ke tɔ̈ tueŋ läät ku lëkkë ye bï biɛt. Go ŋot kiu apɛi, "Wën Debit kony ɣa." 40Go Jethu kɔ̈ɔ̈c ku lëk kɔc bïk mony kënë thɛ̈l tënë ye. Nawën cï ɣëët tɛ̈thiɔ̈k, ke thiëëc Jethu, 41"Yeŋö wïc ba looi tënë yï?" Go bɛ̈ɛ̈r, "Bɛ̈ny awiëc ba bɛn daai." 42Go Jethu lɛ̈k ye, "Daaië! Gamdu acï kony." 43Go guɔ daai nyin yic, ku buɔɔth Jethu ke lec Nhialic. Nawën tïŋ kɔc juëc ke tɔ̈ thïn kë cï rot looi, ke lec Nhialic ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\