Luka 19

1Nawën cï Jethu ɣet Jeriko ku bɛr yic. 2Ke raan ajak cɔl Dhäkeo ë tɔ̈ thïn ke ye raandït kam kɔc ajuër kut, 3ku yeen ë wïc bï Jethu tïŋ ku ë ciek apɛi. Go ciɛ̈n tɛ̈ tïŋ yen Jethu rin kɔc aake juëc. 4Go riŋ tueŋ ku ler ŋaap nhom, ŋam bïï Jethu tëëk yecök. 5Nawën ɣëët Jethu ŋam awën cök ke tïŋ Dhäkeo nhial, go cɔɔl ku lueel, "Dhäkeo, lɔc bɛ̈n piny, yaköl ɣɛn abï cool paandu." 6Go Dhäkeo bɛ̈n piny ku lor Jethu ke cï puɔ̈u miɛt apɛi. 7Nawën tïŋ kɔc ke tɔ̈ thïn ë kënë, ke la ŋoomŋoom ku luelkë, "Mony kënë acï la cool pan raan rac." 8Go Dhäkeo wɛ̈lken cïï kuëëc nhïïm ku jɔt rot ku lëk Bänyda, "Bɛ̈ny, ëmën thiin ɣɛn abä abɛ̈k ë wɛ̈ɛ̈ukiɛ̈ yiëk kɔc ŋɔ̈ŋ, ku na ca kën raandä cam ruëëny, ka ba dhuk arak ŋuan." 9Go Jethu lɛ̈k Dhäkeo, "Yaköl, yïïn ku kacku wek aacï pïr akölriëëc ëbën yök, rin yïïn aya yïn ë manh Abaram, 10rin Manh Raan acï bɛ̈n bï kɔc cï määr wïc, ku kony ke." 11Tɛ̈wën pïŋ kɔc ë wëlkä, ke Jethu thɔ̈th kääŋ rin ëcï thiɔ̈k ke Jeruthalem. Ku ë yekë tak lɔn bï bääny Nhialic rot guɔ la jɔɔk thïn. 12Ku jɔl lueel, "Monytui, ke ye raan gɔl bɛ̈ny, ëcï la wun dɛ̈t mec apɛi bï la ruɔ̈k bï ya bɛ̈nyŋaknhom. Ku jɔl dhuk wuɔ̈nden. 13Ku wën këc yen guɔ jäl, ke cɔl aluɔɔnyke kathiäär, ku ye ŋɛk gäm wëëu ku lëk ke, 'Lɔ̈kkë luui ë wëëukä ɣet aköl bï ɣɛn dhuk.' 14Ku yeen ë mɛɛn kɔcken mɛc, gokë kɔc tuɔɔc yecök bïk la lueel, 'Mony kënë acuk wïc bï ya bɛ̈nyŋaknhom.' 15"Cɔk awën cïï kacke ye wïc ka ŋot cï ya bɛ̈nyŋaknhom, ku dhuk ku cɔɔl aloonyken wäär cï gäm wëëu, bï bɛ̈n ŋic ye wëëu kadë cï raan tök ya juak wëëu wäär cï yiëk ye yiic. 16Go alony tueŋ bɛ̈n ku lueel, 'Bɛ̈ny, wëëu wäär ca gäm ɣa, ɣɛn acï wëëu juëc tënë ke arak thiäär yök thïn.' 17Go bɛ̈ny lɛ̈k ye, 'Aca ŋiɛc looi, yïn alony path, ku rin cï yïn kälik ŋiɛc muk apath, yïn abï ya bɛ̈ny gɛɛth kathiäär.' 18Go alony ye kek rou bɛ̈n ku lueel, 'Bɛ̈ny, ɣɛn acï wëëu juëc arak dhiëc yök tɛ̈n wëëu wäär ca gäm ɣa.' 19Go bɛ̈ny lɛ̈k alony kënë aya, 'Yïn abï ya bɛ̈ny gɛɛth kadhiëc.' 20"Ku ben alony dɛ̈t bɛ̈n ku lueel, 'Bɛ̈ny, wëënkun wäär aa kïk. Aake ca der yiic alanhthiin ye kɔc kenyïn wuuny ku tääu ke. 21Ɣɛn ɣa cï riɔ̈ɔ̈c yï, rin ye yïn raan cie këdu puɔ̈l. Yïn ë kë cie këdu lööm, ku yïn ë tem rap kɛ̈c ë puur.' 22Go bɛ̈ny lɛ̈k ye, 'Yïn alony rac, dak rot. Wëlkun ca lueel kek aabï luɔ̈k wei. Aŋic lɔn ye ɣɛn kë cie këdiɛ̈ lööm, ku ɣɛn ë rap tem rap kɛ̈c puur. 23Yeŋö këc yïn wɛ̈ɛ̈ukiɛ̈ gäm kɔc ŋic luui wëëu rin na la dhuk aköldä ke yɔ̈k ke cï keyiic juak?' " 24"Ku yöök bɛ̈ny kɔc wën kääc thïn, 'Nyaaikë wëëu tënë ye ku gamkë ke tënë raan la wëëu juëc.' 25Gokë lɛ̈k ye, 'Bɛ̈ny yeen ala wëëu juëc apɛi.' 26Go bɛ̈ny lɛ̈k ke, 'Raan la käŋ abï gäm käjuëc kɔ̈k, ku raan cïn käŋ, abï këthiin tɔ̈ tënë ye nyaai aya. 27Ku kɔc man ɣɛn kä, kɔc cïï ɣɛn wïc ba ya bänyden, bɛ̈ɛ̈ikë ke ɣanhom tɛ̈n ku näkkë ke ɣa daai ë ke.' " 28Wën cï Jethu käkkä lueel, ke jiël bï la Jeruthalem ke wat atuɔ̈ɔ̈cke nhïïm. 29Tɛ̈wën cï kek thiɔ̈k ke Bethpeec ku Bethanï, tɛ̈thiääk kek gɔn Olip, ke tooc kɔc ye buɔɔth karou tueŋ 30ku lëk ke, "Lak bɛ̈ɛ̈i tɔ̈ tueŋ yiic. Tɛ̈ ɣeet wek, wek aabï manh akaja cïn raan cï kaŋ cath ye yök ke mac. Luɔnykë ku bɛ̈ɛ̈ikë tɛ̈n. 31Na le raan thiëc we, yeŋö lony wek ye? Ke lɛ̈kkë ye, awïc Bänyda." 32Gokë la ku yökkë manh akaja cït tɛ̈wën cï Jethu ke than thïn. 33Tɛ̈wën lony kek manh akaja, ke lëk raan la akaja ke, "Yeŋö lony wek manh akaja?" 34Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Awïc Bänyda." 35Gokë manh akaja ɣäth tënë Jethu ku kumkë kɔ̈u aläthken, ku nyuc Jethu yekɔ̈u. 36Tɛ̈wën lööny yen dhöl, ke kɔc juëc thieth aläthken dhël yic. 37Ku wën lɔɔr yen piny gɔn Olip nhom, go kɔcken ye buɔɔth puɔ̈th miɛt ëbën, ku leckë Nhialic rin käjuëcdït jäŋ gɔ̈i cïk tïŋ ku wɛkkë apɛi ëlä, 38"Bï Nhialic bɛ̈nyŋaknhom cï bɛ̈n rin Bänyda dɔɔc. Dɔ̈ɔ̈r pan nhial ku lɛc tënë Nhialic." 39Go kɔc akut Parathï kɔ̈k ke tɔ̈ kɔc yiic lueel tënë Jethu, "Bɛ̈ny cɔl kɔckun yï buɔɔth aa bit." 40Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Alɛ̈k we, na cɔk kë biɛt, ka aleel ë röt, aa loi wuɔɔu." 41Nawën lek Jeruthalem dööt, ke dhiau wën tïŋ yen gɛu nhom, 42ku lueel, "Dɔ̈ɔ̈r akölriëëc ëbën ëcï we dööt kɔc Jeruthalem, ku wek aacï jai ë ye. Ku ëmën acäk bï bɛn tïŋ. 43Ala aköl bï kɔc atɛrdun bɛ̈n ku golkë we abï ciɛ̈n tɛ̈ɣɔ̈r bakkë. 44Aabï we nɔ̈k ëbën agut mïth rɛ̈ɛ̈r ke we. Ku gen Jeruthalem abï thuɔ̈r piny ëbën, abï ciɛ̈n alel kääc alel dɛ̈t nhom, rin këc wek aköl cï Nhialic bɛ̈n bï we kony ŋic." 45Nawën lek ɣet Jeruthalem ke Jethu la luaŋ Nhialic. Ku cop kɔc käŋ ɣaac aɣeer kal luaŋ Nhialic yic. 46Ku lëk ke, "Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic lɔn cï Nhialic ye lueel ëlä, 'Luaŋdiɛ̈ acï looi bï ya tɛ̈n ye kɔc ëbën röök thïn.' Ku yeen acäk wel bï ya luaŋ cuɛ̈r." 47Ku jɔl a piööc luaŋ Nhialic akölaköl. Go kɔc käk Nhialic ku kɔc gɛ̈t lööŋ ku kɔcdït baai wïc bïk nɔ̈k. 48Ku acïn dhël cïk lëu bïk yök bï kek ye looi, rin ye kɔc ëbën rëër yelɔ̈ɔ̈m ke piŋ wɛ̈lke, ku wïckë bï ciɛ̈n töŋ cïk piŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\