Luka 20

1Naɣɔn akäl tök, tɛ̈wën piööc Jethu kɔc ë Wɛ̈t Puɔth Yam luaŋ Nhialic, ke bɛ̈nydït käk Nhialic, ku kɔc gät lööŋ ku kɔcdït baai bɔ̈ tënë ye. 2Ku thiëckë, "Ee yïn, lɛ̈k ɣo ye riɛl ŋö tɔ̈ yïguɔ̈p ye yïn luui këlä? Ku yeŋa yïk yï ë riɛl kënë?" 3Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke, "Wek aba thiëëc aya, lɛ̈kkë ɣa, 4riɛl ye Joon kɔc gäm lɔ̈kwëi yök tënë Nhialic aye riɛlde ë rot?" 5Gokë kaŋ guëëk yic kamken ë röt ku luelkë, "Na luelku ka yök tënë Nhialic, ka lueel ëlä, yeŋö këc wek wɛ̈tde gam? 6Ku na luelku ke riɛlde ë rot, ke ɣok aa näk, rin cï raan ëbën ye gam lɔn Joon ë ye raan käk Nhialic tïŋ." 7Gokë dhuɔ̈k Jethu, "Ɣok aa kuc tɛ̈ yök yen riɛlde thïn." 8Go Jethu lɛ̈k ke, "Na ye këya, ke wek aacä lëk riɛl ye ɣɛn käkkä looi." 9Ku ben Jethu jam ë waal tënë kɔc ku lueel, "Monytui ëcï dom looi ku cum yic tiim ë luɔk, ku riöp yic kɔc kɔ̈k. Ku keny wun dɛ̈t, ku le pɛ̈i juëc nɔ̈k wei. 10Nawën le tɛ̈ cï tiim luɔk thɔ̈ɔ̈ŋ, ke tooc aluɔnyde tënë kɔc wäär cï riɔ̈p dom yic bïk la gäm abäkke. Gokë alony dɔm ku thatkë ku copkë ciëën yecin. 11Go alony dɛ̈t bɛn tooc, gokë bɛn dɔm ku thatkë ku baŋkë apɛi. Ku toockë ciëën ke cïn kë cïk gäm ye. 12Go alony dɛ̈t ye kek diäk bɛn tooc, gokë yiëk tɛ̈tök aya ku copkë wei. 13Go wun dom lueel, 'Yeŋö ba looi? Ɣɛn abï manhdiɛ̈n nhiaar tooc, tɛ̈dë ka bïk la theek.' 14Nawën tïŋ kɔc cï riɔ̈p dom yic manhde, ke luelkë, 'Kënë ë manh raan yen la dom, ku ë yen abï käŋ lɔ̈k thɔn aköldä. Bäk näkku ku käkkä aabï döŋ ke ɣo.' 15Ku thelkë aɣeer dom yic ku näkkë." Ku jɔl Jethu ke thiëëc, "Yeŋö bï raan la dom looi tënë ke?" 16"Abï bɛ̈n ku nɛ̈k kɔc awën cï riɔ̈p dom yic, ku riöp dom yic kɔc kɔ̈k." Nawën piŋkë ë wɛ̈t kënë ke luelkë, "Diɛ̈t cïï rot loi!" 17Go Jethu ke döt apɛi ku thiëëc ke, "Yeŋö ye wɛ̈t kënë cï gɔ̈t këlä thɛɛr teet yic, 'Mën wäär yen cï atëët kuec, yen acï bɛ̈n a mën ril.' " 18Ku lëk Jethu ke, "Na deeny raan yecök mën ka duɔɔny bï ruɔ̈th. Ku na wïk raan nhom ka niɔɔn yic." 19Go kɔc piööc lööŋ ku bäny käk Nhialic wïc bïk Jethu dɔm nyin yic, rin cï kek ye ŋic lɔn aa kek ke jiëëm Jethu gup ë waal. Ku keek aacï riɔ̈ɔ̈c kɔc awën tɔ̈ thïn. 20Gokë kɔc kɔ̈k riɔp thook bïk röt looi ciɛ̈t ke ye kɔc path tënë Jethu, bïk aa la thiëëc bïk deep rin na le wɛ̈t rɛɛc lueel, ke dɔmkë ku ɣɛ̈thkë tënë bänydït mac baai. 21Ku bïk tënë Jethu ku thiëckë ëlä, "Raan piööc, aŋicku lɔn wɛ̈t ye lueel ku kë ye piɔ̈ɔ̈c ee yic. Yïn acie dït raan ye kuɛ̈ɛ̈c nhom. Ku yïn ë kɔc piɔ̈ɔ̈c bïk kë wïc Nhialic looi dhël la cök. 22Lɛ̈k ɣo, na ye täktäkdu buk ajuër dhiɛl aa gam, ɣok kɔc Itharel tënë bɛ̈nyŋaknhom Cithɛ̈r kua cuk bï gäm ye." 23Ku Jethu ëcï ruɛ̈ɛ̈nyden ŋic, ku bëër, 24"Nyuɔ̈thkë ɣa wëëu, ku thiëëc ke, ye nhom ŋa ku ye rin ŋa käkkä cï giɛɛt ë wëëth kɔ̈u?" Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Aa käk Cithɛ̈r bɛ̈nyŋaknhom." 25Go Jethu lɛ̈k ke, "Na ŋiɛckë këya, gämkë Cithɛ̈r bɛ̈nyŋaknhom këde ku gämkë Nhialic këde." 26Ku acïn wɛ̈t rɛɛc cï Jethu lueel kɔc nhïïm lëu bï ya awuɔ̈c bï kek ye dɔm. Ku wɛ̈t cï lueel ëcï ke gɔ̈i ku bitkë. 27Go kɔc kɔ̈k akut Thaduthï. Akut cïï yeen ye gam lɔn bï Nhialic kɔc cï thou bɛn cɔl apïr, bɛ̈n tënë Jethu ku thiëckë ëlä, 28"Raan piööc, Mothith acï löŋ gɔ̈t ëlä tënë ɣo, 'Na thou wämënh ë raan ku nyiëëŋ tik piny ke cïn mïth, ke wämënh koor ala ɣöt tik bï mïth dhiëëth ɣön mɛ̈nhë.' 29Na thööŋku lɔn tɔ̈ mïth tik thïn kadhorou, ku thiëk wën dït, ku thou ke cïn mïth. 30Go wämënh buɔth ye la ɣöt tik, ku thou aya ke cïn mïth cï dhiëëth. 31Ku looi rot këya tënë mɛ̈nhë ye kek diäk. Ku këya tënë ke ëbën kadhorou, aacï thou ke cïn mïth cïk nyääŋ piny. 32Nawën ke tik thou aya. 33Ku lek tueŋ ku thiëckë, tɛ̈ le kɔc cï thou röt jɔt aköldä, bï ya tiŋ ŋa, rin cï yen rëër ke ke ëbën kadhorou?" 34Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Thiëŋ ye kɔc röt thiaak ë kën pinynhom tɛ̈n. 35Ku kɔc path bï röt jɔt thou yic, kɔc ye pan Nhialic këden, aacie thiëëk ku aacie ë thiaak, 36ku aacïï bï bɛn thou rin aa thöŋ kek atuuc Nhialic. Ku aa mïth Nhialic rin cï kek röt jɔt thou yic. 37Ku Mothith guɔ̈p ë jam lɔn ye kɔc cï thou bɛn pïr, wäär gɛ̈t yen tɛ̈ cï Nhialic rot nyuɔ̈th ye ë bun dɛ̈p yic, ku jiɛɛm rin Bɛ̈ny ëlä, 'Ee Nhialic Abaram, ee Nhialic Ithäk ku ee Nhialic Jakop.' 38Wɛ̈tde yic ë lɔn ye yen Nhialic ë kɔc pïr, ku acie Nhialic kɔc cï thou, rin kɔc ëbën aa pïr tënë ye." 39Go kɔc piööc lööŋ ke kääc thïn jam ku luelkë, "Aca ŋiɛc dhuk nhom raan piööc." 40Ku thök jamden rin ë cïk wïc bïk bɛn thiëëc. 41Ku lueel Jethu tënë ke, "Yeŋö ë ye lueel lɔn raan cï lɔc ku dɔc ya raan dhiënh Debit? 42Rin aye Debit guɔ̈p luel athör waak yic ëlä, 'Acï Nhialic lueel tënë Bänydiɛ̈, "Nyuc ë tɛ̈n köŋdiɛ̈n cuëc, 43ɣet tɛ̈ bï ɣɛn kɔc atɛrdu dhuɔ̈k ciëën yïcök." ' 44"Ye këdë ye yen manh Debit, ku yeen aye Debit cɔɔl, 'Bänydiɛ̈?' " 45Tɛ̈wën piŋ kɔc ëbën wɛ̈tde, ke Jethu wël yenhom kɔcken ye buɔɔth ku lueel, 46"Tiɛtkë röt ku duɔ̈kkë kɔc piööc lööŋ Itharel ye kiɛ̈ɛ̈t. Kɔc cath kek alɛ̈thken dït bär, röt teem ɣɔ̈n ɣɔɔc yiic bï ke aa muɔ̈th athɛ̈ɛ̈k. Ayekë nhiaar bïk nyuc tueŋ thöc kɔcdït tɛ̈n amat, ku ɣɔ̈n path aköl yai. 47Ku keek aa käk lëër tuɔ̈ɔ̈r nyïn, ku röökkë apɛi bïk kɔc wëŋ lɔn puɔth kek. Kɔckä aabï tɛ̈m awuɔ̈c ril apɛi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\