Luka 21

1Kaam wën ke Jethu cï nyuc tɛ̈ ye wëëu juaar thïn luaŋ Nhialic, ku döt kɔc wëëu cuat kën ajuër yic. Ke kɔc juëc ajiɛɛk aake cï wëëu aa tääu thïn. 2Nawën ke tiŋ lëër aŋääŋ bɔ̈ ku cuɛt wëëu reen lik thïn aya. 3Go Jethu lueel, "Wek alɛ̈k yic, lëër kënë acï Nhialic këden cï juaar nhiaar tënë kɔc kɔ̈k ëbën. 4Rin aa cïk juaar wëëuken juëc yiic, ku yen aŋäŋë, acï kën bï yen pïr dhuɔl thïn ëbën." 5Tɛ̈wën jiël kek luaŋ Nhialic, ka atuuc kɔ̈k jam tɛ̈ dhëëŋ luaŋ Nhialic thïn ku aleel pɛth cï ye buth, ku kädhëŋ cï gäm Nhialic bï ye door. Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, 6"Käkkith yakë tïŋ ëmën, ala aköl bï ke thuɔ̈r piny ëbën, ka cïn alel töŋ bï kɔ̈ɔ̈c alel dɛ̈t nhom." 7Go kë thiëëc, "Raan piööc, ye nɛn bï kënë rot looi, ku yeŋö bï ye nyuɔɔth lɔn tɛ̈ bï kënë rot looi acï thiɔ̈k?" 8Go Jethu lɛ̈k ke, "Tiëërkë nhïïm ku duɔ̈kkë röt cɔl aduɔ̈ŋ. Rin kɔc juëc aabï bɛ̈n ë riɛnkiɛ̈ ku ye ŋɛk lueel, 'Ke ɣɛn raan cï lɔc ku dɔc, aköl bï ɣɛn bɛ̈n akïn.' Duɔ̈kkë ke buɔth. 9Ku duɔ̈kkë riɔ̈c aköldä tɛ̈ tïŋ wek tɔɔŋ, ku aliääp baai ke loi röt. Käkkä abï röt kaŋ dhiɛl looi tueŋ, ku acie lɔn cïï thök piny guɔ thiɔ̈k." 10Ku ben Jethu lueel ëlä tënë ke, "Wuɔ̈t aabï kenhïïm tuɔ̈ɔ̈m ku thɛ̈rkë, ku bɛ̈ɛ̈i mɛc bänydït abï thɔ̈r kamken. 11Ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k piny dït juëc aabï röt looi, ku tuaany ku cɔŋdït apɛi aabï röt looi ɣɔ̈n juëc yiic. Ku kärɛc kɔ̈k aabï röt looi, ku kädït kɔc cɔl ariɔ̈c aabï tïŋ nhial. 12Ku tueŋ bï käkkä röt looi, wek aabï gum apɛi, ku wek aabï ɣäth tɛ̈n amat ku mɛc we. Ku wek aabï ɣäth luk yic bäny nhïïm ë riɛnkiɛ̈. 13Ku ë yen tɛ̈n bï wek kɔc ëbën lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam thïn. 14Ku duɔ̈kkë diɛɛr tɛ̈ bï wek röt kuɔny thïn, 15rin wek aba kony ba we cɔl aŋic wël puɔth bäk lueel, käk cïï kɔc atɛrdun we bï jɔ̈ɔ̈ny, tɛ̈dë ke dhäl käkkun yakë lueel. 16Wek aabï kɔc ke dhiëth we, ku wämäthakun, ku kɔc ruääi ke we ku mäthkun gaany. Ku kɔc kɔ̈k kamkun aabï nɔ̈k. 17Ku raan ëbën abï we maan ë riɛnkiɛ̈, 18Ku wek aabï kony na cɔk a nhiëm töŋ nhom ka cïï bï määr. 19Deet bï wek wepuɔ̈th dɛɛt abï we cɔl apïr. 20"Aköl tïŋ wek Jeruthalem ke cï apuruuk wuɔ̈t kɔ̈k gool, ke ŋiɛckë lɔn tɛ̈ bï ye rac acï bɛ̈n. 21Ke kɔc rɛ̈ɛ̈r Judia aa dhil riŋ gat nhïïm, ku kɔc rɛ̈ɛ̈r geeu Jeruthalem aa dhil jäl, ku kɔc tɔ̈ bɛ̈ɛ̈i yiic aɣeer aacïï la geeu. 22Rin tɛ̈në, kek aa nïn bï kɔc tɛ̈m awuɔ̈c bï kë cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic yenhom tiɛɛŋ. 23Diäär liɛc ku diäär muk mïth kor aabï gum apɛidït ë nïnkä. Kɔc ë wunë, aabï gum apɛi ku aabï Nhialic tɛ̈m awuɔ̈c. 24Kɔc kɔ̈k aabï nɔ̈k tɔŋ yic, ku kɔc kɔ̈k aabï dɔm ku la ke mac wuɔ̈t kɔ̈k yiic. Ku Jeruthalem abï wuɔ̈t kɔ̈k dɔm ku rɛckë apɛi, ku mackë ɣet aköl bï bäänyden thök. 25"Käk këc kaŋ tïŋ aabï röt looi tënë akɔ̈l ku pɛɛi ku kuɛl. Ku kɔc wuɔ̈t pinynhom ëbën aabï puɔ̈th jiɛth, ku riɔ̈ɔ̈ckë atiaktiak dït loi rot wër yiic. 26Ku kɔc aabï riɔ̈ɔ̈c apɛi rin käk loi röt pinynhom. Käk tɔ̈ nhial ëbën, akɔ̈l ku pɛɛi ku kuɛl aabï röt yääk. 27Ku Manh Raan abï tïŋ ke bɔ̈ nhial pial yiic kek diik ku riɛldït apɛi. 28Tɛ̈ looi käkkä röt, ke we deet wepuɔ̈th ku rɛ̈ɛ̈rkë ë cök rin tɛ̈ bï we luɔ̈k kärɛc yiic acï ɣëët." 29- 30Ku ben Jethu ke lɛ̈k kääŋ kënë, "Tɛ̈ tïŋ wek tim cït ŋaap ayï tiim kɔ̈k ke loi yïth yam, ka ŋiɛckë lɔn cï kër thiɔ̈k. 31Këya, na tiɛ̈ŋkë käkkä ke loi röt, ke ŋiɛckë lɔn cï bääny Nhialic thiɔ̈k. 32Alɛ̈k we, wek aacïï bï määr tɛ̈ cɔk käkkä röt looi. 33Nhial ku piny aabï liu, ku wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï kaŋ määr. 34"Guiɛrkë röt, ku rɛ̈ɛ̈rkë we tïr nhïïm. Duɔ̈kkë aköl bï ɣɛn bɛ̈n cɔl ayök we ke we këc röt guiir. Duɔ̈kkë röt cɔl ayɔ̈k we pïr pïr rac, bäk aa rëër we cï wiɛɛt ë mɔ̈u akölaköl, ku yakë rëër we tɛ̈k käk pïr pinynhom. Aköl kënë abï la ciel wegup ke cäk ŋic, 35cïmën län adhie wɛ̈i adëëp. Ku kënë abï bɛ̈n tënë kuat raan pïr pinynhom ëbën. 36Rɛ̈ɛ̈rkë we tït ku rɔ̈ɔ̈kkë akölaköl bäk la riɛl bï wek kë bï rot looi göök, bäk kɔ̈ɔ̈c ɣanhom ɣɛn Manh Raan we cïï diɛɛr." 37Ku jɔl Jethu ë nïnkä nɔ̈k ke ye piööc luaŋ Nhialic, na bɔ̈ thëi ke jiël bï la nin gɔn Olip nhom. 38Ku kɔc aake ye guëër luaŋ Nhialic rial bïk piɔ̈ɔ̈cde bɛ̈n piŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\