Luka 22

1Nawën la tɛ̈ bï Yan Ayum cïn yic luɔu looi thiɔ̈k. 2Ke kɔcdït käk Nhialic ku kɔc piööc lööŋ wïc dhël path bï kek Jethu nɔ̈k, rin riɔ̈ɔ̈c kek ciɛ̈t la aliäm bï rot looi. 3Ku raan tök kam kɔc ye buɔɔth kathiäär ku rou cɔl Juda Ithkariöt, ëcï bɛ̈ny jɔŋrac la yepuɔ̈u. 4Go la tënë kɔcdït käk Nhialic ku bäny apuruuk luaŋ Nhialic tiit, bï tɛ̈ bï yen ke kuɔny thïn, bïk Jethu dɔm la guëëk yic. 5Gokë puɔ̈th miɛt wën piŋ kek ye lɔn bï yen ke kony, ku thɔnkë lɔn bï kek ye riɔp. 6Go gam, ku wïc tɛ̈pɛth bï yen Jethu dɔm thïn ke cïn kɔc ŋic ye. 7Aköl bï Yan Ayum cïn yic luɔu looi ëcï bɛ̈n, aköl ye amɛ̈l nɔ̈k rin yai. 8Go Jethu Pïtɛr ku Joon tooc ku lëk ke, "Lak bäk miëth yai la guiir tënë ɣo." 9Gokë thiëëc, "Ye tɛ̈nɛn wïc yïn ɣo buk miëth yai la guiir thïn?" 10Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Tɛ̈ le wek geeu Jeruthalem, ke wek aabï rɔ̈m kek mony ɣɛ̈ɛ̈c töny ë pïu. Biaathkë pan le yen thïn. 11Ku lɛ̈kkë raan la baai, aye Raan piööc lueel, 'Ye ɣön nɛn bï ɣɛn miëth yai cam thïn ɣok kɔckiɛ̈n ɣa buɔɔth?' 12Ku abï we nyuɔ̈th ɣön nhial lääu yic cï guiir yic. Guiɛrkë miëth ë tɛ̈ɛ̈n." 13Gokë la ku yökkë këriëëc ëbën cït tɛ̈wën cï Jethu ye lɛ̈k ke thïn. Ku jɔlkë miëth yai guiir. 14Tɛ̈wën bï kek jäl mïth ke Jethu nyuc tɛ̈de ku nyuc atuɔ̈ɔ̈cke aya, 15ku lëk ke, "Aca wïc apɛi ba miëth Yan Ayum cïn yic luɔu kënë cam kek we ku ba jäl gum. 16Alɛ̈k we lɔn acä bï bɛn cam ɣet tɛ̈ bï wɛ̈t tɔ̈ yeyic yök bääny Nhialic yic." 17Ku lööm aduŋ cï thiäŋ muɔ̈n abiëc, ku leec Nhialic ku lueel, "Lɔ̈mkë kënë ku tɛkkë ë kamkun. 18Alɛ̈k we lɔn ɣɛn acïn muɔ̈n abiëc dɛ̈t ba bɛn dek ɣet aköl bï bääny Nhialic bɛ̈n." 19Nawën ke löm ayup ku leec Nhialic, ku bɛny yic ku gɛ̈m ke ku lueel, "Kënë ë guäpdiɛ̈ cï juaar riɛnkun. Yakë looi këlä bäk ɣa ya tak." 20Nawën miëth cök ke ben aduŋ la yic muɔ̈n abiëc lööm aya ku lueel, "Kënë ë dɔ̈ɔ̈r yam ke Nhialic cï thany ë riɛmdiɛ̈ bï kuër ë riɛnkun." 21"Ku yen kïn, raan bä luɔm arɛ̈ɛ̈r tɛ̈n, ku amïth kek ɣa! 22Ku ë tɛ̈de, Manh Raan adhil thou cït tɛ̈ cï Nhialic guiër ye. Ku raan bä luɔm abï gum apɛi!" 23Gokë röt thiëëc tök, tök, yeŋa kamkua lëu bï ya yen loi kënë. 24Kaam wën aya ke kɔc ye buɔɔth teer wɛ̈t lɔn nadë, "Yeŋa kamken yen bï ya raan dït apɛi." 25Go Jethu lɛ̈k ke, "Pinynhom tɛ̈n bäny kɔc cie kɔc Itharel aa la riɛl tënë kɔcken mɛckë, ku kɔc mac baai aa röt cɔɔl, 'Kɔc määth ke kɔc baai.' 26Ku acie tɛ̈de tënë we, rin raandït kamkun adhil rot dhuɔ̈k piny bï ciɛ̈t raan koor. Ku raan tɔ̈ tueŋ adhil rot dhuɔ̈k ciëën bï luui tënë kɔc kɔ̈k." 27Ku thiëëc ke, "Yeŋa yen dït, ye raan ye luɔ̈ɔ̈i aye raan ë luui? Cie raan ye luɔ̈ɔ̈i? Ku ɣɛn kamkun ɣɛn acït raan ë luui. 28"Wek aacï kɔ̈ɔ̈c ke ɣa käril cä yök yiic, 29ku cït mënë cï Wä ɣa looi ba ya bɛ̈ny, wek aba yiëk ë bääny kënë aya. 30Wek aabï mïth ku dɛ̈kkë kek ɣa bäänydiɛ̈ yic, ku nyuɔ̈ɔ̈ckë thöc nhïïm bäk luŋ thän Itharel yic thiäär ku rou looi." 31Ku ben Jethu lueel, "Thaimon, Thaimon piŋ wɛ̈tdiɛ̈në, bɛ̈ny jakrɛc acï thiëc bï gäm riɛl bï we them ëbën, bï kɔc path tek thook tënë kɔc rɛc, cïmën dhie ye rap kɔ̈ɔ̈m bï miël tek thok rap yiic. 32Ku ɣɛn acï röök riɛnku yïn Thaimon bï gamdu dhiɛl riɛl. Ku na ca jal dhuk tënë ɣa, ke yï kony wämäthakui kɔ̈k." 33Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, "Bɛ̈ny acïn kë bä gël bï ɣa cïï mɛc kek yï, ku thuɔɔu kek yï aya." 34Go Jethu lueel tënë ye, "Alɛ̈k yï Pïtɛr, nhiäk bɛ̈ɛ̈k piny ke thɔn ajïth këc kiu, yïn abä jai arak diäk lɔn kuc yïn ɣa." 35Nawën ke Jethu thiëc kɔcken ye buɔɔth, "Tɛ̈ tooc ɣɛn we bäk Wɛ̈t Puɔth Yam la lɛ̈k kɔc, ku wek aacïn wëëu ku jɔkgɔɔ la keny ayï war, yakë yök lɔn le yen kë liu tënë we?" Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Acïn këdäŋ." 36Go Jethu lueel, "Ëmën, na la raan wëëu ke muk ke, ku muk jɔkgɔ aya. Ku na yïn acïn pal, ke yï ɣɔɔc alɛ̈th abɛ̈k wei ku ɣɔc. 37Luɔikë ë kënë rin aye wël cï gɔ̈t thɛɛr ë riɛnkiɛ̈ lueel, lɔn ye ɣɛn raan tök kam kɔc kärɛc looi. Ku wɛ̈t kënë abï yenhom tiɛɛŋ ëmën." 38Go kɔc ye buɔɔth lueel, "Bɛ̈ny, paal karou aa kïk." Go bɛ̈ɛ̈r, "Aa juëc." 39Nawën ke Jethu jiël ku ruɛc kɔcken ye buɔɔth, ku ler gɔn Olip nhom cïmënden yen ye looi akölaköl. 40Nawën lek ɣet tɛ̈den adhie, ke lëk ke, "Rɔ̈ɔ̈kkë Nhialic bï we cïï them jakrɛc." 41Ku nyiëëŋke piny ku le tueŋ tɛ̈thin-nyɔɔt, ku gut yenhiɔl piny ku röök, 42ku lueel, "Wä, na lëu rot ke kërɛɛc tit ɣa acïï bɔ̈. Ku acie wɛ̈tdiɛ̈ ë wɛ̈tdu." 43Go atuny nhial rot nyuɔ̈th ye ku deet puɔ̈u, 44rin ë dhiau apɛi yepuɔ̈u. Ku ben röök apɛi abï tuc kuër yeguɔ̈p cïmën riɛm. 45Ku jɔt rot tɛ̈wën röök yen thïn ku dhuk tënë kɔc ye buɔɔth, ku yök ke ke nin rin cï riääk ë puɔ̈u ke cɔl agök. 46Go lueel tënë ke, "Yeŋö niin wek? Jatkë röt ku rɔ̈ɔ̈kkë bï we cïï them jakrɛc." 47Jethu ë ŋot jam tɛ̈wën bïï kɔc juëc ke wɛt Juda nhïïm, raan tök kam kɔc ye buɔɔth kathiäär ku rou. Ku ler tënë Jethu ku muɔ̈ɔ̈th ke ciim. 48Go Jethu lueel, "Juda ca ɣa ciim ba Manh Raan nyuɔ̈th kɔc dɔm ye?" 49Nawën tïŋ kɔc ye buɔɔth ke rɛ̈ɛ̈r kek ye kë bï rot looi, ke luelkë, "Bɛ̈ny, cuk thär? Ɣok aa muk paalkua." 50Go raan tök kamken palde miëët bei, ku tök alony lui pan raandït käk Nhialic ku teem yïnyden cuëc wei. 51Go Jethu lueel, "Acie këya." Ku gɔɔt mony awën yïc tɛ̈wën cï tök pal, ku kony bï dɛm. 52Ku jɔl Jethu jam tënë raandït käk Nhialic ku bäny apuruuk luaŋ Nhialic tiit, ku kɔcdït baai cï bɛ̈n bïk ye dɔm, ku lueel, "Cäk bɛ̈n we muk paal ku atuel ciɛ̈t ɣa ye raan kɔc rum? 53Ɣɛn ë rëër kek we luaŋ Nhialic akölaköl, ku akɛ̈ckë kaŋ them bäk ɣa dɔm. Ku ëmën wek aacï puɔ̈l bäk kë tɔ̈ wepuɔ̈th looi. Ku tɛ̈në jɔŋrac abï la riɛl bï kërɛɛc wïc looi." 54Gokë Jethu dɔm ku ɣɛ̈thkë pan raandït käk Nhialic. Ku Pïtɛr ë biöth ke mec kɔc cök ciëën. 55Ku apuruuk aake cï many ɣɔ̈ckë took kal yic. Go Pïtɛr rot mät ke ku nyuuc bï ɣɔ̈c. 56Nawën tïŋ nyan lui pan bɛ̈ny Pïtɛr ke nyuc mac lɔ̈ɔ̈m, ke döt apɛi ku lueel, "Mony kënë ë ye rëër kek Jethu aya." 57Go Pïtɛr jai ku lueel, "Mony kënë acä cɔk ŋic yïn nyɛnë!" 58Ku kaam thiin awën ke mony dɛ̈t tïŋ Pïtɛr ku lueel, "Yïn ë raanden aya." Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, "Acie ɣɛn mäthdiɛ̈." 59Ku kaam awën, ke wɛ̈t yen raan Jethu, ben mony dɛ̈t muɔ̈k yeguɔ̈p apɛi ku lueel, "Acïn diu lɔn ye mony kënë rëër kek Jethu, rin ë raan Galilia." 60Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r! "Mäthdiɛ̈, kë ye lueel acä cak deet yic." Ku kaam wën ŋot jiɛɛm yen ke thɔn ajïth kiu. 61Go Jethu yenhom wel ku döt Pïtɛr. Go Pïtɛr këwäär cï Bɛ̈ny Jethu lɛ̈k ye ëlä, "Tueŋ ke thɔn ajïth këc kiu ya aköl, aba lueel arak diäk lɔn kuc yïn ɣa." 62Ku ler aɣeer ke cï guɔ̈p yär ku dhiɛɛu apɛi. 63Tɛ̈n awën ke kɔc ke tit Jethu, ee yekë bui ku thatkë, 64ku derkë nyin ku guutkë kecin ku yöökkë, "Mɛɛkë! Yeŋa yï gut?" 65Ku lueelkë kärɛc apɛi yeguɔ̈p. 66Nawën bak piny, ke kɔcdït Itharel ku kɔcdït käk Nhialic, ku kɔc piööc lööŋ mat kenhïïm. Ku bïï Jethu luɔ̈ŋden yic. 67Ku lëkkë ye, "Na ye Raan cï lɔc ku dɔc, ke lɛ̈k ɣo." Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Na lɛ̈k we ke wek aacïï wɛ̈tdiɛ̈ bï gam, 68ku na thiëëc we, ka cäk bï bɛ̈ɛ̈r. 69Ku ëmën ler tueŋ, Manh Raan abï nyuc lɔŋ cuëc Nhialic Madhɔl." 70Gokë rek yic ëbën, "Na ye këya, ye Wën Nhialic?" Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ee ɣɛn, cït tɛ̈ cäk luɛ̈l ye." 71Gokë lueel, "Acïn dɛ̈t wïcku kɔc kɔ̈k bï bɛ̈n jam käk cï looi. Ɣok aacï wël cï lueel ë thuɔŋde piŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\