Luka 4

1Go Jethu jäl wär Jordan ke cï Wëi Nhialic la yeguɔ̈p, ku ɣɛ̈th roor tɛ̈ cïï ceŋ, 2tɛ̈ cï jɔŋrac ye bɛ̈n la them thïn nïn thiärŋuan. Ku ëcie mïth ë nïnkä yiic ëbën, nawën cïk thök ke jɔl cɔk nɔ̈k. 3Go jɔŋrac rot cuɔ̈t ye ku lueel, "Na ye Wën Nhialic ke lɛ̈k alel kënë bï ya ayup." 4Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Acï gɔ̈t thɛɛr ëlä, 'Raan acie pïr ayup ë rot.' " 5Go jɔŋrac ɣäth tɛ̈thöny, ku nyuth bɛ̈ɛ̈i pinynhom ëbën nyin yic. 6Ku lueel tënë ye, "Käkkä ëbën aacï gäm ɣa, ku alɛ̈u ba ke gäm raan ca tak. 7Këya, na dor ɣa ka bï ya käkku ëbën." 8Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, "Acï gɔ̈t ëlä, 'Yïn abï Nhialic Bänydu door ku loi wɛ̈tde yetök!' " 9Go jɔŋrac ɣäth Jeruthalem, ku tɛ̈ɛ̈u luaŋ Nhialic nhom ku lueel, "Na ye Wën Nhialic ke yï cuɛt rot piny tɛ̈mec kënë, 10rin ëcï gɔ̈t ëlä Nhialic abä atuɔ̈ɔ̈cke lɛ̈k bïk yï tiit, 11ku mukkë yï kecin, ba yïcök cïï cɔk dɛɛny alɛl." 12Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Acï lueel thɛɛr ëlä, 'Duk Nhialic Bänydu them ë path.' " 13Nawën cï jɔŋrac Jethu jäl them ë dhɔ̈lkä yiic ëbën, ke nyiëëŋ piny ku pɛ̈l kaam koor. 14Go Jethu ke tɔ̈ Wëi Nhialic yeguɔ̈p, dhuk Galilia. Go guɔ piŋ Galilia ëbën, 15rin piɔ̈ɔ̈cde tɛ̈ ye kɔc Itharel kenhïïm mat thïn, ee ye leec raan ëbën. 16Go Jethu jäl tɛ̈den awën ku ler gɛnden Nadharet tɛ̈wäär muk ye thïn. Nawën aköl lɔ̈ŋ, ke la tɛ̈n amat kɔc Itharel cït tɛ̈ ye luɔ̈i ye akölaköl. Nawën jɔt rot bï wɛ̈t Nhialic kueen, 17ke gɛ̈m athör Ithaya, raan käk Nhialic tïŋ. Go athöör pet yic ku yök tɛ̈ cï ye gɔ̈t thïn këlä, 18"Wëi Nhialic atɔ̈ ke ɣɛn rin acä lɔc, ba Wɛ̈t Puɔ̈th Yam lɛ̈k kɔc ŋɔ̈ŋ. Bɛ̈ny acä tooc ba lɛ̈k kɔc cï loony ku kɔc mac, ku kɔc rɛ̈ɛ̈r wïn jɔŋrac yic, lɔn bï keek lony, ku lɔn bï kɔc cï cɔɔr bɛn daai, ku ba lääu nhom tënë kɔc gum, bɛ̈n lɛ̈k keek. 19Ku ba ruɔ̈ɔ̈n bï Nhialic kɔc bɔ̈ tënë yeen dɔɔc, bɛ̈n lɛ̈k keek." 20Ku mat Jethu athör yic ku gɛm ku nyuuc. Go kɔc ke tɔ̈ amat yic kenyïn wɛ̈l ye ëbën. 21Go Jethu lɛ̈k ke, "Wɛ̈t cäk piŋ ca kueen athör thɛɛr wël Nhialic yic acie nhom tiɛɛŋ ya aköl." 22Go kɔc ke tɔ̈ thïn gäi ëbën ku leckë rin wël puɔth cï lueel. Ku yekë röt thiëëc ëlä, "Kënë, lëu bï rot looi këdë, yeen cie wën Jothep?" 23Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ee yic, wek aaba lɛ̈k kääŋ ye lueel ëlä, 'Akïïm kɔŋ rot cɔl apuɔl,' Ku abäk lɛ̈k ɣa ba käk cäk piŋ ke ca looi Kapernaum, looi aya gɛnda ë tɛ̈n. 24Ku le tueŋ ku lueel, 'Acïn kɔc käk Nhialic tïŋ ye wël yekë lueel gam panden.' 25Ku cïmën ŋic wek ye lɔn cï Elija, raan käk Nhialic tïŋ, tiŋ lëër cɔl Dharepath kony. 26Ku Dharepath ë ye tiŋ wundɛ̈t cɔl Thidon. Ku diäär lër Itharel aake wïc kuɔɔny wäär nɛ̈k cɔk kɔc, rin këc deŋ tuɛny run kadiäk ku abak bï cɔk dït apɛi pan Itharel. Ku Elija akëc bɛ̈n tuɔ̈c ke. 27Ku dɛ̈t aya, wäär ye Elica raan käk Nhialic tïŋ, kɔc juëc cï tuet aake tɔ̈ pan Itharel, ku acïn atuen töŋ cï Elica bɛ̈n kony, acï bɛ̈n la kony Naman raan pan Thiria." 28Go kɔc ke tɔ̈ tɛ̈n amat puɔ̈th riääk ëbën wën piŋ kek wëlkä, 29ku jɔtkë röt ku göömkë piny. Ku ɣɛ̈thkë aɣeer geeu ke yekë pïk bïk ɣɛɛt gɔt nhom tɛ̈ cï gɛu buth thïn, ku ɣɛ̈thkë agala nhom rin wïc kek ye bïk la piɛ̈k wïïr. 30Go bak keciɛl yiic ku jiël. 31Go Jethu la Kapernaum gen tɔ̈ Galilia, tɛ̈ ye yen kɔc piɔ̈ɔ̈c thïn aköl cïï kɔc Itharel ye luui. 32Ku piɔ̈ɔ̈cde ëcï kɔc gɔ̈i ë tɛ̈n aya, rin käk ye lueel aa wël yith ye nyuɔɔth lɔn le yen riɛl Nhialic. 33Naɣɔn akäl tök tɛ̈wën piööc yen, ke raan tɔ̈ kam kɔc tɛ̈n amat, ke la guɔ̈p jɔŋrac jam ke cï yeröl jɔt apɛi ëlä, 34"Yeŋö wïc tënë ɣo Jethu raan gen Nadharet? Ca bɛ̈n ba ɣo bɛ̈n rac? Yïn aŋiɛc, yïn ë raan puɔth la cök bɔ̈ tënë Nhialic." 35Go Jethu jɔŋrac duɔ̈m thok piny, "Biɛtë, ku bäär bei yeguɔ̈p." Go jɔŋrac mony awën wiɛt piny kenhïïm ku bïï bei yeguɔ̈p ke cïn tɛ̈tök cï yiëk ye. 36Go kɔc gäi apɛi ku thiëckë röt, "Yeŋö kënë? Ye piööc yam kek riɛl Nhialic. Mony kënë ala riɛl ye yen jak yɔ̈ɔ̈k ku gamkë wɛ̈tde aya." 37Go lɛc ku piathde guɔ thiëi baai yic ëbën. 38Kaam awën jiël yen tënë amat kɔc Itharel ke la pan yï Thaimon. Go man tiŋ Thaimon yök ke cï juäi göök, gokë lɛ̈k Jethu. 39Go la ku kɛ̈ɛ̈c yelɔ̈ɔ̈m tɛ̈wën cï yen tɔ̈c thïn ku yöök juäi bï jäl. Go juäi guɔ päl piny ku looi miëth tënë ke. 40Ye thën kënë, wën cï akɔ̈l lööny piny, ke kɔc guëër kek kɔcken tuany tënë Jethu, ku tɛ̈ɛ̈u yecin kenhïïm, gokë pial ëbën. 41Ku bɔ̈ jakrɛc bei kɔc juëc gup ke dhiau ëlä, "Yïn ë Wën Nhialic." Go Jethu ke yɔ̈ɔ̈k bïk cïï jam, rin ŋic kek ye lɔn ye yen Raan cï lɔc ku dɔc. 42Naɣɔn nhiäk riɛl, akëc piny bak ke Jethu jiël baai ku le tɛ̈de ë rot. Go kɔc juëc la wïc. Nawën lek yök, gokë lɔ̈ŋ bï rëër Kapernaum ku cïï ke nyiëëŋ piny. 43Go bɛ̈ɛ̈r, "Ɣɛn adhil Wɛ̈t Puɔth Yam rin bääny Nhialic la piɔ̈ɔ̈c bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic aya, yen ë kën tuuc ɣa ba bɛ̈n looi." 44Go pan Galilia kuany yic ke piööc kɔc tɛ̈n amat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\