Luka 5

1Ɣɔn akäl tök tɛ̈wën piööc Jethu wär cɔl Jenetharet yɔu, ke kɔc juëc apɛi wët bïk wɛ̈t Nhialic bɛ̈n piŋ. 2Go riäth karou tïŋ agör yɔu ke cï amɛ̈i nyääŋ piny ku jiëlkë bïk biaiken la thuak. 3Go Jethu thuɛɛt riän tök yic, ku ë ye riän mony cɔl Thaimon, ku lëk ye bï piɛ̈k wïïr tɛ̈thin-nyɔɔt. Ku jɔl nyuc riäi yic ku piööc kɔc. 4Nawën cï thök ë jam, ke lëk Thaimon, "Gɛɛrkë riäthkun tɛ̈thiäŋ ku cuatkë biaikun bäk rec dɔm." 5Go Thaimon bɛ̈ɛ̈r, "Bɛ̈ny, ɣok aacï ruu mäi wën akɔ̈u ku acïn kë cuk dɔm. Ku na ca lueel, ka buk cuat." 6Ku cuɛtkë buɔi. Gokë rec juëc apɛi dɔm abï buɔi yiic duɛ̈r rɛɛt. 7Gokë amɛ̈iken kɔ̈k tɔ̈ riän dɛ̈t yic cɔɔl bïk ke bɛ̈n kony. Gokë bɛ̈n, ku tekkë rec riäth karou yiic ku thiëŋkë kedhie abïk duɛ̈r dïïr. 8Nawën tïŋ Thaimon kë cï rot looi, ke gut yenhiɔl piny Jethu nhom ku lueel, "Bɛ̈ny, jäl tënë ɣa, ɣɛn ë raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m." 9Rin yen Thaimon, ku kɔc awën mɛ̈i kek ye aake cï gäi rec juëc cïk dɔm. 10Ku kɔcken cath kek ye Jemith ku Joon, wɛ̈ɛ̈t Dhubedï, aake cï gäi aya. Go Jethu lɛ̈k Thaimon, "Duk riɔ̈c, ëmën le tueŋ aa kɔc kek aaba ya dɔm." 11Gokë riäth ɣɔ̈c wär thok aɣeer, ku nyiëëŋkë këriëëc ëbën piny ku buɔthkë Jethu. 12Ɣɔn akäl tök Jethu ëcï la keny gen dɛ̈t, ku raan cï tuet ë tɔ̈ thïn. Nawën tïŋ Jethu ke gut yenhiɔl piny ku lɛ̈ŋ, "Bɛ̈ny aŋiɛc alëu ba ɣa kony ba pial, kony ɣa." 13Go Jethu ŋääŋ nyinde tïŋ ku wïc bï kony. Ku jɔt yecin ku gɔɔt ku lueel, "Awiëc, piaalë!" Kaam thiin awën ke tuet jiël. 14Ku cɔl Jethu ajiël ku thɔn apɛi, "Duk kënë la lɛ̈k raan dɛ̈t. Lɔɔr ku nyuɔ̈th rot raan käk Nhialic, ku bï caath, ku juar käŋ cït tɛ̈ ye löŋ Mothith ye luɛɛl thïn, bï raan ëbën ŋic lɔn cï yïn pial." 15Ku tɛ̈wën cï Jethu ye cak thɔn këya, ke wɛ̈t go thiëi piny abï kɔc juëc aa guëër tënë Jethu bïk piɔ̈ɔ̈cde bɛ̈n piŋ, ku kony ke bïk pial. 16Ku ye la tɛ̈de ë rot tɛ̈ cïn yic kɔc ë rëër thïn bï la röök. 17Naɣɔn akäl tök, ke kɔc kɔ̈k akut Parathï, ku kɔc piööc lööŋ nyuc bïk piŋ tɛ̈ piööc Jethu kɔc thïn. Ku aake bɔ̈ bɛ̈ɛ̈i yiic Galilia ku Judia ku Jeruthalem. Ku Nhialic ëcï Jethu yiëk riɛl bï kɔc tuany kony. 18Kaam wën ke kɔc bɔ̈ ke ket raan aduany alom. Ku wïc kɔc awën ket ye bïk ɣäth ɣöt tënë Jethu. 19Nawën cïn tɛ̈ ɣɛ̈th kek ye tënë Jethu rin cï ɣöt thiäŋ kɔc, gokë la nhial ku ŋanykë ɣöt nhom lɔŋ awën rëër Jethu thïn. Ku luɛɛckë raan aduany piny kek biɔ̈ŋde yenhom. 20Ku wën tïŋ yen gamdït tɔ̈ ke ke, ke lueel, "Mäthdiɛ̈, adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny." 21Go kɔc piööc lööŋ kɔc Itharel ku kɔc akut Parathï wën rɛ̈ɛ̈r thïn, jäl tak ku luelkë kepuɔ̈th, "Yeŋa kënë Nhialic jääm guɔ̈p këlä? Yeŋa adumuɔ̈ɔ̈m päl piny, ee Nhialic ë rot." 22Go Jethu käk yekë tak guɔ ŋic ku lueel, "Yeŋö ye wek ye tak lɔn lueel ɣɛn lueth? 23Ye kënɛn puɔl yic käkkä yiic ba lueel, 'Adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny' tɛ̈dë ke luɛɛl, 'Jɔt rot ku cathë?' 24Ku aba nyuɔ̈th we ëmën lɔn le Manh Raan riɛl pinynhom bä adumuɔ̈ɔ̈m päl piny." Ku lëk raan aduany, "Alɛ̈k yï, jɔt rot ku kuany biɔ̈ŋdu ku lɔɔr baai." 25Go rot jɔt nyin yic kenhïïm ke dɛɛi kek ëbën, ku kuɛny biöŋden awën cï ye tääc thïn, ku ler baai ke lec Nhialic. 26Ku jɔl kuat raan tɔ̈ thïn ëbën gäi ku riɔ̈ɔ̈ckë. Ku leckë Nhialic ku luelkë, "Ɣok aacï këdïït jäŋ gɔ̈i tïŋ ya aköl." 27Nawën ke Jethu jiël geeu, ku tɛ̈wën ciɛth yen ke tïŋ raan ajuër kut cɔl Lebï ke rɛ̈ɛ̈r tɛ̈den ë luɔɔi. Go Jethu lɛ̈k ye, "Buɔth ɣa." 28Go Lebï luɔide puɔ̈l ku buɔɔth. 29Nawën ke Lebï loi miëth paande bï yen Jethu gɔɔŋ. Go kɔc juëc bɛ̈n, kɔc ajuër kut ku kɔc kɔ̈k, ku nyuuckë ke ke bïk mïth. 30Go kɔc akut Parathï ku kɔcken piööc lööŋ la ŋoomŋoom ku luelkë tënë kɔc Jethu buɔɔth, "Yeŋö ye wek mïth ku dɛ̈kkë kek kɔc ajuër kut, ku kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m?" 31Kaam wën piŋ Jethu ë wɛ̈t kënë, ke lɛ̈k ke, "Acie kɔc puɔl kek akïïm wïc, aa kɔc tuany. 32Ɣɛn akëc bɛ̈n ba kɔc ye tak lɔn puɔth kek bɛ̈n kony. Ɣɛn acï bɛ̈n bï kɔc rɛc la gup adumuɔ̈ɔ̈m kepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën." 33Gokë bɛn lueel tënë ye, "Kɔc Joon buɔɔth aa lac thek ë miëth ku röökkë. Ku aye kɔc akut Parathï buɔɔth looi aya, ku kɔckun yï buɔɔth aa mïth ku dëkkë." 34Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lueel, "Yakë wïc bï kɔc cï bɛ̈n ruääi yic rëër ke cïï mïth? Acie tɛ̈de! Na rɛ̈ɛ̈r raan thiëk ke ke, ka cïk loi këya. 35Aköl bï athiëëk dɔm ku nyiɛɛi keyiic, yen aköl bï kek thek." 36Ku ben Jethu kääŋ dɛ̈t bɛn thɔ̈ɔ̈th aya tënë ke, "Acïn raan bï abaŋ alath rɛt wei alanh yam kɔ̈u bï la buɔ̈ɔ̈p ë dhiäth alath kɔ̈u. 37Ku acïn raan bï muɔ̈n abiëc ë yam puɔ̈k töny thɛɛr yic. Na looi këya, ke muɔ̈n abiëc yam abï töny puɔ̈t yic, ku muɔ̈n abiëc abï luuŋ wei ku töny abï kuɛm. 38Acie këya, muɔ̈n abiëc yam adhil puɔ̈k ë töny yam yic. 39Ku acïn raan wïc bï muɔ̈n abiëc yam dek tɛ̈ cï yen muɔ̈n abiëc cï ceŋ kaŋ dek, abï lueel, 'Muɔ̈n abiëc cï cieŋ aŋuɛ̈ɛ̈n.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\