Luka 7

1Tɛ̈wën cï Jethu kënë wïc bï lɛ̈k kɔc thöl, ke la Kapernaum. 2Ee gen kënë raan lui pan bɛ̈ny apuruuk ë tuany, ka tiit piny. Ku bɛ̈ny ë nhiar raanden luɔi apɛi. 3Nawën piŋ Jethu, ke toc kɔcdït Itharel bïk Jethu la thiëëc bï bɛ̈n bä aluɔnyde bɛ̈n kony. 4Gokë la tënë Jethu ku läŋkë ku luelkë ëlä, "Apath ba bɛ̈ny apuruuk kënë kony. 5Anhiar kackua, ku ë yen buth tɛ̈dan ye ɣok mat thïn." 6Go Jethu la ke ke. Ku kaam wën bï yen baai dööt, ke bɛ̈ny apuruuk toc mäthke bïk la lɛ̈k ye ëlä, "Bɛ̈ny, duk rot näk cäth rin ɣɛn acie raan path nadë ke yï bɔ̈ atiɛ̈mdiɛ̈ yic. 7Ku ɣɛn akëc la tënë yï rin ŋic ɣɛn ye lɔn ye ɣɛn raan rac. Luel wɛ̈t ë path ku aluɔnydiɛ̈ abï pial. 8Rin ɣɛn aya, ɣɛn arɛ̈ɛ̈r bänydït cök, ku ɣɛn ala apuruuk rɛ̈ɛ̈r ɣacök. Aya lɛ̈k ŋɛk, 'Lɔɔr!' Ka la, ku lɛ̈k ŋɛk, 'Bäär tɛ̈n,' Ka bɔ̈, ku aya lɛ̈k aluɔnydiɛ̈, 'Loi kënë!' Ka looi." 9Go Jethu gäi wën piŋ yen wëlkä, ku wël yenhom thän awën buɔth ye ku lueel, "Acïn raan ca kaŋ yök kam kɔc Itharel la gam cït gam ë mony kënë." 10Nawën dhuk kɔc awën cï tooc baai, ke yök alony bɛ̈ny ke cï pial. 11Nawën ke Jethu la gen Nain, ku ë cath kek kɔcken ye buɔɔth ku kɔc juëc kɔ̈k. 12Nawën dötkë gɛu ke räm kek kɔc ket raan cï thou. Ku raan cï thou ë ye wän töŋ. Ku kɔc juëc aake cath kek tiŋ lëër kënë. 13Nawën tïŋ Jethu tiŋ kënë, ke ŋɛɛr yic ku lëk ye ëlä, "Duk dhiau." 14Ku lëk kɔc bïk kɔ̈ɔ̈c ku gɔɔt biöŋ awën cï raan kuɔ̈m piny, ku lueel, "Riënythii, jɔt rot." 15Go riënythii awën cï thou rot jɔt ku jiɛɛm ku cɔl Jethu ajiël kek man. 16Go raan ëbën riɔ̈ɔ̈c ku leckë Nhialic ku luelkë, "Raan käk Nhialic tïŋ ril apɛi acï tuɔ̈l ë kamkua. Ku Nhialic acï bɛ̈n bï kacke bɛ̈n luɔ̈k." 17Ku jɔl kë cï Jethu looi piŋ raan ëbën pan Judia, ku wuɔ̈t kɔ̈k thiääk ke ye. 18Go kɔc Joon buɔɔth käkkith ye lueel rin Jethu lɛ̈k Joon. Go kɔc karou kamken tuɔɔc tënë Jethu bïk la thiëëc ëlä, 19"Ye yïn raan bï bɛ̈n aye raan dɛ̈t yen buk tiit?" 20Nawën ɣëëtkë tënë Jethu ke luelkë, "Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm acï ɣo tooc buk yï bɛ̈n thiëëc, ee yïn raan bï bɛ̈n aye raan dɛ̈t yen buk tiit?" 21Ku kaam awën thiëc kek, Jethu ë kony kɔc juëc tuany apɛi, ku kɔc cï jakrɛc dɔm. Ku kɔc cï cɔɔr. 22Go wɛ̈tden bɛ̈ɛ̈r ku lueel, "Lak ku lɛ̈kkë Joon käk cäk tïŋ ku käk cäk piŋ, cɔɔr acï bɛn daai ëmën, ku aduany acï ya cath ku kɔc cï tuet acï tuet jal kegup, ku miŋ acï ya piŋ, ku kɔc cï thou aacï röt jɔt. Ku Wɛ̈t Puɔth Yam alëk kɔc ŋɔ̈ŋ nyïn. 23Ku raan mit guɔ̈p ë raan cie puɔ̈u ë rou wɛ̈tdiɛ̈ yic." 24Nawën cï kɔc Joon jäl, ke Jethu jam ku tët kɔc Joon, "Ye raan yïndë yen cï wek la ror cïï ceŋ bäk la tïŋ? Ye raan puɔl yic ye wel nhom ë path cïmën ye yom aruɔ̈ɔ̈r wel nhom? 25Ye raan yïndë yen cäk la tïŋ? Ye raan ceŋ alɛ̈th path apɛi? Kɔc ciëŋ alɛ̈th dhëŋ ku yekë mïïth path cam akölaköl aa kɔc pan bɛ̈nydït. 26Lɛ̈kkë ɣa, yeŋö cäk la tïŋ? Ye raan käk Nhialic tïŋ. Ee yic. Ku alɛ̈k we, yeen adït tënë raan käk Nhialic tïŋ. 27Rin Joon yen aye athör thɛɛr wël Nhialic jam riɛnke ëlä, 'Ɣɛn abï raan tök kam kɔc käkkiɛ̈ luɛɛl, cɔl alëk kɔc bï dhël la guiir tënë yïïn.' " 28Ku ben Jethu lɛ̈k ke ëlä, "Acïn raan kuat kɔc cï dhiëëth pinynhom dït tënë Joon. Ku yeen aŋot wɛ̈r raan koor tɔ̈ bääny Nhialic yic." 29Kuat kɔc cï wɛ̈tde piŋ, agut kɔc ajuër kut aacï këpuɔth looi Nhialic ŋic, ku cɔlkë röt aa muɔɔc Joon nhïïm. 30Ku kɔc akut Parathï ku kɔc piööc lööŋ Mothith, aacïï jai kë wïc Nhialic bï guiir tënë ke, rin cï kek kuec bï Joon ke cïï muɔɔc nhïïm. 31Ku ben Jethu thiëc, "Yeŋö ba thɔ̈ŋ kek riëëc akölë? Thɔ̈ŋkë kek ŋö? 32Keek aa cït mïth cï kenhïïm mat laar yic leŋ kegup, ye lueel ëlä, 'Ɣok aacï waak pɛth ye keek ket tɛ̈ looi ruääi ket, ku wek aa këc dier! Ɣok aacï käk ye looi thuɔɔu yic thɔ̈ɔ̈ŋ, ku wek aakëc dhiau!' 33"Rin Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm ëcie bɛ̈ɛ̈i kuany yiic ke mïth ku dëk ë mɔ̈u, ku ayakë lueel, 'Lɔn le yen guɔ̈p jɔŋrac!' 34Ku Manh Raan acï bɛ̈n ku ye mïth kek kɔc ku dëk ke ke, ku ayakë lueel, 'Jethu akok, ku a dɛk määu. Ku amääth kek kɔc ajuër kut ku kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m!' 35Ku luɔi puɔth Nhialic ë rot nyuɔɔth käk ye kɔc ke buɔɔth yiic looi." 36Naɣɔn akäl tök ke raan tök kɔc akut Parathï cɔl Jethu bïk la mïth. Go Jethu la pan raan akut Parathï ku nyuuc bï mïth. 37Nawën piŋ tiŋ adëjöök, ŋic gɛu yic ëbën, lɔn cï raan akut parathï Jethu caal paande, ke bɔ̈ kek töny koor cï cuëëc tiɔm ril apɛi, la yic miök ŋïr ye ɣɔɔc wëëu juëc apɛi. 38Ku le ɣöt, ku nyuuc Jethu lɔ̈ɔ̈m, ku dhiɛɛu ke cie nhom guɔ̈t Jethu cök. Go pïu awën dhiɛɛu yen Jethu luak cök. Goke weec nhïmken nhom. Ku ciim cök ku tɔc cök miök ŋïr awën muk. 39Nawën tïŋ raan akut Parathï wën cï Jethu gɔɔŋ ë kënë, ke jam yetök ëlä, "Na mony kënë ye raan käk Nhialic tïŋ, ŋuɔ̈t acï tïŋ ye gɔɔt ŋic, ye tiŋ yïndë, rin adëjöök." 40Go Jethu wɛ̈t Thaimon guɔ ŋic ku lueel tënë ye, "Thaimon! Ala kë wiëc ba lɛ̈k yï. Päl yïyïc piny." Go bɛ̈ɛ̈r, "Ye kënë ŋö, Raan ë piööc?" 41Go Jethu lɛ̈k anyïköl kënë, "Monytui ë kɔ̈ny kɔc karou. Raan tök kek wëëu ye dɔ̈m raan ruɔ̈ɔ̈n tök, ku raan dɛ̈t kek wëëu ë pɛn tök. 42Ku akëckë lëu kedhie bïk wëëu cool. Go wëëu puɔ̈l, ku cïï ke ben kɔ̈ɔ̈ny. Na ye yï, yeŋa kamken bï mony kënë nhiaar apɛi?" 43Go Thaimon bɛ̈ɛ̈r, "Aya tak ë raan cï wëëu juëc päl piny tënë ye." Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Këdu ë yic!" 44Ku wël yenhom tik ku lëk Thaimon, "Ca kë looi ë tiŋ tënë ɣa tïŋ? Ɣɛn acï bɛ̈n paandu ku yïn akëc ɣa yiëk pïu ba cök lɔɔk. Ku yen tiŋë acä lɔɔk cök pïuken nyin, ku wuuny ke nhïmken nhom. 45Yïn akëc ɣa ciim wën bï ɣɛn cït tɛ̈ ye miäth kɔc ë ciɛɛŋda yic. Ku yeen ë ɣa ciim cök ëmën ku ëmën, tɛ̈wën rëër ɣɛn ë tɛ̈n. 46Yïn akëc ɣa cak lor apath ba tɔc nhom, ku yeen acä tɔc cök miök ŋïr. 47Ku alɛ̈k yï lɔn nhiɛ̈rdït cï nyuɔɔth thïn aye nyooth aya lɔn cï adumuɔ̈ɔ̈mken juëc päl piny. Rin raan cï käklik päl piny tënë ye, ee nhiɛ̈r koor nyuɔɔth." 48Ku lëk tik, "Adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny." 49Go kɔc awën mïth kek ye aa jiɛɛm wei ku yekë lueel ëlä, "Yeŋa kënë jam lɔn ë yen adumuɔ̈ɔ̈m päl piny?" 50Ku ben Jethu lɛ̈k tik, "Gamdu acï kony. Lɔɔr ke dɔ̈ɔ̈r Nhialic."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\