Luka 8

1Nawën ke jiël, ku kuɛny gɛɛth yiic ku bɛ̈ɛ̈i ke piööc Wɛ̈t Puɔth Yam rin bääny Nhialic. Ku atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku rou aake cath kek ye. 2Diäär juëc aake cath kek ye aya. Diäär kɔ̈k kamken aake cï Jethu kony jakrɛc ku tuaany, Maria Magdalena cï jakrɛc kadhorou jäl yeguɔ̈p. 3Ku Joanan tiŋ mony cɔl Kudha raan käk pan bɛ̈ny Antipäth Ɣërot tiit, ku Thuthana ku diäär juëc kɔ̈k ë Jethu kek kɔcken ye buɔɔth kony wɛ̈ɛ̈uken. 4Go kɔc juëc aa guëër tënë Jethu gɛɛth yiic, go ke lëk kääŋ kënë, 5"Raan puɔ̈r ëcï la dom bï la pur. Ke wën ye yen rap wɛɛr dom yic ke kɔ̈th abɛ̈k lööny dhöl yic tɛ̈ ye kɔc tëëk thïn, ku tet diɛt ke aya. 6Ku lööny kɔ̈th kɔ̈k alɛl nhom tɛ̈ koor tiɔp thïn. Nawën ciilkë, ke ke go guɔ riau rin këc mɛiken ɣet piny apath. 7Ku lööny kɔ̈th abɛ̈k tɛ̈ ye tiim la kuɔɔth cil thïn, na la tiim juäk ke ke dec rap ku cïk lok apath. 8Ku lööny kɔ̈th kɔ̈k tiɔm path yic, ku ciilkë ku lokkë apath ke dït nhïïm apɛi." Ku wit Jethu lɔ̈ŋde ëlä, "Piɛŋkë tɛ̈ le wek yïth." 9Go kɔcken ye buɔɔth thiëëc, "Kääŋ kënë wɛ̈tde yic yeŋö?" 10Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wek anyuth Nhialic bäänyden cäk ŋic thɛɛr. Ku kɔc kɔ̈k aabï käŋ ŋic ë kɛ̈ŋ ya lɛ̈k ke yiic, rin na cɔk alɔn ye kek daai, ka cïï käŋ bï tïŋ. Ku na cɔk alɔn ye kek wɛ̈t piŋ, ka cïk bï deet yiic." 11Ku lëk Jethu ke, "Kääŋ kënë wɛ̈tde yic akïn. Kɔ̈th cï com aa cït wɛ̈tdiɛ̈n ya piɔ̈ɔ̈c tënë we. 12Kɔc kɔ̈k aa cït kɔ̈th cï lööny dhël yic, ye diɛt ke tet. Tɛ̈ piŋ kek löŋ Nhialic, ke jɔŋrac bɔ̈ ku nyiɛɛi löŋ awën kepuɔ̈th bïk wɛ̈t Nhialic cïï piŋ, ku bï ke kony bïk pïr. 13Kɔc kɔ̈k aa cït kɔ̈th cï com alɛl nhom, aa löŋ Nhialic gam nyin yic ke mit puɔ̈th. Ku aacie kepuɔ̈th ë dɛɛt, aa löŋ Nhialic guɔ wai wei tɛ̈ nɛ̈k ke rin wɛ̈t Nhialic. 14Kɔc kɔ̈k aya aa cït kɔ̈th cï lööny tɛ̈ ye tiim la kuɔɔth cil thïn, keek aa löŋ Nhialic piŋ. Ku käjuëc ke diir rin pïr pinynhom ë tɛ̈n, nhiɛ̈r jiɛɛk ku käpuɔth yekë wïc kepuɔ̈th aa bɛ̈n thïn, ku rɛckë löŋ Nhialic kepuɔ̈th. 15Ku kɔc kɔ̈k aa cït kɔ̈th cï puur tiɔm path yic. Keek aa löŋ Nhialic piŋ ku gamkë apɛi, ku käjuëc path aaye yök tënë ke rin ye kek kepuɔ̈th dɛɛt." 16Ku ben lɛ̈k ke, "Acïn raan cï mermer kaŋ ɣäth ɣöt ku kum nyin, tɛ̈dë ke tɛ̈ɛ̈u agen tɔ̈c cök. Aye tɔ̈ɔ̈u ɣöt ciɛl yic rin bï ɣöt amer yic tënë kɔc bɔ̈ ɣöt. 17Këriëëc ëbën cï thiaan abï bɛ̈ɛ̈i bei kɔc nhïïm, ku këriëëc ëbën cï kum nhom, abï ɣɛ̈th aɣeer ruɛl yic. 18Piɛŋkë ku dɛtkë apath tɛ̈ ye wek wël piŋ, rin raan la këdäŋ abï bɛn muɔɔc, ku na ye raan cïn këdäŋ, ke këthiin ye tak lɔn tɔ̈ yen tënë ye, abï nyaai aya." 19Go man Jethu kek wämäthakën bɛ̈n tënë ye, ku cïn tɛ̈ le kek tënë ye rin juëc kɔc ɣööt apɛi. 20Go raan tök lɛ̈k Jethu, "Moor ku wämäthakui aa kääc aɣeer, ku aa wïc yï." 21Go Jethu lueel tënë ke, "Ma ku wämäthkiɛ̈ aa kɔc wɛ̈t Nhialic piŋ ku loikë." 22Naɣɔn akäl tök, ke Jethu la riäi yic kek kɔcken ye buɔɔth ku lëk ke, "Lok teemku wär alɔŋtui." Gokë riäi gɛɛr wïïr. 23Tɛ̈wën gër kek, ke Jethu go nin. Kaam awën niin yen ke yomdït apɛi jɔt rot, ku loi atiaktiak rot abï riäi duɛ̈r thiäŋ pïu, ku duërkë dïïr. 24Gokë puɔ̈ɔ̈c ku luelkë, "Bänyda, Bänyda! Ɣok aa muɔu." Go Jethu rot jɔt ku rël yom ku atiaktiak. Gokë kɔ̈ɔ̈c ku la wär dïl. 25Ku thiëëc ke, "Tɛ̈ gamdun tɛ̈nɛn?" Gokë nhïïm la cɔ̈t ku riɔ̈ɔ̈ckë riɛldït cït kënë, ku jiɛɛmkë kamken, "Ye raan yïndë kënë, na cɔk a yom ku atiaktiak ë ke piŋ wɛ̈tde?" 26Gokë wär Galilia teem ku lek tɔ̈ cɔl Jeratha tɔ̈ wär Galilia alɔŋtui. 27Tɛ̈wën kɛɛc Jethu piny riäi yic, ke mony ë gen kënë la guɔ̈p jakrɛc bɔ̈ tënë ye. Mony kënë ëcie ceŋ alɛ̈th ku ëcie rëër baai, ee ye rëër rɛ̈ŋ nhïïm. 28Nawën tïŋ Jethu ke lor nhom ke loi wuɔɔu, ku cuɛt rot piny yenhom ku looi kiɛɛu apɛi, "Jethu, wën Nhialic Madhɔl yeŋö wïc ba looi tënë ɣa? Yïn aläŋ duk ɣa tëm awuɔ̈c." 29Ee jam këlä rin cï Jethu jɔŋrac yɔ̈ɔ̈k bï jal yeguɔ̈p. Ee ye jɔŋ kënë dɔm arak juëc, na cɔk dɛr piny bï rek cin ku cök ku tit, ke ŋot ke tueny ku dhoŋ luɔ̈ŋ kɔ̈th yecök. Ku ɣɛ̈th jɔk roor tɛ̈ cïï ceŋ. 30Go Jethu jäl thiëëc, "Cɔl yï ŋa?" Go bɛ̈ɛ̈r, "Ɣok aa kut." Ee lueel këya rin cï jak juëc la yeguɔ̈p. 31Go jakrɛc jam ku lɛ̈ŋkë Jethu bï ke cïï cop tɛ̈thuth dït yic, ye kɔc rɛc ɣäth thïn. 32Ku duut dïr baai ë nyuäth gɔt cök ë tɛ̈n awën. Go jakrɛc Jethu lɔ̈ŋ bï ke cɔl aa la dïr gup. Goke puɔ̈l. 33Go jakrɛc bɛ̈n bei yeguɔ̈p ku lek dïr baai gup, ku riŋkë agör yic, ku thootkë wïïr ku moukë ëbën. 34Nawën tïŋ röör ke biöök dïr kë cï rot looi, ke kat bïk wɛ̈t la lɛ̈k kɔc rɛ̈ɛ̈r geeu ku kɔc tɔ̈ bɛ̈ɛ̈i yiic. 35Go kɔc ëbën jal wɛt bïk kë cï rot looi la tïŋ. Nawën lek ɣet tënë Jethu, ke yök mony wäär la guɔ̈p jakrɛc ke cï nyuc Jethu cök, ke ceŋ alɛ̈th, ke la nhom cök. Gokë riɔ̈ɔ̈c. 36Ku kɔc ke cï kënë tïŋ, aacï tɛ̈ cï mony la guɔ̈p jakrɛc kuɔny thïn la lɛ̈k kɔc kɔ̈k. 37Go kɔc Jeratha ëbën riɔ̈ɔ̈c, ku lëkkë Jethu bï jäl panden. Go Jethu la riäi yic ku dhuk. 38Go mony wën cï Jethu jakrɛc cɔl ajiël yeguɔ̈p, Jethu thiëëc bï cath kek ye. Go Jethu jai ku lëk ye, 39"Lɔɔr baai tënë kacku ku lɛ̈k ke käjuëc cï Nhialic looi tënë yï." Go mony kënë jäl ke kuany gɛu yic, ke ye kɔc lɛ̈k käk cï Jethu looi tënë ye. 40Wën cï Jethu tem ku dhuk wär alɔŋtui, ke lor kɔc juëc apɛi, kɔc ke tit ye. 41Tɛ̈wën ke mony cɔl Jariöth, bɛ̈ny tënë amat kɔc Itharel bɔ̈ aya. Nawën tïŋ Jethu, ke cuɛt rot piny yecök ku lɛ̈ŋ bï la paande, 42rin nyanden töŋ ye ruɔ̈nke thiäär ku rou ëcï dhal apɛi. Go Jethu gam ku lööny dhöl. Ku buɔɔth kɔc juëc ke cïk kum apɛi. 43Ku tiŋ tuany këc thɛ̈kde kɔ̈u kaŋ tɛɛm ruɔ̈ɔ̈n thiäär ku rou ë tɔ̈ kɔc yiic. Ku yeen ëcï wëëu juëc gäm akïm, ku acïn akïm töŋ cï tuaanyde cɔl aŋuɛ̈ɛ̈n. 44Go bɛ̈n Jethu kɔ̈u ku gɔɔt alanhde thok. Go riɛm kɔ̈ɔ̈c nyin yic. 45Go Jethu thiëc, "Yeŋa cä gɔɔt?" Nawën cïn raan gɛ̈m ye rot, go Pïtɛr lueel, "Bɛ̈ny aa kɔc juëc cï kum kek aa yï pïk." 46Go Jethu bɛn lueel, "Ala raan cä gɔɔt rin aca ŋic lɔn le yen raan ca kony?" 47Nawën tïŋ tiŋ awën lɔn cï ye ŋic, go bɛ̈n tënë Jethu ke cï riɔ̈ɔ̈c, ke lɛth ku cuɛt rot piny yecök. Ku lëk Jethu, kɔc nhïïm ëbën yen kënë gɔɔt yen ye, ku tɛ̈ cï tuaanyde guɔ ŋuɛ̈ɛ̈n thïn ë kaam thiin awën. 48Go Jethu lueel tënë ye, "Nyaandiɛ̈ gamdu acï kony. Lɔɔr, ke dɔ̈ɔ̈r Nhialic." 49Kaam wën jiɛɛm Jethu, ke raan rïŋ pan Jariöth ku lëk ye, "Nyaandu acï ɣet wei, duk raan piööc ben rääm nhom." 50Ku Jethu ëcï wɛ̈t ë mony piŋ, go lɛ̈k Jariöth, "Duk riɔ̈c, dɛɛt yïpuɔ̈u ku gam wɛ̈t yic. Nyaandu abï pial." 51Wën ɣeet yen baai, ee cïn kɔc cïï puɔ̈l bïk la ɣöt kek ye, ee Pïtɛr ku Joon ku Jemith, ku jɔl aa wun ku man meth kepɛ̈c. 52Tɛ̈wën le Jethu ɣöt, ke yök kɔc ke näk röt, ke dhiau. Go lɛ̈k ke, "Duɔ̈kkë dhiau. Meth akëc thou, anin." 53Gokë dɔl guɔ̈p rin ŋic kek ye lɔn cï yen thou. 54Go meth dɔm cin ku lëk ye, "Manhdiɛ̈ jɔt rot." 55Go wɛ̈ike dhuk ku jɔt rot nyin yic. Ku lëk Jethu ke bïk yiëk miëth. 56Go kɔc ke dhiëth meth gäi apɛi, ku thɔn Jethu ke bïk kë cï rot looi cïï lëk kɔc kɔ̈k.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\